1. Kommunestyret i Nesseby kommune vedtar å delta i utarbeidelsen av en interkommunal

kystsoneplan for Varanger. Følgende representanter oppnevnes til styringsgruppa:

1. Ordfører                                                       Vara: Anette Länsman

2. Jarle Andreassen                                         Vara: Hanne Iversen Noste

  1. Styringsgruppa delegeres myndighet til å legge planforslag ut til høring/offentlig ettersyn.

Jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.