• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Mobbing

Alle elever har rett til å ha det trygt på skolen og elever har en egen «arbeidsmiljølov» som sier at de har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Dette betyr at ingen former for trakassering eller mobbing skal tolereres og ansatte/ledelse på skolen har ansvar for at krenkelser og mobbing opphører.

Hva bør du som forelder gjøre?

  • Meld fra til skolen hvis barnet ditt opplever mobbing. Skolen skal da starte sin handlingsplan mot mobbing. Be om en plan som sier noe om hvilke tiltak skolen skal starte opp og hvordan effekten av disse skal måles.
  • Det anbefales ikke at foreldrene forsøker å ordne opp seg imellom. Ved digital mobbing er det viktig å ta vare på beviser ved hjelp av for eksempel "print screen".

 

Alle skoler skal ha sin egen handlingsplan mot mobbing.  

 

Opplæringslova § 9a

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-1

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

PALS:

http://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS