• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Avlasting for barn og voksne

Avlastning kan gis til de personer som har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet.

 

 

Avlastning for barn og voksne

Beskrivelse
Avlastning kan gis til de personer som har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet.  Avlastningsopphold for voksne er ved Nesseby Helsesenter. Avlastning for barn er i egen bolig.

Målgruppe
Omsorgsytere med omsorg for voksne og barn med utviklingshemming eller stort pleiebehov som bor hjemme hos sine pårørende.
Kriterier/vilkår

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett på sosiale tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Momenter som kas tas i betraktning er:
- om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
- om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
- om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
- om fordelingen over tid; om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden
- om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
- om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.
 
Eksterne lenker
Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven.

Lover
Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-2

Forskrifter
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan få hjelp til å fylle ut søknadskjema og søke om avlastning ved å kontakte Pleie- og omsorg.

Skjema

Link til Søknadskjema
Henvendelse til Pleie- og omsorg, Nesseby Helsesenter, Nyborg, 9840  VARANGERBOTN. Tlf. 78 96 01 41
 

Søknaden sendes til
Pleie- og omsorg, Nyborg, 9840  VARNGERBOTN
Saksbehandling
Før saken kan avgjøres, kartlegger vi behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om tjenesten er tildelt eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan påklage avgjørelsen. Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes Fylkesmannen, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig for tjenesten
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 78 96 01 41
Postadresse: Nyborg, 9840 VARANGERBOTN
 Besøksadresse  Nesseby helsesenter

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS