• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Dagopphold for eldre

Dagopphold er et tilbud til hjemmeboende som har ulike behov for aktiviserng, rehabilitering, behandling eller liknende.

 

Dagopphold
Tema
Pleie- og omsorg tilbyr dagopphold etter søknad. Dagoppholdet er slik at en blir hentet til helsesentert om formiddagen og en blir kjørt hjem om ettermiddagen. Annet kan avtales.
 
Beskrivelse
Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for
 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering og rehabilitering
 • avlastning for pårørend
 • å være sosial med andre

Aktiviteter: Andakt, sosialt samvær

Målgruppe
Hjemmeboende eldre
Kriterier/vilkår
Hjemmeboende som ønsker å komme ut av en isolert tilværelse.
 

Pris for tjenesten
Kr. 280,- pr. dag. Dette dekker henting og bringing, måltider og kaffe

Regelverk
Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven.

Lover
Sosialtjenesteloven § 3-1

Forskrifter
Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8

Forskrifter
Pårørende - en ressurs (veileder)
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 
Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Skjema

Link til søknadsskjema

Du kan også få skjema ved å henvende deg til Pleie- og omsorg, Nesseby helsesenter, 9840  VARANGERBOTN

Saksbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er enten Fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 78 96 01 41
Postadresse: Nyborg, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse: Nesseby helsesenter
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS