• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
speak_100x81

Kulturkontoret inviterer til møte

Kulturkontoret har i disse dager ferdigstilt kommunens delplan for Idrett
og fysiske aktiviteter. Før den blir lagt frem til politisk behandling, gis det
alle som ønsker det, anledning til å komme med forslag og innsigelser til
planen.
Møte blir på kommunestyresalen på Rådhuset mandag 28. 11.05 kl. 19.00

Velkommen

 

Her ser dere deler av planen;

2.      MÅLSETTINGEN FOR KOMMUNENS PLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISKE AKTIVITETER.

 

2.1.  HOVEDMÅLSETTING

Ø      Idrett og fysisk aktivitet for alle

Ø      Styrke friluftslivet som en helse- og trivselsskapende, naturvennlig fritidsaktivitet.

 

2.2.  Delmål

Ø      Ved utarbeidelse av kommune og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.

Ø      Skolenes, barnehagens, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg samordnes.

Ø      Det tilrettelegges for alle brukergrupper ( bevegelseshemmede, Idrettsutøvere, barn, mosjonister og eldre).

Ø      Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene.

Ø      Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold

Ø      Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

 

3.      ANLEGG OG AKTIVITETER

 

3.1.  ANLEGG

Anleggoversikten er gjort med bakgrunn i Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS).

I kommunene finnes det 25 anlegg. 16 av disse er i kommunalt eie, resten eies av idrettslag eller statsskog.

Anleggene utgjør o-kart, kulturbygg, idrettshus, skiløyper, grusbaner (fotball), lysløyper, skytebane, tursti. Kommunen stiller lokaler til rådighet for trening, kostnadsfritt. Inntektsgivende arr. må det betales en liten leie for.

 

3.2.  AKTIVITETER

Det er et svært aktivt idretts og friluftsliv i Nesseby kommune. Brukerkapasiteten av kommunens lokaler er, spesielt i vinterhalvåret, sprengt. Stadig nye aktiviteter kommer til. Det siste er  en svært aktiv karateklubb og det kan til tider være vanskelig å finne plass til alle som ønsker det.

Fotball er den aktiviteten som opptar flest mennesker og tar mest plass og tid.

Til tross for de siste årenes fraflytting, er altså behovet for lokaler til idretts og fritidsaktiviteter vel så stort i dag. Nesseby kommune har 6 idrettslag og det blir gjort en stor frivillig innstats som bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe.

Det er registrert 32 lag og foreninger. Disse kan søke om kommunalt tilskudd til idrett og kulturformål. Nesseby kommune tildelte til sammen kr. 110.000 i tilskudd i 2004.

 

 

3.3.ANLEGG OG AKTIVITETER I NESSEBY KOMMUNE

 

Pr. 01.01.2005 hadde Nesseby kommune 901 innbyggere.

De 6 idrettslagene i kommunen er:

IL ILAR:                100 medlemmer, antall barn ukjent

VBK:                     156 medlemmer, 80 barn

NiF:                       180 medlemmer, 78 barn

Nesseby Karateklubb:   10 medlemmer, 7 barn

Tana og Nesseby pistolkl   5 medlemmer

Nesseby skytterlag:            ? medlemmer

 

Totalt er det registrert 32 lag og foreninger i Nesseby kommune, med forskjellige aktivitetsnivå. Mange er svært aktive med stor frivillig innsats, som bidrar til et rikt idretts …quot;og kulturliv i kommunen.

Kommunen har registrert svær mange kulturminneområder, som også blir brukt som utfartssteder av befolkningen.

Kommunen har mange fine utfartssteder og Idrettslagene er med og bidrar til bruk av mange av disse ved å sette opp ”postkasser”, både sommer og vinter, hvor folk kan skrive seg inn.

Vi har 2 lysløyper i kommunen, 1 i Nesseby og 1 i Varangerbotn. Lysløypene blir vedlikeholdt av idrettslagene og de får fast årlig kommunalt driftstilskudd til dekning av strømutgifter.

 

 

Det blir vært år tildelt kr. 110.000 i kommunale tilskudd til Idrett og kulturformål. Søkermengden ligger på ca 12-15 på disse midlene.

 

Det finnes 25 anlegg innenfor betegnelsen ”Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter” i

 

Nesseby kommune. Disse er som følger:

 

Anleggsnr

Anleggsnavn

Anleggstype

Eier

Beskrivelse

Annet

Beskaffenhet

2027000701

Bunes

O-kart

Vadsø SK

13,8 km2

 

 

2027000301

Nesseby

O-kart

IL Ilar

15 km2

 

 

2027000501

Nesseby skole

O-kart

IL Ilar

3,5 km2

 

 

2027000801

Nyborgmoen-Meskelv

O-kart

Vadsø SK

15 km2

 

 

2027000901

Nyborgmoen-Suki

O-kart

Vadsø SK

12 km2

 

 

2027000401

Stuorråstirran

O-kart

IL Ilar

10 km2

 

 

2027001601

Enare sti

Tursti

Statsskog Finnmark

120 km

Tursti inn i Finland

Dårlig merket

2027001702

Fuglåsen fiskeplass

Friluftsområde

Statsskog avd. Vadsø

1000 km2

Mye turister som fisker

Ikke tilrettelagt for den bruken som er i dag

2027000201

Varangerbotn-skianlegg

Lysløype

Nesseby IF

4,4 km

 

Bør rehabiliteres

2027001001

Nesseby- skianlegg

Lysløype

IL Ilar

6,5 km

 

I bra stand

2027000101

Meskelv stadion

Fotball- Grusbane

IL Ilar

100x60 m

Ikke i bruk

Ikke i bruk

2027001401

Nesseby idrettsplass

Fotball - grusbane

IL Ilar

105x65 m

 

Trenger opprusting

2027001101

Varangerbotn stadion

Fotball - grusbane

Nesseby kommune

110x72 m

Brukes til trening

Må ha nytt toppdekke

2027001502

Karlebotn skole

Fotball …quot; grusbane

Nesseby kommune

60x40

Ikke i bruk

 

2027000102

Meskelv stadion

Friidrettsbane

IL Ilar

350 m

Ikke i bruk

 

202700140

Nesseby idrettsplass

Friidrettsbane

IL Ilar

400 m

 

Må rustes opp

2027001302

Varangerbotn samfunnshus

Skytebane …quot; inne

Nesseby kommune

25 m

 

Nedslitt

2027001501

Karlebotn skole

Gymsal

Nesseby kommune

14x9 m

 

 

2027001201

Nesseby grendehus

Gymsal

Nesseby kommune

17,5x10

 

 

2027001301

Varangerbotn Samfunnshus

Gymsal

Nesseby kommune

21x12

Brukes daglig

Trenger Opprustning, spesielt sanitæranlegget

2027001303

Varangerbotn samfunnshus

Kulturbygg

Nesseby kommune

 

Bruker til lokale arr. og besøkende teater etc.

Trenger opprusting. Innkjøp av kinostoler

2027001203

Nesseby  Grendahus

Lokalt kulturbygg

Nesseby kommune

 

Brukes til lokale arr

Nedslitt

2027001701

Mortensnes kulturminneområde

Friluftsområde

Statsskog Finnmark

10000 km2

Brukes mest  til guiding av turister

Trenger vedlikehold

2027000103

Meskelv stadion

Idrettshus

Nesseby IF

90 km2

Sanerings objekt

 

2027001202

Nesseby grendahus

Idrettshus

Nesseby kommune

223 km2

Brukes daglig til trening

Nedslitt

 

 

Flere av disse anleggene er ikke i bruk lenger, men står fortsatt oppført i den statlige oversikten KRISS.

Flere anlegg er i svært dårlig forfatning etter mangel på vedlikehold.

Noen anlegg trenger minimalt med oppgradering for å bli i akseptabel stand, men blir ikke dette gjort vil det raskt bli i dårlig forfatning.

 

             

3.4.       EVALUERING AV FOREGÅENDE PERIODE OG NÅVÆRENDE STATUS

Nesseby kommune og de ulike idrettslagene har i mange år fått tildelt spillemidler til anlegg for idrett og fysiske aktiviteter. Men det er nå noen år siden sist noen her har søkt og fått spillemidler.  De siste tilskuddene       som gikk til større anlegg var til Varangerbotn samfunnshus (1986) og Varangerbotn fotballbane (1989)

 

Oversikt over anlegg som har fått tildelt spillemidler i Nesseby kommune:

 

Anleggsnr

Anleggsnavn

Eier

Tildelt år|

Tildelt beløp

2027000301

Orienteringskart

Nesseby

IL Ilar

1985

36.000

2027000701

Orieteringskart

Bunes

Vadsø SK

1983

  9.000

2027000101

Meskelv Stadion

Fotballbane

Nesseby IF

1952-1953

14.000

2027001201

Nesseby Grendahus - Gymsal

Nesseby Kommune

1975-1976

90.000

2027001202

Nesseby Grendahus …quot; Idrettshus

Nesseby Kommune

1988

775.000

2027001203

Nesseby kulturbygg

Nesseby kommune

1975-1976

110.000

2027001401

Nesseby fotballbane

IL Ilar

1958-1980

147.500

2027001001

Nesseby skianlegg …quot; lysløype

IL Ilar

1970-1985

240.000

2027000801

Orienteringskart

Nyborgmoen-Meskelv

Vadsø SK

1991

47.000

2027000901

Orienteringskart

Nyborg-Suki

Vadsø SK

1992

47.000

2027000401

Orienteringskart

Stuorrastivvran

IL Ilar

1990

32.000

2027000201

Varangerbotn

Lysløype

Nesseby iF

1976-1977

26.000

2027001301

Varangerbotn samf. hus …quot; gymsal

Nesseby kommune

1981-1986

500.000

2027001302

Varangerbot samf. hus …quot; skytebane inne

Nesseby kommune

1983

500.000

2027001303

Varangerbotn samf. hus …quot; kulturbygg

Nesseby kommune

1981

500.000

2027001101

Varangerbotn

Fotballbane

Nesseby kommune

1989

790.000

 

 

 

 

 

 

Det har vært lite aktiviteter på anleggsiden i Nesseby kommune. Dette kan ha flere årsaker. Idrettslagene er aktive og men sliter med anstrengt økonomi og rekrutteringsproblemer. Som igjen har sin årsak i stadig lavere folketall. På 10 år har vi blitt mer en 100 færre innbyggere i Nesseby kommune. Det setter sitt preg på alle aktiviteter, også idretten.

Nesseby kommune sliter og med stadig mer anstrengt økonomi og det og vedlikeholde de anlegg vi har er en nesten uoverkommelig oppgave. Å tenke nytt i millionklassen i en slik situasjon kan være vanskelig.

 

4.         UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER

 

4.1.            ANALYSE AV BEHOV FOR AREALER, OMRÅDER OG ANLEGG

 

Hovedmålsettinga er å legge til rette for ”Idrett og fysisk aktivitet for alle” og et

”styrke friluftslivet som en helse- og trivselsskapende, naturvennlig fritidsaktivitet”.

I dette ligger en målsetting for å tilrettelegge for allsidig tilbud der barn og unge har mulighet for valg som er med på å gi dem en trygg og positiv oppvekst, der de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet. Idretten skal være for alle, uansett bosted, alder, kjønn og fysisk tilstand   

 

Ved tilrettelegging og utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv står både offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor en rekke utfordringer og praktiske oppgaver. Det er viktig å klargjøre hva utfordringene i Nesseby kommune består i og hvilke virkemidler som eventuelt kan settes inn for å mestre dem. Det kan være aktuelt med offentlige virkemidler, og virkemidler gjennom næringsliv og organisasjoner.

 

For å opprettholde et allsidig og kvalitativt godt idretts …quot;og friluftsliv i Nesseby kommune er det nødvendig med gode anlegg og at disse er i rimelig avstand til brukerne. Med enkel tilrettelegging for turstier, turveier, løyper og lignende vil naturområder være attraktive tur- og mosjonsarenaer for både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Basisanlegg som gymsal, samfunnshus, fotballøkker/baner, ski og lysløyper, benyttes av mange grupper, og ved å forbedre disse anleggene kan man også øke idretts- og friluftsaktiviteten i kommunen.

 

Med bakgrunn i at kravene til standarden på anlegg og områder for idrett og friluftslivsaktiviteter har økt, vil det også være et økende behov for å ta vare på de eldre idrettsanleggen som har hatt dårlig vedlikehold eller som er i sterkt forfall. I forhold til  rehabilitering, kan en gå ut fra at opprusting av eksisterende anlegg ofte koster mindre en å bygge helt nye anlegg.

Varangerbotn samfunnshus er ikke vedlikeholdt og preges sterkt av mye bruk og stor slitasje. Spesielt nedslitt er sanitæranlegget og kjøkkenet. Samfunnshuset blir brukt hver kveld i ukedagene til trening av forskjellig art. Ellers blir huset brukt til forskjellige kulturarrangement. Varangerbotn samfunnshus har vært brukt som kommunens storstue, men på grunn av mangel på vedlikehold, skjer det oftere og oftere at andre lokaler blir foretrukket til arr. for befolkningen. Andre lokaler er bl.a. Varanger Samiske Museum.

Den forholdsvis nye fotballbanen i Varangerbotn kan ikke brukes til annet en trening slik den er i dag, på grunn av feil i toppdekket. Denne banen kan brukes som underlag for en kunstgressbane og medfører at kostnaden for å anlegge en slik bane vil bli betraktelig redusert.

 

Den uorganiserte aktiviteten innen idrett er helt klart en stor del av fritidsaktiviteten blant befolkningen i Nesseby kommune. For den uorganiserte idretten kan enkle nærmiljøanlegg i tilknytning til skole eller boområder, eller tilrettelegging av tur eller skiløyper ha stor betydning, ikke minst for barns, ungdoms, familiens og de eldres egenaktivitet. Nærmiljøanlegg er nødvendig for mosjon og rekruttering til videre idrettssatsing, og tilrettelegging nærmiljøanlegg som er åpne for alle er derfor viktig.

Fra statens side er det sagt at nærmiljøanlegg og rehabilitering av eldre og lite funksjonelle anlegg skal være en prioritert anleggskategori.  Ut fra dette bør en i Nesseby kommune få en sterkere prioritering i retning av nærmiljøanlegg og rehabilitering av eksisterende bygg og anlegg.

 

Det må foretas en prioritering av anlegg og lokalisering som tar utgangspunkt i en best mulig av ulike idretters behov for nyanlegg vurdert opp mot geografisk riktig plassering. Det må unngås å bygge store anlegg som benyttes av fåtallet og over kortere perioder, eller nyttes av utøvere som fra før av har  de beste tilbudene.

 

Nesseby kommune preges av hardt klima med mørketid i 2 mnd og en vinter som kan vare i 8 mnd. Dette er forhold som gjør at muligheten for trening og konkurranse innendørs har stor betydning for befolkningen.

Men det betyr også at det er viktig at det er godt tilrettelagt for vinteridrett, så som lysløyper, akebakker, skøytebaner etc. 

 

Mangel på egnede anlegg syns å være største begrensede faktor for utviklingen av idretten i Nesseby kommune.

 

4.2 KORTSIKTIGE OG LANGSIKTIGE BEHOV

 

Vi vil nå sammenfatte kortsiktige behov (4-årsperiode) og langsiktige behov ( 10-12-årsperiode) for utbygging og tilrettelegging for idrett og fysiske aktiviteter.

 

Se vedlegg 1 for oversikt over prioriterte kortsiktige behov for denne planperioden. Dersom prioritert utbygger ikke kommer med søknad innen fristen i forhold til prioritert liste, åpner det for neste på lista.

 

Utarbeidelsen av kommunale langtidsplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv er en forutsetning for å kunne gjennomføre en målrettet anleggutbygging, og er dermed det viktigste virkemidlet for dette.

Analysen tar utgangspunkt i hovedmålsettinga, beskrivelse av areal- og anleggsituasjon, idretts- og friluftsaktiviteter som utøves i dag og hvilke nye idretts- og friluftsaktiviteter det er naturlig å utvikle. Alle fremtidige tiltak skal være i tråd med planen og godkjennes av kommunen før oppstart.

 

Ut fra dette utformes det konkrete behov for:

Ø      Arealer til Idretts- og friluftsområder

Ø      Opprusting og ombygging av eksisterende anlegg og arealer

Ø      Utbygging og tilrettelegging av ny anlegg og områder til nærmiljøanlegg

 

Vedlegg 2 er en oversikt over de langsiktige behovene.

 

Nedenstående oversikt er en kartlegging av innkommende ønsker og behov fra privatpersoner, lag/foreninger og Kommunens Idrettsråd.

 

Ø      Bedre merking av Enarestien, slik at flere kan gå på egenhånd

Ø      Bedre merking av scooterløypene i kommunen

Ø      Opprusting av sanitæranlegg ved Nesseby grendahus

Ø      Ballbinger ved kommunens 3 tettsteder

Ø      Gressbane på eksisterende grusbane i Varangerbotn

Ø      Konkurranse-skianlegg/skiskytterbane på Nyborgmoen

Ø      Friidrettsanlegg i Nesseby …quot; fast dekke

Ø      Flere tilrettelagte turstier

Ø      Opprusting av eksisterende lysløyper i Nesseby og Varangerbotn

Ø      Motorcrossbane på Nyborgmoen

Ø      Klatrevegg i Varangerbotn samfunnshus

Ø      O-kart

Ø      Utbedring av skytebanen i Nyborgmoen

Ø      Akebakke i Varangerbotn

Ø      Sykkel og gangsti Vesterelv-Nyborg

 

Kommunens Idrettsråd sine prioriteringer er som følger:

1)      Krøllgressbane på eksisterende bane i Varangerbotn

2)      Opprusting …quot; fast dekke på friidrettsbanen i Nesseby 

3)      Kommunalt skianlegg på Nyborgmoen

4)      Ballbinger …quot; Karlebotn/Nesseby/Varangerbotn/Vesterelvnes

5)      Klatrevegg Varangerbotn samfunnshus

6)      Orienteringskart

7)      Opprusting av eksisterende lysløypeanlegg som finnes i kommunen

8)      Utbedring av garderobeanlegg v/ Nesseby skole

 

 

 

4.3              VIRKEMIDLER

4.3.1.      Økonomiske forutsetninger

 

En god finansiering av investeringsutgiftene ved anleggutbygginger er for de fleste utbyggere en stor utfordring og enkelte vanskelig å finne gode løsninger på.

 

Finansieringsmulighetene er mange, men i hovedtrekk er det:

-         Egenkapital fra utbygger, ofte i form av dugnadsarbeid

-         tilskudd fra kommunen/fylkeskommunen

-         spillemidler fra kulturdepartementet

-         Tilskudd fra næringslivet

-         gaver

 

Spillemiddelfinansiering er ofte den største finansieringsposten , både til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og rehabilitering. Spillemidler tildeles anlegg som er høyt prioritert i kommunendelplanens prioritert liste over kortsiktige behov, etter søknad fra utbygger gjort gjennom kommunens administrasjon og etter prioritering gjort av fylkeskommunen blant annet gjennom ”Planmelding for idrettsanlegg i Finnmark”. Avhengig av anleggtype kan spillemidler utgjøre 50% av anleggkostnadene.

 

Til mindre krevende anlegg, der totalkostnadene er maksimum kr. 80.000,- er det spesielle på vilkår anledning til å søke midler til bygging av nærmiljøanlegg. Det er ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året. Behandlingstiden i fylkeskommunen er inntil 5 uker.

 

Kommunen forskutterer ikke midler til anlegg, med unntak når kommunen selv er utbygger.

 

4.3.2 Arealbehov

Å sikre tilstrekkelig arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i kommunens arealplanarbeid er et sentralt viremiddel for muligheter for fysisk aktivitet og en stor utfordring for alle. Behov for arealer til lek, idrett og friluftsliv som avdekkes gjennom planarbeidet, må sikres gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner.

Ved regulering av dagens arealplan, må det reguleres inn nærmiljøanlegg ved begge kommunens skoler og barnehage. Dette er meget viktig for trivselen for barn og unge i kommunen.

 

4.3.3 Organisatoriske utfordringer

Det er viktig å avklare eier- og driftsforhold ved de enkelte anleggene.

Barnehagen

Mange barn blir fremmedgjort i forhold til naturen, og vokser opp i barnehager med strenge sikkerhetsrutiner for lek og annen utfoldelse. Aktivitetene i barnehagen må legges opp på en måte som gir barnet erfaring ut fra egne opplevelser av naturen. Lek og friluftsaktiviteter kan legges til turer i nærområdet, og for å kunne gjennomføre turer må områdene være lett tilgjengelig for barn og ansatte i barnehagen.

 

Skolene

Begge skolene i Nesseby kommune ligger i tilknytting til boligområder. En satsing på nærmiljøanlegg ved skolene vil derfor gi dobbelt effekt. Da har barna et tilbud både i skoletiden og på fritiden. Dette er noe som anbefales fra kulturdepartementet.

 

Kvinner og friluftsliv

Det er i dag en mindre andel av  kvinner som driver aktivt med  noen form for friluftsliv. Denne andelen kan økes ved å gi kvinner muligheter til å delta i aktiviteter på egne premisser.

 

Nærmiljøet

Det er viktig å bevare områdene ved tettstedene som kan brukes til friluftsliv i framtiden. Alle må ha mulighet til å drive friluftsliv i gangavstand fra hjemmet, uavhengig av tid på året. Skiløyper og naturstier bør utrustes med lys for å kunne bidra til økt aktivitet i disse områdene gjennom mørketiden.

 

Lekeplasser og akebakker

For å hindre aking på trafikkert vei, er det viktig å opparbeide akebakker og lekeplasser i terrenget i tilknytting til boområder.

 

Regionalt viktige friluftsområder

Med tanke på en økende satsing på turisme  i framtiden kan økende trafikk av mennesker utsette kommunens friluftsområder for slitasje. Da er det viktig å ha planer for tiltak i slike områder. Mulighet for adkomst og parkering vil være viktige tiltak for å hindre unødig slitasje av slike områder.

 

 

5. OPPFØLGING AV PLANEN

5.1. Årlig oppfølging

 

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

 

Punkter som er mangelfulle, eller mangler helt i planen, skal registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved første rullering.

 

For at planen ikke skal bli et dokument for skrivebordsskuffen, skal planen  rulleres årlig og vedtas av formannskapet. Planen skal alltid ut til høring hos  Skjervøy Idrettsråd.

 

I forbindelse med fullstendig revisjon av planen må en forholde seg til plan- og bygnings-loven.

 

Både årlig rullering og revisjon skal skje i henhold til veilederen i kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet.

 

 

5.2 Konsekvenser for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan

De eventuelle behov for arealer som blir påvist og dokumentert gjennom planen viderføres i kommunens arealdel.

Fastsetting av en detaljert arealbruk må skje gjennom utarbeidelsen av ev. regulerings- og/eller bebyggelsesplan

 

5.3 Saksgang og søknadsprosedyrer til søknaden om tippemidler

Kulturdepartementet sender ut hvert år rundskriv med forskrifter og bestemmelser om stønad til spillemidler til idretts- og friluftsliv. Det stilles strenge og detaljerte krav til søknader. Søkere bør sette seg inn i disse i god tid før søknadsfristen. Informasjon er tilgjengelig på kommunens kulturkontor. Fylkesidrettskonsulenten kan også kontaktes for veiledning og informasjon.

 

Det må foreligge faglig og teknisk forhåndsgodkjenning av planer og tegninger det søkes midler til. De fleste anlegg kan godkjennes av kommunen.

 

Søknadsfrister kunngjøres om høsten i lokalpressen med søknadsfrist okt/nov. 

 

Anlegget må være med i en kommunedelplan for idrett og fysiske aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1:

KORTSIKTIGE BEHOV …quot; MED INNVESTERINGER OG DRIFT

 

Dette er en oversikt over kortsiktige behov i kommunedelplanen for idrett og fysiske aktiviteter i Nesseby kommune for perioden 2005-2009.

 

I handlingsprogrammet er behov/tiltak som søkes gjennomført i perioden, ut fra alle behovene som er skissert i pkt. 4.2.

Investerings- og driftskostnadene er ført i hele 1000,- kr.

 

Ordinære anlegg:

Utbygger

Utbygningsår

Beskrivelse av anlegg

Investering

Drift

Nesseby kommune

2007

Kunstgressbane i Varangerbotn

4.300

 

Varanger Motorklubb

2007

Motorcrossbane på Nyborgmoen

Ikke utredet

 

Nesseby kommune

2009

Skianlegg m/ skiskytteranlegg på Nyborgmoen

Ikke utredet

 

 

 

Nærmiljøanlegg:

Utbygger

Utbygningsår

Beskrivelse av anlegg

Investering

Drift

Nesseby Kommune

2006

Ballbinge i Karlebotn

125

15

Nesseby Kommune

2006

Ballbinge i Nesseby

125

15

Nesseby Kommune

 

Klatrevegg på samfunnshuset i Varangerbotn

Ikke utredet

 

 

 

Rehabilitering:

Utbygger

Utbygningsår

Beskrivelse av anlegg

Investering

Drift

Nesseby IF

 

Utbedring av lysløype i Varangerbotn

 

 

Nesseby Jeger og Fiskeforening

2006-2009

Utbedring og sikring av skytebane på Nyborgmoen

 

 

Nesseby kommune

2007

Skilting og merking av Enarestien

75

3

Nesseby kommune

2006-2009

Opprusting av sanitæranlegg på Nesseby Grendahus

Ikke utredet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2:

 

LANGSIKTIGE BEHOV (10-12 ÅR) FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING

 

I planforslaget er det fremmet forslag til tiltak innenfor idrett, friluftsliv, nærmiljø og lek i Loppa kommune. Nedenfor følger en opplisting av alle aktuelle anlegg og tiltak (jf. 4.2).

 

Ordinære anlegg

Utbygger

Beskrivelse av anlegg

Investering

IL Ilar

fast dekke på friidrettsbanen i Nesseby

 

Nesseby kommune

Sykkel og gangsti Vesterelvnesset - Varangerbotn

 

IL Ilar

O-kart

 

 

 

Nærmiljøanlegg

Utbygger

Beskrivelse av anlegg

Investering

Nesseby Kommune

Akebakke i Varangerbotn

25

Nesseby kommune

Ballbinge i Varangerbotn

125

 

Rehabilitering:

Utbygger

Beskrivelse av anlegg

Investering

Nesseby kommune

opprusting/utbedring av sanitæranlegg på Varangerbotn samfunnshus

 

IL Ilar

Utbedring/forlenging av lysløype i Nesseby

 

Nesseby Kommune

Tilrettelegging av turstier m/ merking, bål og sitteplasser.

 

Nesseby kommune

Bedre merking av kommunens scooterløyper

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS