Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Priser og gebyrer 2023

Renovasjon

Renovasjonsgebyret er fordelt på fire terminer, med forfall ca 20 februar, 20 mai, 20 august og 20 november og består av et grunngebyr og forbruksgebyr.

Forbruksgebyr

Dunkstørrelse Forbruksavgift Grunngebyr Total forbruk + abonnement
120 liter kr. 715 inkl. mva kr. 4001 inkl. mva kr. 4716 inkl. mva
140 liter kr. 830 inkl. mva kr. 4001 inkl. mva kr. 4831 inkl. mva
240 liter (standard dunk) kr. 1430 inkl. mva kr. 4001 inkl. mva kr. 5431 inkl. mva
360 liter kr. 2050 inkl. mva kr. 4001 inkl. mva kr. 6051 inkl. mva
660 liter 3*abonnentavg kr. 4290 inkl. mva kr. 4001 inkl. mva kr. 16293 inkl. mva

660 liters dunk er ment i de tilfeller hvor flere abonnenter deler dunk. For en 660 liters dunk vil det bli krevd 3 abonnementsgebyrer.  

Grunngebyr

Grunngebyret inkl. mva. kr. 4.001 pr. år.

Bytte og utkjøring av avfallsdunk

Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer, engangsgebyr kr. 280,- inkl.mva
Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter), engangsgebyr kr. 560,- inkl. mva
Utkjøring av plastcontainere (660), engangsgebyr kr. 1100,- inkl.mva

Annet

Fradrag for deling av avfallsdunk kr. 143,- inkl. mva
Fradrag for godkjent hjemmekompostering kr 356,- inkl mva

Vann og avløp

Forbruksgebyr bolig

Kubikkpris for vann er satt til kr 47,90/m3 inklusive mva.

Bygg med vannmålere vil få tilsendt måleravlesningskort hvor målerstanden skal noteres av huseier/leietaker og returneres innen en måned. Kommunen kan være behjelpelig med avlesning i tilfeller hvor abonnent, som følge av svaksynthet eller bevegelseshemming ikke er i stand til å lese av måleren. Hjelp til avlesning av vannmåler må være bestilt pr. telefon eller brev innen 1.Juli

Bygg eid av Trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 7, bygg under denne kategori som driver utleie av hele eller deler av lokalet skal fremdeles behandles som næringsabonnen.

Kategori Boligstørrelse Forbruksgebyr Totalt (forbruk + abonnement)
Kategori 1 Bolig 0-149 m2 kr. 5988 inkl. mva kr. 10527 inkl. mva
Kategori 2 Fritidsbolig kr. 5988 inkl. mva kr. 10527 inkl. mva
Kategori 3 Bolig 150-199 m2 kr. 8359 inkl. mva kr. 12898 inkl. mva
Kategori 4 Bolig 200-249 m2 kr. 10873 inkl. mva kr. 15413 inkl. mva
Kategori 5 Bolig 250-299 m2 kr. 13747 inkl. mva kr. 18287 inkl. mva
Kategori 6 Bolig 300-349 m2. kr. 16621 inkl. mva kr. 21161 inkl. mva.
Kategori 7 Trossamfunn / Lag og foreninger 50% av tilsvarende str. bolig  

Abonnementsgebyr næringsvirksomhet

Abonnementsgebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier

Kategori Antall m³ Pris
Kategori 11 0-299 m³/år  kr. 6810 inkl. mva.
Kategori 12 300-599 m³/år  kr. 9080 inkl. mva.
Kategori 13 600-5000 m³/år  kr. 22699 inkl. mva.
Kategori 14 Over 5000 m³/år  kr. 31779 inkl. mva.

Forbruksgebyr næring

Kubikkpris for vann er satt til 47,90 kr/m³ inklusive mva.

Stipulert forbruk næring (For næringer uten vannmåler)
Kategori 15 Gebyr ved forbruk 0-299 m³/år kr. 21132 inkl. mva

 

Avløpsgebyrer privat

Avløpsgebyrene består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Gebyrene betales fordelt på fire terminer, med forfall ca 20 februar, 20 mai, 20 august og 20 november.

2.1 Abonnementsgebyr bolig

Abonnent gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til kr. 1751 inklusive mva. 

2.2 Forbruksgebyr bolig

Målt forbruk: (for de som har montert vannmåler) Kubikkpris er satt til 8.58 kr/m3 inklusive mva. (gjelder alle boliger og næringsbygg i alle kategorier)

Stipulert mengde utslipp bolig
Kategori Boligstørrelse Forbruksgebyr Totalt (forbruk + abonnement)
Kategori 1 Bolig 0-149 m2 kr. 1287 inkl. mva kr. 3038 inkl. mva.
Kategori 2 Fritidsbolig kr. 1287 inkl. mva kr. 3038 inkl. mva.
Kategori 3 Bolig 150-199 m2 kr. 1797 inkl. mva kr. 3547 inkl. mva.
Kategori 4 Bolig 200-249 m2 kr. 2311 inkl. mva kr. 4062 inkl. mva.
Kategori 5 Bolig 250-299 m2 kr. 2381 inkl. mva kr. 4582 inkl. mva.
Kategori 6 Bolig 300-349 m2. kr. 3346 inkl. mva kr. 5097 inkl. mva.
Kategori 7 Trossamfunn / Lag og foreninger 50% av tilsvarende stor bolig  

Avløpsgebyrer næringseiendommer

Abonnementsgebyr næringseiendommer

Gebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier: 

Gebyr for næringsbygg
Kategori Abonnementsgebyr kr. 2326 inkl. mva.
Kategori 11 Abonnementsgebyr ved utslipp innen 0-299 m3/år kr. 2326 inkl. mva.
Kategori 12 Abonnementsgebyr ved utslipp innen 300-599 m3/år kr. 3101 inkl. mva.
Kategori 13 Abonnementsgebyr ved utslipp innen 600 - 5000 m3/år kr. 7753 inkl. mva.
Kategori 14 Abonnementsgebyr ved utslipp over 5000 m3/år kr. 10854 inkl. mva.
Stipulert mengde utslipp næring: (Næringer uten vannmåler) Totalt (forbruk +abonn.)
Kategori 15 Forbruksgebyr ved utslipp innen 0-299 m3 /år kr. 3079 inkl. mva.

Forbruksgebyr næringseiendommer

Kubikkpris for avløpsvann er satt til 8.58 kr/m3 inklusive mva. (gjelder alle boliger og næringsbygg i alle kategorier) 

Tilknyttingsgebyr

§5 i forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Nesseby kommune. Tilknyttingsgebyr betales innen det gis brukstillatelse på tiltaket som skal tilknyttes. 

 • Vann kr. 12000 inkl. mva
 • Avløp kr. 12000 inkl. mva
 • Vei kr. 0 inkl. mva
 • Vei eldre boligfelt kr. 0 inkl. mva

Abonnementsgebyr bolig

Gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til kr. 4540,- inklusive mva

Helse og omsorg

Praktisk bistand – herunder hjelp i hjemmet

 • Inntekt under 2G kr. 218,- pr. måned, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Inntekt under 3G kr. 144,- pr time c) inntekt under 4G 158,- pr time
 • Inntekt under 5G til kr. 175,- pr time
 • Inntekt over 5G til kr. 201,- pr tim

Trygghetsalarm

Egenandel kr. 621,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.

Matombringing

 • Matombringing - kr 148,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.
 • Matombringing – kr 136,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.
 • Matombringing kr. 110,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.
 • Matombringing kr 110,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret.
 • Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4642,- pr. mnd.

Dagsenter

Dagsenter for eldre og demente kr 316,- pr dag.

Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt og aktivisering. Tilbudet inneholder kaffe, middag og dessert og i tillegg er det transport til og fra dagsenter.

Transport av hjemmeboende

 • Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr. 109,- pr. bruker.
 • Kjøring til Vadsø egenandel kr 430,- pr bruker.
 • Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 172,- pr bruker
 • Kjøring til Nuorgam egenandel 343,- pr bruker.

Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. pr bruker.

Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, skal man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 105,-

Bolig eiendom

Feiegebyr

I henhold til ”Brann og eksplosjonsvernloven 2002-06-14 nr.20” kap. 6 § 28. Avgiften betales en gang i året, med forfall den 20 september. I dette inngår feiing og kontroll av ildsteder av godkjent/autorisert feier.

Feiegebyret for 2022 er satt til kr. 1.010 inklusive mva. 

Oppmåling

gebyrregulativ nedenfor. De to kolonnene viser Nesseby kommunes satser i 2015 og Tana kommunes satser + 15% administrasjon i 2016.
GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN § 32 OG MATRIKKELFORSKRIFTENS § 16 OG 18
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Satser 2015:
Inkl. mva.
Satser 2016:
inkl. mva
PS Timepris
Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte
kostnadene. For timebasert oppmåling er det satt et
minstegebyr som dekker faste kostnader i forbindelse med
målearbeidene. (tilrettelegging m.m.)
1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 kvm
Areal fra 501 – 2000 kvm
Areal fra 2001 – 5000 kvm – økning pr. påbegynt dekar
Areal over 5000 kvm etter medgått tid, minstegebyr
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn*
Kr. 7.000,00
Kr. 7.000,00
Kr. 1.500,00
Kr. 800,00/da
Kr. 10.051,00
Kr. 14.363,00
Kr. 1.300,00
Kr. 19.607,00
Areal fra 0 – 500 kvm
Areal fra 501 – 2000 kvm
Areal fra 2001 – 5000 kvm – økning pr. påbegynt dekar
Areal over 5000 kvm etter medgått tid, minstegebyr
1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon*
Areal fra 0 – 250 kvm
Areal fra 251 – 2000 kvm
Areal fra 2001 – 5000 kvm – økning

Barnehage

Foreldrebetaling

Fra 1. august 2023 får alle barn i Finnmark og Nord- Troms (tiltaksonen) gratis barnehageplass. 

Kostpenger

Kostpenger kr 450 pr. mnd.

SFO

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i SFO kr 2200 pr måned for 100 % plass. Dersom husholdningens samlede inntekt er under 4 G er foreldrebetalingen kr 1500 pr. mnd. for 100 % plass.
50 % reduksjon for søsken.

Hjemmetjenesten

1. Dagsenter for eldre og demente kr 296,- pr dag.
Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt, aktivisering, rehabilitering eller avlastning for pårørende. Tilbudet inneholder kaffe, middag og dessert og i tillegg er det transport til og fra dagsenter.
2. Matombringing:
a) Matombringing - kr 139,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.
b) Matombringing – kr 127,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.
c) Matombringing kr. 103,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.
d) Matombringing kr 103,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret
e) Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4479,- pr. mnd.
3. Trygghetsalarmer:
Egenandel kr. 582,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.
4. Praktisk bistand – herunder hjelp i hjemmet
a) inntekt under 2G kr. 210,- Jfr Rundskriv I-1/2019.
b) inntekt under 3G kr. 135,- pr time
c) inntekt under 4G 148,- pr time
d) inntekt under 5G til kr. 164,- pr time
e) inntekt over 5G til kr. 188,- pr time
5. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester:
Side 19 av 34
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til butikk og post. Dette gjelder kun brukere som har rett til dette etter fattet vedtak.
a) Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nesseby Helsesenter kr. 102,-.
b) Kjøring til butikk i Vadsø egenandel kr. 403,-
c) Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel kr.161,-
Kjøring etter vedtak andre steder ut fra Statens gjeldende satser pr km. pr bruker.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk