Støttekontakt er tilbud om bistand til deltagelse i aktiviteter utenfor hjemmet ved å gi den enkelte en meningsfull fritid med mulighet for mestring av ulike livssituasjoner, og om mulig bidra til økt selvstendighet og utvidelse av sosialt nettverk. En støttekontakt skal gi personlig assistanse og tjenesten skal være preget av brukermedvirkning og brukerstyring. Tjenesten skal gis individuelt. 

En støttekontakt vil primært være en person uten fagkompetanse, men være underlagt taushetsplikt. 

- Besøke brukeren hjemme. 

- Følge brukeren på aktiviteter som f.eks kino og idrettsarrangementer, eller andre aktiviteter.

Målet for tjenesten
Målet er å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte for å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan få støttekontakt
Personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet. 

- Det foreligger et krav om legeerklæring for å motta tjenesten.

- Tjenestemottaker må være avhengig av bistand for å kunne delta i sosiale aktiviteter.

- Tjenestemottaker må ha utbytte av deltagelse i ulike aktiviteter.

- Tjenesten innvilges med en øvre ramme på 4 timer pr uke. I særlige tilfeller kan man gå utover øvre ramme i henhold til individuelle behovsvurderinger. 

- Tjenesten innvilges ikke på grunn av pårørendes avlastningsbehov, til praktisk bistand eller helsehjelp.

- Tjenesten innvilges ikke til barn under 16 år, da denne gruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte.

- Tjenesten prioriteres ikke til beboere ved institusjon og bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorgstjenester. 

Tjenesten omfatter ikke
- Omfatter ikke hjemmehjelps oppgaver.

- Utfører ikke medisinske prosedyrer/stell. 

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis. 

sett inn link til søknadsskjema