• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Arbeidet med kollektivknutepunkt i Varangerbotn

Kollektivknutepunkt Varangerbotn

Da det har vært stor interesse rundt arbeidet med kollektivknutepunktet i Varangerbotn legger vi ut reguleringsplanen fra 2017 med planbestemmelser, reguleringsplankart, fagrapport om grunnforhold, fagrapport om landskapsarkitektur, høringsinnspill til planen og begjæring om omgjøring av reguleringsplan fra advokatfirma. 

kollektiv

Nesseby kommuen gjennomgår nå begjæring om omgjøring fra advokatfirma, og siden ingen av de som jobbet med saken i 2017 i dag er ansatt i kommunen tar det litt tid å sette seg inn i alle dokumentene. 

Det er viktig å være klar over at en politisk vedtatt reguleringsplan har en direkte rettsvirkning i forhold til privatpersoner og offentlige myndigheter, og den er også bindende for Nesseby kommune. Rettsvirkningene innebærer videre at bestemmelser og vilkår i planen må følges ved aktivitet og virksomhet innenfor planområdet.  

Litt om bakgrunnen til reguleringsplanen

Statens vegvesen utarbeidet i 2017 forslag til reguleringsplan for kollektivknutepunkt i  Varangerbotn. Formålet med planarbeidet var den gang å 
lage detaljregulering for et nytt kollektivknutepunkt med plattform/øy, gang- og sykkelveg til knutepunktet, tre nye næringstomter med tilhørende infrastruktur, samt et 
parkeringsanlegg. Konkret så skal i i følge reguleringsplanen. 

 • Etableres en ny avkjørsel til kollektivknutepunktet som er stengt for annen trafikk.
 • Bygges ny adkomstveg fra E6 til næringstomtene sydøst i planområdet. 
 • Eksisterende adkomst fra E6 nord til Varangerkroa stenges av trafikksikkerhetsmessige hensyn, dvs for å rydde opp i dagens uoversiktlige trafikkbilde. 
 • Eksisterende adkomst til kroa fra E6 øst utbedres og tilrettelegges for dagens standardkrav. Nytt gangfelt over E6 kobler eksisterende gang- og sykkelveg/fortau sammen med den nye gang- og sykkelvegen i knutepunktet.
 • Det skal bygges fortau tilknyttet det kommunale parkeringsanlegget med forbindelse til knutepunktet og næringstomtene. 

Statens vegvesen hadde ansvaret for planarbeidet og innhenting av høringsinnspill. Planforslaget ble deretter oversendt til Unjárgga gielda/Nesseby kommune 
og vedtatt av Nesseby kommunestyret 15.desember 2017

Planforslaget ble utarbeidet av intern prosjektgruppe i Statens vegvesen, og i dialog med Nesseby kommune og Finnmark fylkeskommune. 

Begjæring om omgjøring endring av reguleringsplan fra advokatfirma 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS