Pris for tjenesten

Prisen fastsettes årlig av staten og blir informert om i vedtaksbrevet som skrives fra kommunen. Det betales for inntil 60 dager pr. kalender år. Opphold utover 60 dager pr. kalender år følger samme satser som langtidsopphold.til Ellen Inga Hætta Norvang

Målet for tjenesten

Tjenesten kan tildeles personer som i en avgrenset periode har behov for heldøgns pleie og omsorg. Brukeren har da behov for betydelig medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging, og behovet kan ikke dekkes med hjemmesykepleie. Målet er som oftest å komme tilbake til eget hjem med størst mulig grad av selvstendighet. Ved korttidsopphold avklares målsetting med oppholdet i samarbeid med bruker og pårørende. 

Hvem kan få korttidsopphold

 • Personer som har behov for utredning av tjenestebehov/omsorgsnivå.
 • Personer som har behov for lindrende behandling og pleie ved livets slutt.
 • De som trenger tverrfaglig rehabilitering, og dette ikke kan ivaretas i eget hjem.
 • Utskrivningsklare pasienter som er ferdig utredet, men som trenger mer behandling før de kan reise hjem, eventuelt overføres til annet botilbud.
 • Personer som bor eller oppholder seg i Nesseby kommune og som på bakgrunn av sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse har behov for tidsbegrenset helsehjelp som ikke kan ivaretas av hjemmesykepleien. 

Hva vi forventer av deg

 • At du aktivt bidrar i å utarbeide mål for oppholdet.
 • At du gjør en egen innsats for å kunne mestre hverdagen i eget hjem best mulig.
 • Ved innleggelse avklarer du hvem som er din nærmeste pårørende eventuelt fullmektig/verge.
 • Du/dine pårørende sørger selv for transport til korttidsoppholdet.
 • Du/dine pårørende sørger for merking av ditt private tøy.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du tar med til avdelingen, og tar selv ansvar for eventuelle tap. Dette kan blant annet være briller, gebiss og søljer/sølv. Du er selv ansvarlig for at disse er forsikret.
 • Du er villig til å bruke tekniske hjelpemidler dersom det er nødvendig. 
 • Du/dine pårørende bidrar med informasjon og tilbakemelding som vil være relevant for ditt opphold.
 • At du/dine pårørende handler inn nødvendig forbruksmateriell som ikke er medisinsk forbruksmateriell. 

Hva kan du forvente av oss

 • Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
 • Bruker og pårørende får informasjon, råd og veiledning ved behov.
 • Du får en behandlingsplan ut fra målet med oppholdet. Planen kan justeres underveis i oppholdet.  
 • Vi kartlegger din hjemmesituasjon og bistår med tilrettelegging før korttidsoppholdet avsluttes. Det etableres kontakt med nødvendig hjelpeapparat i forkant av overføring til eget hjem. 
 • Tjenesten består av pleie og omsorg, medisinsk behandling, sosiale aktiviteter og fire måltider daglig. 
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og du får mulighet til medbestemmelse i hvordan tjenesten utføres i det daglige.
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker, og etter faglig vurdering. 
 • Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt. 
 • Fastlegen har ansvar for den medisinske behandlingen.