• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Primærnæringsfond

VEDTEKTER

 

NÆRINGSFOND FOR  PRIMÆRNÆRINGER OG ANNEN  SÆRSKILT NÆRINGSVIRKSOMHET                                           Vedtatt i kommunestyret 30.04.90

PRAKSISREGLER FOR STØTTE TIL INVESTERINGER INNEN JORDBRUK           Vedtatt i kommunestyret 05.09.94

PRAKSISREGLER FOR STØTTE TIL INVESTERINGER INNEN FISKE                      Vedtatt i Næringsutvalget 25.05.94

 

 

                 VEDTEKTER

Næringsfond for primærnæringer og annen særskilt næringsvirksomhet.

 

§ 1 FORMÅL

Nesseby kommunes næringsfond har til formål gjennom ulike støtteformer å bidra til finansiering av virksomhet som styrker næringsliv og bosetting i kommunen.

§ 2 FONDSMIDLER

Næringsfondet består av fondsmidler fra Nesseby kommune bevilget til næringsfondet. Bruk av fondet i form av lån og tilskudd kan ikke finne sted utover det næringsutvalget til enhver tid disponeres av fondsmidler.

§ 3 STØTTEFORMER

Støtte kan gis i form av lån og ulike former for tilskudd

§ 4 BRUKEN AV FONDSMIDLER

Næringfondet skal benyttes til fremme av nyetableringer i Nesseby kommune og til videreutvikling av eksisterende virksomhet. Herunder:

a) Tiltak innen jordbruk, fiske, reindrift og kombinasjonsdrift

b) Tiltak som ikke finansieres over Innovasjon Norge/Fylkeskommunen eller Samisk Utviklingsfond

c) Opplæringstiltak

d) Tiltaksrelasjerte prosjekter

e) Utredninger av stor betydning for kommunens næringsliv

f) Fellestiltak innen primær og kombinasjonsnæringer.   Fondsmidlene kan ikke benyttes til gjeldssanering, driftstilskudd, garantier eller til å finansiere kommunens ordinære drift.

 

§ 5 LÅN

Lån kan gis i forbindelse med nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomhet inne de området formulert under § 4 punkt. a-f. Næringsfondet er en toppfinansieringsordning og betingelsene for låneinnvilgelse er at andre låne- og tilskuddsordninger er søkt utnyttet. Støtte i form av lån gis under samme avdrags- og rentebetingelser som DU-praktiserer. Lån gis som pantelån eller gjeldsbrevlån. Ved misligholdelse av lånet, salg, pantsetting eller annen avhendelse/overdragelse av driftsmidler lånefinansiert av næringsfondet, innfris lånet i sin helhet.

a) Lån til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift, kan ytes med inntil 20 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 250.000

b) Lån til fysiske investeringer, som ikke finansieres av andre offentlige finansieringsinstitusjoner, kan ytes med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 250.000

c) Lån kan i særskilte tilfeller ytes til opplæringsformål, prosjektarbeid, utredninger og fellestiltak med inntil 10 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 50.000

d) Foretak i regi av kvinner og foretak som gir økt kvinnelig sysselsetting, vil kunne få innvilget lån med ytterligere 10 % av totalkostnadene, utover det som er nevnt under § 5 a og b.

e) Mobile driftsenheter kan finansieres ved hjelp av lån med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 50.000.

 

§ 6 TILSKUDD

Tilskudd kan gis i forbindelse med nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomhet innen de områder formulert under § 4 punkt a - f. når tiltaket har betydelig sysselsettings- og næringsmessig verdi. Tilsagn om tilskudd er betinget av at andre låne- og tilskuddsordninger er søkt benyttet.

a) Tilskudd kan ytes til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift, med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 75.000

b) Tilskudd til fysiske investeringer, som ikke finansieres av andre offentlige finansieringsinstitusjoner, kan ytes med inntil 10 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 75.000

c) Tilskudd kan yter til opplæringsformål, prosjektarbeid, utredninger og fellestiltak med inntil 35 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 75.000.

d) For tiltak av særlig stor sysselsettings- og næringsmessig verdi, kan tilskudd gis med inntil kr. 150.000.

e) For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes tilskudd med opptil 5 % mer av totalskostnadene, utover det som er nevnt under § 6 punkt a-d.

f) Mobile driftsenheter kan finansieres med hjelp av tilskudd med inntil 10 % av kostnadene, oppad beregnet til kr. 30.000.

 

§ 7 TILBAKEFØRING AV FONDSMIDLER

Tilskudd og lån til fast eiendom, kjøp av utstyr, maskiner m.v., kan kreves tilbakebetalt til fondet dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at støtten er gitt. Tilbakebetalingskravet kan reduseres forholdsmessig.

 

§ 8 FORVALTNING

a) Lån og tilskudd innvilges av Nesseby næringsutvalg

b) Innvilget lån og tilskudd fra fondet kommer til utbetaling når følgende dokumentasjon foreligger: - dokumentasjon for anskaffelse - fullfinansiering av investeringene - nødvendig forsikringer

c) Fondets disponible midler skal til enhver tid stå på særskilt konto i bank og opptjente renter tillegges fondet.

d) Næringsutvalget har avgjørelsesmyndighet ved forvaltningen av lånet. Herunder: - avdragsfastsettelse etter rammer fastsatt i vedtektene - utsettelse av avdrag/renter, en eller flere terminer - inndrivelse av mislighold - avtale med skyldner m.v.

 

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - PRAKSISREGLER FOR STØTTE TIL INVESTERINGER INNEN JORDBRUK

1. Førstegangsinvesteringer i nødvendig utstyr/maskiner/traktorer/dyrekjøp kan støttes i hht. primænæringsfondets vedtekter. Tilskudd: inntil 15 % av kostnadene, maks kr. 75.000 Lån : inntil 20 % av kostnadene, maks kr. 250.000

2. Lån kan innvilges i hht. primærnæringsfondets vedtekter ved reparasjoner/mindre investeringer og moderniseringer/utskifting av maskiner og utstyr. Slike investeringer er ikke tilskuddsberettiget.

3. Nydyrking av jord/opparbeidelse av brakk jord/gjerder: tilskott inntil 50 % av kostnadsgrunlaget, maks. kr. 1.500 pr. da. Det skal ikke gis tilskott dersom det dyrkede areal overstiger behovet til brukets besetning eller dersom det unnlates å drive dyrket jord, som med fordel kan høstes.

4. Støtte til bygging av garasje, verksted og driftsbygning gis i hht. primærnæringsfondets regler med inntil 15 % tilskudd, maks kr. 75.000, inntil 20 % lån, maks kr. 250.000. Støtte gis til bruk der husdyrproduksjonen utgjør minst 0,2 årsverk og til gårdsbruk der forholdene ligger tilrette for oppbygging av en trygg arbeidsplass. Utvidelse av driftsbygning kan støttes i hht. primærnæringsfondets vedtekter under forutsetning av økt sysselsettingseffekt.

5. Etablerertilskott ved generasjonsskifte og ved kjøp av gårdsbruk kan innvilges med inntil 50 % av kostnadssummen, maks kr. 150.000. (jfr. prim.nær.f. § 6 d).

6. Det gis ikke støtte til investeringer med kostnadsgrunnlag under kr. 15.000.

7. I hht. primærnæringsfondets vedtekter, § 5 og 6 e, vil kvinner kunne ytes en høyere støttesats.

8. Til bruk under 0,6 årsverk kan det gis tilskott etter doble satser.

 

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - PRAKSISREGLER FOR STØTTE TIL INVESTERINGER INNEN FISKE

1. Førstegangsinvesteringer i fiskefartøy m/nødvendig utstyr for fiske kan støttes med lån og tilskudd i hht. primærnæringsfondets vedtekter.

2. Lån kan innvilges i hht. primærnæringsfondets vedtekter ved reparasjoner/ mindre investeringer og moderniseringer/utskifting av motorer/maskiner/utstyr/garn. Slike investeringer er ikke tilskuddsberettiget.

3. Ved utskifting av fiskefartøy/kjøp av større fartøy, bør støtte i form av lån og tilskudd vurderes ut fra en sysselsettingsmessig effekt. (vil et større fartøy føre til at det tas mannskap om bord ?). Støtte kan gis ut fra differansen mellom salgs- og kjøpesum.

4. Det gis ikke støtte til investeringer med kostnadsgrunnlag under kr. 15.000.

5. I hht. Primærnæringsfondets vedtekter, § 5 d og 6 e, vil kvinner kunne ytes en høyere støttesats.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS