Karttjenester

Kommunen gjennomfører deling av eiendom samt oppmålingsforretninger - enten på forespørsel eller på eget initiativ. Det samme gjelder seksjoneringer/reseksjoneringer og tildeling og endring av adresser.

I kartløsningen finner du daglig oppdatert kart, matrikkel og arealplaner, i tillegg til mange nyttige funksjoner og lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata.

Regulerings- og eiendomsbekreftelse

R/E-bekreftelse er et forenklet situasjonskart hvor eiendommens grenser og reguleringslinjer blir gjennomgått og kvalitetssikret. Du får oversendt eksakte koordinater som kan brukes som prosjekteringsgrunnlag for blant annet bygging på eiendommen din.

Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer. Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst. Du får tilsendt matrikkelbrev.

I kompliserte saker kan det være nyttig å bestille forhåndskonferanse, før du søker om deling av eiendom.

Søknadsprosess

Søknad sendes teknisk virksomhet med vedlegg som flg

 • Skjema "Rekvisisjon av kartforretning/ søknad om deling av grunneiendom" fylles ut i 1 eksemplar og underskrives.
 • Skjema "Nabovarsel" leveres eller sendes til naboer og gjenboere. Ved levering av nabovarsel skal det kvitteres på "gjenpart av nabovarsel". Dette kan enten gjøres ved disses egenhendige underskrift, eventuelt kan varslene sendes rekommandert mot postverkets registreringsnummer, stempel og signatur. Kvittert "gjenpart av nabovarsel" vedlegges søknaden.
 • Situasjonsplan. Bør fortrinnsvis være i malestokk 1:1000, eller målsatt.
 • Skjema "Søknad om avkjøring" vedlegges situasjonsplanen. Dette gjelder også når det gjelder utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
 • Søknad om utslippstillatelse må fylles ut. Se egen orientering.
   

Behandling
Det gjøres oppmerksom på at denne søknaden kun gjelder tomten. Søknad om byggetillatelse må sendes inn, og formell byggetillatelse må være utstedt før byggearbeider kan igangsettes

 • Teknisk virksomhet saken for uttalelse til de berørte sektorinteressene, og vurderer i hvert tilfelle hvilke av disse instanser som berøres av søknaden. Dette avhenger av planstatus for omsøkt område.
 • Når disse har uttalt seg, sluttbehandles saken i formannskapet.Formannskapet gir delingstillatelse, oversendes saken til teknisk virksomhet som journalfører delingssaken og sender ut oppmålingsgebyr.
 • Kartforretningen (tomtemalingen) utføres etter at oppmålingsgebyret er registrert innbetalt til Nesseby kommune.
 • Etter kartforretningen blir målebrev/forretning utstedt og sendt til tinglysning.

Ta kontakt ved uklarheter eller behov for hjelp med søknaden. 

 

Sammenslåing av eiendommer

Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen, som for eksempel kan øke muligheten for utbygging. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Krav for sammenslåing av eiendommer

 • Kravet må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere.
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Husk å oppgi hvilken eiendom som skal bestå etter sammenslåingen.

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.