Hvem foretar vielsen?

  • Ordfører Berit Ranveig Nilssen
  • Varaordfører Martin Velky

Kommunalt ansatt eller folkevalgt som kommunestyret gir slik myndighet:

  • Heidi Jernsletten
  • Marit Kjerstad

Forberedelser til vigselen

Prøvingsattest
Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattestDet vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Prøving er en kontroll av at brudeparet oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som står for prøvingen og gir prøvingsattest.

Brudeparet har selv ansvar for å søke om prøvingsattest i god tid. Du kan søke hos Skatteetaten om prøving av ekteskap digitalt. Lenke til søknad og mer informasjon om ekteskap hos Skatteetaten

Kommunen må ha mottatt prøvingsattest før vielsen kan foretas. Brudeparet må være oppmerksomme på at attesten gjelder kun for fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen dere inngår ekteskap.
 

Bestille tid for vigsel 
Det bestilles tid for vigsel ved å sende en e-post til post@nesseby.kommune.no

Original prøvingsattest må være innlevert/følge vedlagt før vigsel kan gjennomføres.


Kostnad
Å gifte seg i Nesseby kommune er gratis. Man trenger ikke være bosatt i kommunen for å gifte seg i Nesseby kommune. Kostnader som påløper utover ordinær seremoni dekkes av brudefolket selv.

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunen har en plikt til å ha et tilbud om kommunal vigsel for alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av brudefolkene står i folkeregisteret som bosatt i Nesseby kommune for at plikten gjelder. I tillegg kan personer som er folkeregisteret i en annen kommmune, gifte seg i Nesseby.

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av kommunen han er folkevalgt eller ansatt i. Brudefolkene må i dette tilfellet dekke merkostnadene ved dette.

Se Lovdata og ekteskapsloven for nærmere informasjon.

Gjennomføring av vigselen

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tispunkt for vigsel. Det må fremvises original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk
Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på annet språk enn norsk. I så tilfelle må paret selv ta med seg kvalifisert tolk. Utgifter til tolk dekkes av paret selv.

Seremonien
Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgelig vigsel lest opp.
Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Det gis beskjed om dette før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag
Seremonien kan inkludere f.eks. musikk eller diktlesing. Dersom dette planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Fotografering
Forografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Melding om vigsel og registrering

Prøvingattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. Skjemaets del om melding om vigsel/vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Brudefolkene, vitnene og vigsler skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen.