• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Organisering av skatteoppkreverfunksjonen

Formannskapet mener at skatteoppkreving fortsatt skal forbli en kommunal oppgave. Dette framkommer i høringsuttalelse til Finansdepartementet, vedtatt i møte 01.09.04.
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO
Høringsuttalelse - Skatteoppkreverutvalgets utredning - NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving


Det vises til høringsbrev av 18.06.2004 til høringsinstansene vedrørende høring om skatteoppkreverutvalgets utredning �" NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving.

Formannskapet i Unjárgga gielda/Nesseby kommune har i møte 01.09.04 fattet følgende vedtak med hensyn til organiseringen av skatteoppkreverfunksjonen:

Formannskapet i Unjárgga gielda/Nesseby kommune krever at skatteinnkrevingen fortsatt skal være en kommunal oppgave, av hensyn til innbyggernes rettsikkerhet, skatteinnkrevingens brukervennlighet, ivaretakelse av lokaldemokratiet gjennom folkevalgt innsyn og kontroll, og ikke minst av hensyn til den gode løsningsgraden for inndrivelse av skattekrav.

Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen medfører effektiv drift og ressursbruk ved at skatteinnkreving gjennomføres i det samme miljø som ivaretar kommunenes innkreving av kommunale avgifter og annen kommunal fakturering. Dermed blir det også mulig å opprettholde levedyktige og kompetente innkrevingsmiljøer i de små kommunene.

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ser det videre som viktig å beholde arbeidsplasser, i en tid med dramatisk nedleggelse av statlige arbeidsplasser i kommunen.

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ser det som mest hensiktsmessig å løse skatteoppkreveroppgavene gjennom interkommunalt samarbeid.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS