Hva får du?

Nødvendig renhold

  • Enkel rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørking, vask av gulv og bad, risting av småtepper/matter og støvsuging utføres etter behov.
  • Hjelp til vask av kopper i oppvaskmaskin. 
  • Hjelp til vask av klær og sengetøy i vaskemaskin, hjelp til å henge opp og ta ned klær
  • Hjelp til sengeskift 
  • Hjelp til handling 

Mål for tjenesten
Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme. 

Hvem kan få hjemmehjelp
Personer som har et særskilt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Tilbudet vurderes hvis personen har sviktende egenomsorg, som for eksempel:

- Problemer med å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i hjemmet.

- Problemer med å mestre matlaging/innkjøp av mat eller inntak av mat.

Hva du kan forvente av oss
- Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte. 

- Hjelpen gis til avtalt tid, ved eventuelle endringer skal det gis beskjed en dag i forveien.

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt.

- Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt hjelpeverge og/eller pårørende.

Hva vi forventer av deg
- Du utfører selv de oppgaver du kan klare. 

- Du er tilstede når hjemmehjelp ytes. Dersom du ikke kan motta tjenesten til avtalt tid, gir du beskjed senest dagen før innen kl. 15.00.

- Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberklut. 

- Ansatte i Nesseby kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus det røykes i luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid. Videre skal elektriske installasjoner, ledninger og maskiner være i orden. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, eks. hunder/båndtvang. 

Tjenestetilbud
Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål i form av huslige gjøremål.

Hva koster det?  Se Egenbetalingssatser

Slik søker du: Sett inn link til søknadsskjema

 

Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven sett inn link
Pasient- og brukerrettighetsloven sett inn link