Søknadsplikt

Skal du bygge, må du muligens søke om dette. Hva som er søknadspliktig reguleres av Byggesaksforskriften (SAK10)

 • Søknadspliktige tiltak er bestemt i forskriftens §2.
 • Søknadspliktige tiltak som tiltakshaver selv kan søke om er gitt i forskriftens §3.
 • Unntak fra søknadplikten er gitt i forskriftens §4

Dersom du ønsker å sette opp legjerde, tilbygg, terrasse, bod, garasje, uthus, eller foreta ombygginger i boligen kan mye gjøres uten å søke. Du må likevel sende nabovarsel og melding til kommunen slik at kartene kan oppdateres. Direktoratet byggkvalitet har en enkel beskrivelse av hva du kan gjøre. Se linker på siden.

Byggesøknad

Søknader sendes kommunen. 

Søknadens innhold

Søknaden stiles til kommunen og utarbeides med følgebrev som beskriver tiltaket, og inneholder adresse eller gårds- og bruksnummer. Vedlegg blir du enig med kommunen om i forhåndskonferansen (ring teknisk og book et tidspunkt), men vil typisk være

 • Kartutsnitt (f eks fra seeiendom.no)
 • Skjema for erklæring av ansvarsrett (dersom de ulike rollene har sentral godkjenning)
 • Søknad om ansvarsrett (dersom de ulike rollene søker om lokal godkjenning)
 • Målsatte tegninger (plan, snitt og fasader). Dersom det søkes om endringer, legges ved tegninger av før og nåsituasjonen. I Nesseby synes vi dette kan gjøres enkelt og være håndtegnet på et ark. Servietter er litt for enkelt og passer ikke i scanneren, men det er heller ikke nødvendig med flotte 3D tegninger. Igjen: plan, snitt og fasader!
 • Signerte skjemaer fra nabovarsel, evt redegjørelse om at det ikke er gitt tilbakemeldinger fra naboer innen fristens utløp.

Behandlingstid

Behandlingsfristen (frist for vedtak) er 12 uker dersom:

 • det søkes om rammetillatelse
 • det søkes om dispensasjon

 • tiltakshaver søker personlig ansvarsrett som selvbygger

 • det er behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet

 • det er behov for nabosamtykke ved plassering nærme nabogrense

 • det foreligger nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4)

 • søknaden har mangler slik at den ikke kan kan behandles

Behandlingstid på 3 uker gjelder når:

 • Tiltaket er i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser.

 • Det ikke søkes om personlig ansvarsrett som selvbygger.

 • Det ikke er behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet eller naboer.

 • Det ikke foreligger nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4).

 • Det søkes om tillatelse i ett trinn , eventuelt endring av gitt rammetillatelse.

 • Byggesøknaden er levert komplett. Med komplett menes at kommunen har nok informasjon til å kunne realitetsbehandles.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens §28. I henhold til Forvaltningslovens §29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Kommunen behandler klagen i henhold til gjeldende lovverk.

Roller, fagområder, tiltaksklasser og ansvarsrett

Byggesaksforskriften (SAK10) regulerer prosessen rundt byggesøknaden. Under følger korteversjonen av byggesaksprosessen. Prosessen er en munnfull første gang man skal igjennom den, men etter hvert er den ukomplisert og logisk, bare en del skjemaer som skal fylles ut (som sagt, 1000år...). 

Søknadsprosessen betinger at noen personer med bestemt kompetanse i bestemte roller med bestemt ansvar gjør bestemte ting. Så la oss gå igjennom det. 

Roller

 • Byggherre er den som eier eller opptrer på vegne av byggets eier. 
 • Tiltakshaver - den som skal ha jobben gjort. Er det ditt hus, er du tiltakshaver. Bor du i borettslag, er borettslaget tiltakshaver. 
 • Myndigheten forvalter lovverket, i byggesaker er dette kommunen
 • Ansvarlig søker. Koordinerende rolle som samordner søknaden fra de andre rollene inn mot myndigheten som i dette tilfellet er kommunen. 
 • Ansvarlig prosjekterende lager beskrivelse av tiltaket etter gjeldende regler gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift til denne
 • Ansvarlig utførende gjør jobben etter beskrivelsen fra prosjekterende og reglene
 • Ansvarlig kontrollerende sjekker at jobben er utført etter beskrivelsen og reglene

 

Fagområder

 • Grunnarbeider
 • Tømring
 • Betongarbeider
 • Glassarbeider

Tiltaksklasser

 • Tiltaksklasse 1: Enkle konstruksjoner - typisk et vanlig toetasjes bolighus med leilighet i kjelleren.
 • Tiltaksklasse 2: Mer kompliserte konstruksjoner, f eks konstruksjoner med røst over 9m høyde, flere boenheter, verksteder, boligblokker.
 • Tiltaksklasse 3: Spesialiserte og/eller kompliserte konstruksjoner. F eks sykehus, flyplasser, vikingskipet på Hamar. 

 

Ansvarsrett

Du søker kommunen om ansvarsrett for en rolle innen et fagområde for en tiltaksklasse. F eks kan du søke/kreve ansvarsrett som ansvarlig utførende på trearbeider i tiltaktsklasse 2 dersom du skal føre opp et verksted. Skal du sette opp en hytte, søker du typisk om ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og utførende for grunnarbeid, betongarbeid og tømring i tiltaksklasse 1. 

Hvilken ansvarsrett som gis, avhenger av din kompetanse. Er du privatperson, kan du gis tiltaksklasse 1. For tiltaksklasse 2 må du som regel ha fagbrev med noen års erfaring. Vanligvis er prosjekterende og utførende ulike personer, men er du kompetent kan du søke om begge. Kommunen vil som regel kreve at ansvarlig kontrollerende er et firma og ikke privatperson, samt at firmaet har tilstrekkelig kompetanse. 

Man søker om ansvarsrett på eget skjema og legger ved dokumentasjon på hva man mener kvalifiserer til ansvarsretten. De som driver i faget, søker Direktoratet for byggkvalitet om sentral godkjenning for et fagområde i en tiltaksklasse, og påberoper seg ansvarsrett overfor kommunen i stedet for å søke fra sak til sak. 

Prosessen 

Saksbehandlingsprosessen inneholder følgende steg

 • Forhåndskonferanse med kommunen. Frivillig, men lurt. Sitt ned sammen med kommunen og forklar hva du tenker. Gå gjennom tegninger, reguleringsplaner, osv. Tegningen trenger ikke være avansert. Det viktige er å avklare viktige problemstillinger før kostnadene begynner å rulle - f eks kan jeg bygge her, kan jeg bygge så høyt, hvordan er det med avløp, osv? 
 • Søknad om tiltak. Utarbeides av ansvarlig prosjekterende og sendes kommunen av ansvarlig søker. Du søker om rammetillatelse og deretter om igangsettingstillatelse. For enkle tiltak søker man ofte om begge samtidig i samme skjema. 
 • Rammetillatelse. Kommmunen godkjenner tiltaket som det er søkt om og godkjenner nabovarslene. 
 • Igangsettingstillatelse. Kommunen godkjenner oppstart av prosjektet, og godkjenner ansvarsrettene til aktørene i prosjektet. For enkle tiltak kan igangsettingstillatelse gis sammen med rammetillatelse. Man søker da om enkelt titak. Igangsettingstillatelsen er som regel gyldig i tre år - dette betyr at du må starte på jobben innen denne tiden. 
 • Ferdigerklæring. Når jobben er gjort utsteder ansvarlig utførende ferdigerklæring til byggherre. 
 • Kontrollerklæring. Når jobben er gjort utsteder ansvarlig kontrollerende kontrollerklæring til byggeherre. 
 • Søknad om brukstillatelse. Ansvarlig søker samler ferdigerklæringer fra ansvarlig utførende og kontrollerklæringer fra ansvarlig kontrollerende i hver faggruppe det er søkt, om og sender dette inn til kommunen. Dersom det er gjenstående arbeider som ikke er vesentlig for sikkerheten, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse inneholder da oversikt over gjenstående arbeider og en plan for hvordan disse skal ferdigstilles. 

Krav til bygget

Byggteknisk forskrift (TEK17) regulerer krav til selve bygget. Arkitekter og ingeniører kan godtgjøre at den tegnede konstruksjonen er god nok. For oss andre, er det god hjelp i å sjekke ut Sintef sin Byggforsk serie. Byggforskserien inneholder preaksepterte tekniske løsninger og detaljer om utførsel for vanlige konstruksjoner.

Legg særlig merke til det som skrives om brannklasser - her gir kommunen ingenting ved dørene. 

Ta gjerne utskrift av forskriften og bla i den i tiden framover. Er du inne på disse sidene, er sjansen stor for at du vil finne det interessant lesning. 

Skjemaer

Priser

Kommunestyret vedtar årlig kommunens prisregulativet som inneholder priser for behandling av søknader. 

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN (§ 33-1) gjeldende fra 01.01.2018
1.
Bygge og delingssaker
1.1
For tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det ikke gebyr (Pbl. 20-3)
1.2
Forhåndskonferanse (pbl § 21-1) kr. 2.100
1.3
Vurdering av dispensasjonssøknad (pbl § 19-1)
Som ikke krever høring kr. 1.500
Som krever høring kr. 3.200
1.4
Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)
Forberedt forhåndskonferanse etter pbl.§21-1, jfr. SAK §6-1
2.
Søknadspliktige tiltak (pbl. § 20-1)
2.1
Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg
Boligbygging:
Tiltaksklasse 1 kr. 7.000
Tiltaksklasse 2 kr. 10.000
Tiltaksklasse 3 kr. 14.000
Garasje, uthus og naust
Bygning med bruksareal mindre enn 70 m2 (uten ansvarsrett) kr. 1.500
Bygning med bruksareal større enn 70 m2 (ansvarsrett)
Tiltaksklasse 1 kr. 3.500
Tiltaksklasse 2 kr. 3.700
Tiltaksklasse 3 kr. 4.000
Industri/lagerbygning
Tiltaksklasse 1 kr. 6.700
Tiltaksklasse 2 kr. 10.000
Tiltaksklasse 3 kr. 15.000
Kontorer og forretningsbygg
Tiltaksklasse 1 kr. 10.000
Tiltaksklasse 2 kr. 20.000
Tiltaksklasse 3 kr. 40.000
Hotell- og restaurantbygning
Tiltaksklasse 1 kr. 11.000
Tiltaksklasse 2 kr. 25.000
Tiltaksklasse 3 kr. 75.000
2.2 Bruksendring m.m. (pbl. 20-1 c) kr. 2.000
Evnt. dispensasjonsbehandling kommer i tillegg.
2.3 Rivning av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl 20-1e)
Under 100 m2 – uten ansvarsrett kr. 2.000
Over 100 m2 – med ansvarsrett
Tiltaksklasse 1 kr. 5.000
Tiltaksklasse 2 kr 7.000
Tiltaksklasse 3 kr. 10.000
2.4 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. kr. 1.500
(pbl § 20-1 g)
2.5 Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner
eller anlegg –(pbl. 20-1j) uten ansvarsrett kr. 1.500
Med ansvarsrett:
Tiltaksklasse 1 kr. 5.000
Tiltaksklasse 2 kr 7.000
Tiltaksklasse 3 kr. 10.000
2.6 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1k)
Tiltaksklasse 1 kr. 5.000
Tiltaksklasse 2 kr 7.000
Tiltaksklasse 3 kr. 10.000
2.7 Anlegg av veg, parkeringsplass (pbl. 20-1i)
Tiltaksklasse 1 kr. 1.500
Tiltaksklasse 2 kr 2.500
Tiltaksklasse 3 kr. 5.000
2.8 Delingssøknad i regulert områder (pbl 20-1m)
Byggetomt kr. 2.500
Andre formål kr. 1.250
2.9 Delingssøknad i uregulert område (pbl 20-1m) kr. 2.500
2.10 Endringer i gitt tillatelse eller registrert melding
Endringer som krever nabovarsel kr. 2.500
Andre endringer som ikke krever nabovarsel kr. 800
3 Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra avløpsanlegg
Utslipp under 15 PE kr. 1.500
Utslipp over 15 PE kr. 5.000
4 Søknadsplikt (pbl. § 20-2)
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige
foretak (pbl. § 20-3)
Erklaring om ansvarsrett lokal godkjenning kr. 1.500
Erklæring om ansvarsrett sentral godkjenning kr. 750
4 Ulovlig bygg- og anleggsarbeid
Tiltak igangsatt uten byggetillatelse skal det betales etter
medgått tid, timespris kr. 500, minimum kr. 2.500
5 Plansaker
5.1 Private reguleringsforslag (pbl 12-11)
Behandlingsgebyr kr. 15.000
Tillegg for arealstørrelse inntil 5000 m2, pr. m2: kr. 1,50
Tillegg for arealstørrelse over 5000 m2, pr. m2: kr. 0,75
Maksimumsgebyr for regulerings- og bebyggelsesplaner kr. 45.000
GENERELLE BESTEMMELSER
Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale etter de satser og retningslinjer som fremgår. Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Gebyr skal være betalt 20 dager fra fakturadato.
Gebyr skal betales etter regulativet som gjelder når søknad/melding/rekvisisjon innkommer kommunen.
Før søknad behandles skal gebyr være betalt. Dersom gebyret er urimelig i forhold til arbeidet og kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun bemyndiger, fastsette et passende gebyr.