• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Etatsadm

Påstander om tyngre toppledelse og ressursbruk

Det har i media de siste dagene framkommet så mange feilopplysninger vedrørende omdisponering av stillinger og ressursbruk, at dette må kommenteres.
Det er ikke snakk om å opprette en ny stilling i Nesseby kommune. Vi vurderer å omgjøre to eksisterende stillinger som rådgivere, til en stilling som assisterende rådmann. Oppgradering av en eksisterende stilling vil dermed ikke gå utover kommunes øvrige tjenestetilbud. At Finnmarken og Fagforbundet kobler oppgraderingen av en eksisterende stillingshjemmel mot avsatte ressurser til pleie-og omsorg blir dermed direkte misvisende.

Mitt hovedpoeng er at det er behov for å benytte ressurser til forbedring av kommunens service på flere områder, til støtte til virksomhetslederne, og til utviklingsoppgaver. Begrunnelsen for å benevne en slik stilling, assisterende rådmann, er todelt. For det første vil stillingens myndighet og innhold synliggjøres. For det andre vil en slik stilling være mer attraktiv, slik at det blir enklere å rekruttere en person med ønsket kompetanse.

Det blir feil å si at Nesseby kommune har en tung toppledelse. Toppledelsen i dag består kun av rådmannen som er en lovpålagt stilling. De stillinger som virksomhetslederne innehar i dag måtte kommunen uansett ha besatt. En kommune må ha stillinger som rektor, leder for pleie-og omsorg, barnehagestyrer osv.

Tidligere var det tilsatt kontorsjef og 2 sektorledere på nivået over virksomhetslederne. Nesseby kommune har redusert toppledernivået fra 4 ledere på rådmannsnivå, til kun èn; rådmannen.

Denne reduksjonen fra 4 ledere til en leder på rådmannsnivå har fått konsekvenser, både i forhold til interne oppgaver og i forhold til viktige utviklingsoppgaver. Vi står nå overfor valget om å være offensive i utviklingen av næringsliv og Nesseby-samfunnet, eller å satse kun på drift av kommunes tjenesteproduksjon. Ved å ikke satse på å utvikle kommunen blir det vanskelig å bestå som egen kommune i framtiden.

Det er etter dette absolutt ikke snakk om å bruke midler fra den nye regjeringen for å styrke administrasjonen på bekostning av øvrig tjenestetilbud. Å sette omdisponering av stillinger i administrasjonen opp mot resursbehov i pleie-og omsorg blir en merkelig problemstilling. Hvis stillinger i administrasjonen skulle trekkes inn er det på ingen måte gitt at disse midlene skulle gå til pleie-og omsorg.

Vi har en pleie-og omsorgstjeneste vi kan være stolte over. I 2003 ble vi kåret til årets sykehjem i Finnmark. I 2004 fikk pleie-og omsorgstjenesten en flott andreplass i ”Det nytter prisen”. Jeg har også stor forståelse for at det til tider kan være stor arbeidsbelastning for ansatte innen pleie-og omsorg. De økonomiske rammene til pleie-og omsorg vil bli vurdert i den pågående budsjettprosessen

Når det er sagt, kom Nesseby kommune så dårlig ut i Bondevik 2`s forslag til statsbudsjett, at friske midler fra den nye regjeringen så vidt oppveier dette økonomisk
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS