• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Hjemmehjelp

 

Praktisk bistand i form av hjemmehjelp ytes til personer som av ulike grunner har behov for hjelp i hjemmet.

 

Hjemmehjelp

Tema
- Pleie- og omsorg i hjemmet
Beskrivelse

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål slik som; gulvvask, støvtørking  og andre liknende oppgaver

Målgruppe

Tjenestene tettes mpt personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker har behov for praktisk hjelp i hjemmet.

Kriterier/vilkår

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Pris for tjenesten

EGENBETALING FOR PRAKTISK BISTAND - hjemmehjelp, ambulerende vaktemster

Satsene beregnes etter alminnelig inntekt før eventuelt særfradrag (inntektsgrunnlag)                                       

Inntekt inntil 2 G
2 - 3 G
3 - 4 G
4 - 5 G
over 5 G
kr. 65,- pr. måned
kr. 77,-        "
kr. 85,-        "
kr. 93,-        "
kr. 87,-        "

 

 

 

 

1G er på kr. 93.694,- pr. 01.18


 
Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven. Om betaling, se kapittel 8 i forskrift til lov om sosiale tjenester.

Lover
Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-2

Forskrifter
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift til lov om sosiale tjenester

Forskrifter
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte Pleie- og omsorg, Nesseby helsesenter for å få søknadsskjema og hjelp til å søke om praktisk bistand, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 
Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
 

Pleie- og omsorg, Nyborg, 9840  VARNGERBOTN

Saksbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 40440641
Postadresse: Nyborg, 9840  VARNGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby  helsesenter
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS