• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
helsesenteretweb

Bedre eldreomsorg - to nye plasser på skjermet avdeling

Nesseby kommune arbeider med å forbedre tilbudet innen eldreomsorg. To nye plasser for demente foreslås opprettet. Vi vil gi eldre et alternativt botilbud. Dette er et administrativt forslag som skal behandles videre politisk i forbindelse med budsjettprosessen. Kommunen vil også for første gang kunne tilby innbyggerne egen fysioterapitjeneste.
Pleie- og omsorgstjenesten foreslår en sammensetting av tjenestene slik at innbyggerne får flere valgmuligheter. Vi legger tilrette for at våre eldre innbyggere kan opprettholde mest mulig selvstendighet i
hverdagen. Skjermet avdeling flyttes en etasje opp. Noe som gir mulighet til å øke antall skjermede plasser for demente brukere fra fire til seks. I dag ser vi et sterk behov for økning av plasser til nettopp denne gruppen. Brukere med demens vil få rolige omgivelser uten for mye ytre påvirkinger. En flytting av skjermet avdeling berører ikke tilbudet en har bygd opp i forbindelse med sansehagen, som fortsatt vil være tilgjengelig.

Når skjermet avdeling flyttes blir fire rom "ledige". Rommene skal benyttes til et tilbud tilsvarende sykehjemsplasser/alderspensjonat. Innbyggere som er for friske til å bli plassert i sykehjem, men ikke
friske nok til å bo i eget hjem, vil dermed få et nytt boalternativ. Denne gruppen av eldre vil kunne ha et
felleskap med andre, samtidig som de opprettholder en stor grad av selvstendighet i hverdagen. Ved å opprette dette tilbudet motvirker vi at denne gruppen brukere blir institusjonalisert før tiden. Hjemmetjenesten vil ivareta disse beboerne i det daglige. Tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie til brukere som bor hjemme vil selvsagt samtidig bli opprettholdt.

Ut fra befolkningssammensetningen og folketallet får Nesseby kommune Statlige overføringer tilsvarende 10-12 langtidsplasser. Vi har i dag 16 langtidsplasser, hvorav fire er på skjermet avdeling. I tilegg til dette har vi to plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. Vi har også en rehabiliteringsplass og en akuttplass. Vi vurderer også å tilby to sykehjemsplasser til andre kommuner, slik at vi slipper å redusere bemanningen innen pleie- og omsorg.

I tillegg vil Nesseby kommune for første gang tilsette egen fysioterapeut i 100% kommunal stilling. Fysioterapeuten vil bli lokalisert på sykehjemmet. Tilbudet til beboere på sykehjemmet, og kommunes øvrige innbyggere vil dermed forbedres.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS