Byggeklare tomter

Kommunen har byggeklare tomter i Varangerbotn, Nesseby kirkested, Vesterelvnesset, Karlebotn og Nyelv. I tillegg er det områder som er avsatt til spredt boligbygging i kommuneplanens arealdel.

Bygge utenfor byggefelt

Det er mulig å bygge utenfor eksisterende byggefelt i områder som er avsatt til dette i kommuneplanens arealdel

Hyttetomter

Det er registrert 388 hytter i kommunen (2020). Følgende områder er regulert til hyttebygging

 • Klubbvikdalen. Myrområde, elv, nær sjøen
 • Maddevarrejokvadde. Fjellområde i høyden, noe myr
 • Skalvejarvre. Fjellområde, noe myr
 • Vesterelvvannet. Fjellområde, beliggende ved innsjø/vann
 • Gandvik nord. Beliggende ved sjøen.
 • Gandvik sør.  Beliggende ved sjøen på sørsiden av riksveien. 

Det finnes i tillegg hytter i områder som ikke er regulert som hyttefelt. 

Finansiering

Gratis boligtomt
I enkelte regulerte områder der kommunen eier tomtene tilbys det gratis boligtomter for private som skal bygge egen bolig

Husbankens låne-, tilskudds- og støtteordninger
Husbankens låne- og tilskuddsordninger bidrar til at boligpolitiske mål oppnås gjennom,kravene som stilles for tildeling. I dag er tilgangen til boligfinansiering fra private banker så god for flertallet i Norge, at det offentlige har valgt å rette sin innsats inn mot målgrupper som bostedsløse, flyktninger, funksjonshemmede, og andre vanskeligstilte i boligmarkedet. I tillegg skal Husbanken bidra til at det bygges flere miljøvennlige boliger med lavt energiforbruk, og flere universelt utformede boliger, det vil si boliger som alle kan bruke, uavhengig av funksjonshemminger og livssituasjon. Alle Husbankens låne- og tilskuddsordninger er utformet slik at de bidrar til at måloppnåelse i boligpolitikken. Både kommuner, privatpersoner og firmaer er målgrupper for ordningene.

 • Grunnlån. Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Det stilles kvalitetskrav knyttet til byggeskikk, miljøstandarder og universell utforming.
 • Startlån. Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig. Startlån administreres av kommunene. I tillegg gir husbanken lån til nybygg, tilbygg eller utbedring til barnehager og til oppføring eller utbedring av sykehjem og omsorgsboliger. 
 • Bostøtte. Bostøtten er et statlig tilskudd til dekning av boutgifter for husstander med lav inntekt i forhold til boutgifter, for eksempel eldre, trygdede og eneforsørgere. 
 • Tilskudd. Husbanken administrerer en rekke tilskuddsordninger, blant annet boligtilskudd til bygging/kjøp av bolig for vanskeligstilte, tilskudd til tilpasning av boliger for personer med funksjonshemminger og svak økonomi, tilskudd til utleieboliger og tilskudd til studentboliger.
 • Kompetansetilskudd. Kompetansetilskuddet skal bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor det bolig- og bygningspolitiske området. Tilskuddet kan gis til forskning og utredning, utviklings- og pilotprosjekter og informasjonstiltak.

Regler

Reguleringsplan