• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kunngjøring: Kommunal forskrift for snøskuterløyper i Nesseby kommune vedtatt

Informasjon
Informasjon

Nesseby kommunestyre vedtok Forskrift for snøskuterløyper - Unjárgga gielda/Nesseby kommune den 20.04.21.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Nesseby kommune er fastsatt den 20.04.21 med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag(motorferdselloven) § 4 tredje ledd, forskrift 15. mai 1988 nr. 356 (sist endre 28.09.2020) for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag(motroferdselforskriften) § 3.

Forskriften kan leses her(pdf).
Oversiktskart finner du her(pdf). Kart over hver enkelt løype vil bli lagt ut på hjemmesiden under fanen "kart og løyper" etter sesongslutt.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI, jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, åttende ledd.
Grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring.

Klagefrist er satt til tirsdag 18.mai kl. 12:00.

Klage sende sendes til: Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn eller postmottak@nesseby.kommune.no

Forskriften trer i kraft straks (20.04.21).

Her kan du se en samlet saksfremstilling som viser den politiske behandlingen av forskriften.

Kartfiler i SOSI-format finner du her.

Følgende dokumenter danner grunnlag for vedtaket:

Løypebeskrivelser med vurdering
Utredning naturmangfold og kulturminner
Endring av verneforskrift
Støykartlegging
Statsforvalterens høringsinnspill
Høringsuttalelse hytteeiere Maddevarrjohka
Høringsuttalelse hytteeiere Eahparašjávri
Høringsuttalelse Sørsiden bygdelag
Høringsuttalelse reinbeitedistrikt 6
Uttalelse om høringsuttalelse reinbeitedistrikt 6

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS