1. Transport av hjemmeboende i henhold til enkeltvedtak
a)Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr.115; pr. bruker
b)Kjøring til Vadsø egenandel kr 452; per bruker
c)Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 181; per bruker
d)Kjøring til Nuorgan egenandel kr 360; pr bruker
e)Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. Pr bruker
f)Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, skal man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. Sats, dog med minstepris på kr 110;
g)Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G. Egenandelstaket
følger til enhver tid de Statens gjeldende satser.

2. Dagsenter for eldre og demente kr 332; per dag

3. Matombringing
a)Hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret kr 155;
b)Omsorgsbolig kr 145;
c)½ porsjon middag hjemkjørt kr 115;
d)½ porsjon middag omsorgbolig kr 115;
e)Matombringing samtlige måltid- omsorgsboliger kr 4875;

4. Trygghetsalarmen kr 250; per mnd. Egenandel kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.

5. Praktisk bistand- herunder hjelp i hjemmet
a)Inntekt under 2G kr. 229; per måned
b)Inntekt under 3G kr.151; per time
c)Inntekt under 4G kr.166; per time
d)Inntekt under 5G kr. 184; pr time
e)Inntekt over 5G kr. 211; per time
6.Korttidsopphold i institusjon kr. 194; per døgn
7.Dag/nattopphold i institusjon kr. 111; per døgn
8.Støttekontakt godtgjørelse kr. 197; per time.