• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Gratis boligtomt i Varangerbotn!

Nå blir det mulighet til å søke på tomter på det nye byggefeltet i Varangebotn; «Luemeravda boligfelt». 

 

Søknadsskjema

www.kommunekart.com er det mulig å gå inn for å se på tomteinndeling og beliggenheten til tomtene. (På kommunekart.com, klikk kartlag øverst til venstre. Klikk så plan i  meny til venstre)

Tomtene er merket 1-29.

Tomtene er gratis, men det påløper vanlige tilknytningsavgifter, se for øvrig på retningslinjer for tildeling av boligtomter.

Tomtene beregnes å være byggeklare til sommeren/høsten. 

 

Søknad om tomt sendes post@nesseby.kommune.no  Søknadsfrist 21. mars.

boligtomter 800.jpg

 

Retningslinjer for tildeling av boligtomter ved Luemeravda boligfelt i Varangerbotn til Nyborg. 

1.Formål med retningslinjene
‎Retningslinjene skal legges til grunn for behandling av søknader på kommunale boligtomter i Nesseby kommune

2.Utlysning
‎Tildeling av byggeklare kommunale boligtomter skjer etter at tomtene er kunngjort ledig i pressen og/eller på kommunes internettside. Det må påregnes minimum 3 ukers behandlingstid.

3.Vilkår for tildeling og hjemmelsoverdragelse
‎- Søker(e) må på søkertidspunktet være fylt 18 år.
‎- Tomt tildeles og overdras for bygging av helårsbolig.
‎- Søknad om boligtomt til bruk med kommersielt prioriteres i gruppe 3, jfr. punkt 5.
‎- Kjøper skal være byggherre.  Det skal kreves boplikt i boligfeltet Luemeravda.  Plikten er en upersonlig boplikt.   Dersom det må utarbeides forskrift for boplikt, innarbeides dette i retningslinjene for boligfeltet. 
‎- Ved tildelt plikter søker å betale depositum på kr 5000,-. Depositumet vil bli motregnet mot byggesaksgebyr. Dersom bygging ikke er igangsatt innen 12 måneder, jfr. pkt. 7,  refunderes ikke depositumet.
‎- Tomtene tildeles ved trekning etter nærmere beskrevne kriterier

-Særskilt ved tildeling av kommunalt regulerte boligtomter på Fefo-grunn:

-Kommunalt regulerte boligtomter som ligger på Fefo-grunn, tildeles etter kommunale retningslinjer. Fefo vil selv forestå alle oppmålingsrekvisisjoner og inngå festekontrakt for boligtomtene.

4.Krav til søknad
‎- Søknader skal være skriftlig ved bruk av fastsatt skjema «Søknad om kommunal boligtomt».
‎- I søknaden skal ektefelle/samboer/partner føres på, dersom hen er medsøker på tomta og skal ha navnet sitt på skjøtet.
‎- Søker plikter å opplyse om alle forhold som har betydning for søknaden. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger, kan dette føre til at tilsagn trekkes tilbake eller søknaden blir forkastet.
‎- Unjárgga gielda/Nesseby kommune gis fullmakt til å innhente informasjon fra folkeregister og eiendomsregister for å kunne behandle søknad om kommunal boligtomt.

5.Kommunens behandling av søknader og prioritering av søkere ved tildeling av nye boligtomter.
‎Boligtomtene tildeles ved trekning. Ved flere søkere enn antall ledige boligtomter, etableres en reserveliste som er gjeldende frem til frist for igangsettelse er utløpt,

jfr. punkt 7.

Tildeling av tomtene prioriteres i følgende rekkefølge:

1)  Private selvbyggere skal ha fortrinnsrett til tomt.

2)  Inntil to av tomtene som eventuelt ikke tildeles til gruppe 1 skal holdes som rest til private selvbyggere.

3)  Tildeling av tomt til kommersielle formål tildeles etter at tildeling i gruppe 1 og 2 er foretatt.‎

 

 6.Aksept av tildelt tomt.
‎Kjøper får tilsendt tildelingsbrev med kjøpskontrakt fra Nesseby kommune. Det gis 1- en – måneds frist fra tildelingsdato til fristen for å akseptere tilbudet og returnere signert kjøpekontrakt. Dersom signert kontrakt ikke er mottatt innen fristen, tildeles tomten annen søker.

Depositum
‎Ved tildeling av kommunal boligtomt skal kjøper innbetale et depositum på kr. 5.000, - etter faktura, med 30 dagers betalingsfrist.

Innbetalt depositum kommer til fradrag ved fakturering av byggesaksgebyr.

Søker aksepterer at areal kan forekomme.

 

7.Frist for igangsettelse

Frist for igangsettelse er senest 12 måneder fra dato på tildelingsbrev med kjøpekontrakt.
‎Igangsettelse innebærer at grunnarbeider på boligen må være ferdigstilt på tomten med gitt tillatelse til byggetiltak.
‎Dersom nevnte arbeid ikke rer ferdigstilt innen fristen er Unjárgga gielda/Nesseby kommune ikke bundet av tildelingen og tomtene kan tildeles annen søker på reservelisten som resttomt.
‎Utsettelse av frist kan innvilges dersom forsinkelse med opparbeidelse av boligfelt skyldes offentlig ansvarsforhold. Det kan i tillegg unntaksvis søkes om utsettelse på særskilt grunnlag.
‎Søknaden må begrunnes og dokumenteres.

Søknad om utsettelse må fremmes skriftlig og foreligge innen 1 måned før frist for igangsettelse utløper.

 

8. Resttomter

Resttomter etter første tildeling tildeles fortløpende etter (første mann til mølla prinsippet).

Resttomter tildeles fortrinnsvis søkere etter pkt. 5, gruppe 1. Søkere i denne gruppen tildeles fortløpende. Andre søkere behandles etter 3 uker og tildeles dersom tomter fortsatt er ledig. Dersom flere søkere oppfyller samme kriterier og leverer søknad samme dato, tildeles tomten ved trekning på like vilkår. Ellers tildeles tomten til søker med tidligst mottatt søknad.

 

9.Videresalg av boligtomt
‎Videresalg av ubebygd boligtomt er ikke tillatt. 

 

10.Tomtekostnader/priser

- Tomter tildeles vederlagsfritt.

- Øvrig kommunale gebyrer vil tilkomme, jf kommunens gebyrregulativ

 

11.Klageadgang: (forvaltningsloven §§ 2, 28)

Alle enkeltvedtak jfr. fvl. § 2, kan påklages etter fvl. § 28. Vedtaket kan klages inn for Unjárgga gielda/Nesseby kommune av den som avgjørelsen gjelder. Alminnelig klagefrist etter fvl. § 29 er 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket.

 

Klage sendes til Unjárgga gielda/Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn eller post@nesseby.kommune.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS