Omsorgsboligen eies og drives av kommunen, men den leies ut som en kommunal bolig og er personens eget hjem. En omsorgsbolig er en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig. Boligen er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta hjemmetjenester/praktisk bistand etter behov. Tildeling av omsorgsbolig medfører ikke automatisk tildeling av praktisk assistanse (hjemmehjelp) dette må søkes særskilt.

Beboeren betaler husleie og mottar praktisk assistanse på samme vilkår som andre hjemmeboende. Beboere i omsorgsbolig har også samme rettigheter til bostøtte som andre.

Målet for tjenesten
For personer med store helseproblemer er det et mål å forebygge funksjonstap og institusjonsopphold. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. I tillegg er det å ha et godt samarbeid med pårørende om dagligdagse aktiviteter viktig for å opprettholde kontakten med familien. 

Hvem kan få omsorgsbolig plass
Kommune kan tilby leie av omsorgsboliger til personer som trenger tilrettelagt bolig på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Målgruppen er innbyggere som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig. 

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig kan f.eks. være

 • At søker har behov for tilrettelagt bolig på grunn av helsesvikt og/ eller på grunnlag av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og dagens bolig er lite funksjonelle.
 • Søkers eksisterende bolig gir lite rom/ mulighet for å utnytte egne ressurser og/eller tekniske hjelpemidler og at tildeling av omsorgsbolig medfører økt funksjonsnivå og selvstendighet i hverdagen
 • At nåværende hjelpetjenester i egen bolig ikke er tilstrekkelig til å dekke reelt hjelpe behov.

For omsorgsbolig med fast tilknyttet bemanning benyttes lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i saksbehandlingen. 

Hva forventer vi av deg:

 • Du har forsøkt andre muligheter for å skaffe deg egen tilpasset bolig
 • Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser
 • Vi tar så langt som mulig brukerne/ pårørende med på vedtak som berører deres livssituasjon
 • Du overholder husleiekontrakten med kommunen

 

Hva kan du forvente av oss:

 • Vi fatter vedtak på bakgrunn av individuelle helsefaglige vurderinger
 • Vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • Vi tilbyr deg bolig tilpasset ditt hjelpebehov
 • Vi veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester
 • Vi evaluerer tjenesten i samråd med deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.

 

Tjenesten omfatter ikke:

 • Praktisk bistand/hjemmehjelp: Hvis bruker trenger bistand til vask av leiligheten, kan det søkes om hjemmehjelp.
 • Følge til legetime/tannlege: Pårørende/verge skal følge pasienten til oppsatte timer hos fastlegen/tannlegen.
 • Annen helsehjelp: De som skal til sykehus skal følges dit av pårørende/verge, hvis dette ikke lar seg gjennomføre skal pasientreiser kontaktes for bistand. 
 • Hjemmesykepleie: Hvis du trenger hjelp til stell, dusj eller medisinadministrering så kan du søke tjeneste.
 • Matombringing: Du kan søke full kost eller bare middag.

 

Når du har fått vedtak om leilighet i omsorgsbolig så er det du som må møblere din leilighet. Hvis du ønsker TV inne i leiligheten, må du selv skaffe deg dekoder for Riks TV eller lignende. 

Pris for tjenesten
Husleie betales etter gjeldende regler og vedtak i kommunen. Husleie dekker leie av leilighet, oppvarming og strøm.