• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes til personer som på grunn av funksjonshemminger, sykdom, alder eller skader har behov for pleie- og omsorg.

 

Tema
Pleie-og omsorg tilbyr hjemmesykepleie etter søknad. Hjemmesykepleie ytes til pasienter boende i eget hjem.
 
Beskrivelse
Hjememsykepleie kan være; sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv.  Det er våre sykepleiere eller andre helsearbeidere som utfører dette.
Målgruppe
Eldre, syke, funksjonshemmede eller andre med behov.
Kriterier/vilkår
Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.
Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.
 
Samarbeidspartnere
Lege, sykehus, laboratorie,helsesenteret, hjemmehjelp, osv.
Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Lover
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrifter
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte Pleie-og omsorg for å få hjelp til å søke, du kan også få andre til å hjelpe deg med å søke dersom du har behov for det. Søknad om hjemmesykepleie kan komme fra den som trenger tjenesten , fra pårørende ,sykehus eller andre.
Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
Søknaden sendes til
Pleie- og omsorg, Nyborg, 9840  VARNGERBOTN
Saksbehandling
Før saken kan avgjøres må  vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 40440641
Postadresse: Nyborg, 9840  VARNAGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby helsesenter
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS