Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Priser og gebyrer 2024

Vann og avløp

Abonnementsgebyr bolig

Gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til kr. 4979,- inklusive mva

Helse og omsorg

Opphold sykehjem

 • Dagsenter for eldre og demente kr 332; per dag
 • Korttidsopphold i institusjon kr. 194; per døgn
 • Dag/nattopphold i institusjon kr. 111; per døgn

Bolig eiendom

Oppmåling

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN § 32 OG MATRIKKELFORSKRIFTENS § 16 OG 18
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Satser 2015:
Inkl. mva.
Satser 2016:
inkl. mva
PS Timepris
Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte
kostnadene. For timebasert oppmåling er det satt et
minstegebyr som dekker faste kostnader i forbindelse med
målearbeidene. (tilrettelegging m.m.)
1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 kvm
Areal fra 501 – 2000 kvm
Areal fra 2001 – 5000 kvm – økning pr. påbegynt dekar
Areal over 5000 kvm etter medgått tid, minstegebyr
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn*
Kr. 7.000,00
Kr. 7.000,00
Kr. 1.500,00
Kr. 800,00/da
Kr. 10.051,00
Kr. 14.363,00
Kr. 1.300,00
Kr. 19.607,00
Areal fra 0 – 500 kvm
Areal fra 501 – 2000 kvm
Areal fra 2001 – 5000 kvm – økning pr. påbegynt dekar
Areal over 5000 kvm etter medgått tid, minstegebyr
1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon*
Areal fra 0 – 250 kvm
Areal fra 251 – 2000 kvm
Areal fra 2001 – 5000 kvm – økning

Barnehage

Foreldrebetaling

Fra 1. august 2023 får alle barn i Finnmark og Nord- Troms (tiltaksonen) gratis barnehageplass. 

Kostpenger

Kostpenger kr 500,- pr. mnd.

SFO

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i SFO kr 2400,- pr måned for 100 % plass. Dersom husholdningens samlede inntekt er under 4 G er foreldrebetalingen kr 1650,- pr. mnd. for 100 % plass.
50 % reduksjon for søsken.

Hjemmetjenesten

1. Dagsenter for eldre og demente kr 296,- pr dag.
Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt, aktivisering, rehabilitering eller avlastning for pårørende. Tilbudet inneholder kaffe, middag og dessert og i tillegg er det transport til og fra dagsenter.
2. Matombringing:
a) Matombringing - kr 139,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.
b) Matombringing – kr 127,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.
c) Matombringing kr. 103,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.
d) Matombringing kr 103,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret
e) Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4479,- pr. mnd.
3. Trygghetsalarmer:
Egenandel kr. 582,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.
4. Praktisk bistand – herunder hjelp i hjemmet
a) inntekt under 2G kr. 210,- Jfr Rundskriv I-1/2019.
b) inntekt under 3G kr. 135,- pr time
c) inntekt under 4G 148,- pr time
d) inntekt under 5G til kr. 164,- pr time
e) inntekt over 5G til kr. 188,- pr time
5. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester:
Side 19 av 34
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til butikk og post. Dette gjelder kun brukere som har rett til dette etter fattet vedtak.
a) Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nesseby Helsesenter kr. 102,-.
b) Kjøring til butikk i Vadsø egenandel kr. 403,-
c) Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel kr.161,-
Kjøring etter vedtak andre steder ut fra Statens gjeldende satser pr km. pr bruker.

Trygghetsalarm

 • Trygghetsalarmen kr 250; per mnd. Egenandel kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.

Matombringing

 • Hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret kr 155;
 • Omsorgsbolig kr 145;
 • ½ porsjon middag hjemkjørt kr 115;
 • ½ porsjon middag omsorgbolig kr 115;
 • Matombringing samtlige måltid- omsorgsboliger kr 4875;

Transport av hjemmeboende

 • Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr.115; pr. bruker
 • Kjøring til Vadsø egenandel kr 452; per bruker
 • Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 181; per bruker
 • Kjøring til Nuorgan egenandel kr 360; pr bruker
 • Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. Pr bruker
 • Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, skal man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. Sats, dog med minstepris på kr 110;
 • Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G. Egenandelstaket følger til enhver tid de Statens gjeldende satser.

Praktisk bistand- herunder hjelp i hjemmet

 • Inntekt under 2G kr. 229; per måned
 • Inntekt under 3G kr.151; per time
 • Inntekt under 4G kr.166; per time
 • Inntekt under 5G kr. 184; pr time
 • Inntekt over 5G kr. 211; per time
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk