Omsorgsboligen eies og drives av kommunen, men den leies ut som en kommunal bolig og er personens eget hjem. En omsorgsbolig er en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig. Boligen er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta hjemmetjenester/praktisk bistand etter behov. Tildeling av omsorgsbolig medfører ikke automatisk tildeling av praktisk assistanse (hjemmehjelp) dette må søkes særskilt.  

Beboeren betaler husleie og mottar praktisk assistanse på samme vilkår som andre hjemmeboende. Beboere i omsorgsbolig har også samme rettigheter til bostøtte som andre. 

Målet for tjenesten
For personer med store helseproblemer er det et mål å forebygge funksjonstap og institusjonsopphold. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. I tillegg er det å ha et godt samarbeid med pårørende om dagligdagse aktiviteter viktig for å opprettholde kontakten med familien. 

Hvem kan få omsorgsbolig plass
Tildelingskontoret kan tilby leie av omsorgsboliger til personer som trenger tilrettelagt bolig på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Målgruppen er innbyggere som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig. 

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig kan f.eks. være
- At søker har en bevegelseshemming

- At søker har en egen bolig som ikke kan tilrettelegges

- At tildeling av omsorgsbolig medfører økt funksjonsnivå og selvstendighet i hverdagen

- At nåværende hjelpetjenester i egen bolig ikke er tilstrekkelig til å dekke reelt hjelpe behov

At søker bor alene, er ikke en kriterie for tildeling av omsorgsbolig. 

For omsorgsbolig med fast tilknyttet bemanning benyttes lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i saksbehandlingen. 

Hva forventer vi av deg
- Du har forsøkt andre muligheter for å skaffe deg egen tilpasset bolig

- Du overholder husleiekontrakten med kommunen

Hva kan du forvente av oss
- Vi svarer gjerne på dine spørsmål

- Vi tilbyr deg bolig tilpasset ditt hjelpebehov

Tjenesten omfatter ikke

Praktisk bistand/assistanse: Vask av klær må gjøres av pårørende eller at det blir gjort avtale med det lokale vaskeriet - Kapro, som da sender regning til bruker. Hvis bruker trenger bistand til vask av leiligheten, kan det søkes om hjemmehjelp. Se oversikt over egenbetaling på kommunens hjemmesideSETT INN KORREKT LINK 

Følge til legetime/tannlege: Pårørende/verge skal følge pasienten til oppsatte timer hos fastlegen/tannlegen, hvis det ikke lar seg gjennomføre og ansatte må følge pasienten så må pasienten betale for denne tjenesten. Se oversikt over egenbetaling på kommunen hjemmeside. SETT INN KORREKT LINK

Annen helsehjelp: De som skal til sykehus skal følges dit av pårørende/verge, hvis dette ikke lar seg gjennomføre skal pasientreiser kontaktes for bistand. 

Hjemmesykepleie: Hvis du trenger hjelp til stell, dusj eller medisinutdeling må det søkes om dette. Hvis du tidligere ikke har mottatt bistand fra hjemmesykepleien skal det lages en apotekavtale med apoteket om at omsorgsboligens sykepleier kan hente medisiner, inkontinent utstyr og annet du trenger på apoteket og da vil du få regning tilsendt.

Matombringing: Middag må det søkes om, se tjenestebeskrivelse om matombringing. 

Når du har fått vedtak om leilighet i omsorgsbolig så er det du som må møblere din leilighet. Hvis du ønsker TV inne i leiligheten, må du selv skaffe deg dekoder for Riks TV eller lignende. 

Pårørende
Vi vil gjerne at du oppnevner en pårørende vi kan ta kontakt med hvis det skjer deg noe eller at det er annet som vi vil informere om. Vedkommende skal da informere de andre pårørende, da vi ikke har kapasitet til å kontakte alle dine pårørende hvis det skjer deg noe.

Hvis du ikke administrer dine bankkontoer og regninger selv, vil vi gjerne ha beskjed om hvem vi skal sende regningene til.

Pris for tjenesten
Husleie betales etter gjeldende regler og vedtak i kommunen. Husleie dekker leie av leilighet, oppvarming, strøm og brøyting. 

Det er tilrettelagt for felles måltid tre ganger daglig. Tørrmat og forbruksvarer kan bestilles av de ansatte på boligen og hver enkelt beboer betaler en fast sum pr. måned for dette.