Undervisning

Det er frivillig å søke om opptak i kulturskolen og det er mulig å melde seg på flere aktiviteter. Undervisningen skal følge skoleruta. Opptaket skjer i august.

Opplæringa skal væra kontinuerlig, dvs. at opplæringa skal være helårig, og det skal og være muligheter for elevene å utvikle seg innenfor sitt arbeidsfelt over flere år. Det er og muligheter for kurs lagt i bolker som f.eks. teater eller tegne/malekurs

Undervisningen skal ha en høy estetisk og kunstnerisk kvalitet. Kulturskolen skal samkjøres med fritidsklubben og skolefritidsordninga i mest mulig grad. Aktivitetene evalueres i mai måned., og danner grunnlag for planlegging av neste skoleår i løpet av juni/juli.

Tospråklighet

Det skal brukes samisk språk og kulturhistorie som grunnlag bl.a. i drama og duodjiundervisning

Kursstart og undervisningstid

Kursene starter ved skolestart i august. For det meste vil undervisninga foregå på ettermiddagen frem til kl 18.00.

Festkvelder/utstillinger/konserter
Det vil gjennom undervisningsåret i samarbeidd med andre bli arrangert forskjellige kulturtilstelninger som UKM og kulturskolefestival etc. Dette er selvfølgelig frivillig.

Kulturskoleavg. pr. halvår kr. 750,-
Søskenmoderasjon kr. 500,-
Voksne kr. 1000,-

Korte kurs Blir bestemt etter kursets varighet. Materiell til undervisning Er inkludert i avgiftene

Musikkbinge

Musikkbingen er øvingslokale for lokale band og musikkutøvere. Kulturskolen øver hver uke i bingen, og det etter hvert veletablerte bandet. Vi ser gjerne at musikkbingen brukes mer. Ta kontakt med kulturkontoret for nøkkelavtale.
 

Målsetting

Kulturskolen skal gi muligheter til opplæring i kunst- og kulturuttrykk, og bestå av skapende, fri virksomhet til utvikling av fantasi og trygg identitet.

Nasjonale mål sammen med “Delplan til kommuneplanen - samisk språk og kultur” som ble vedtatt i Kommunestyret den 31.oktober 1994, har vært utgangspunktet for  arbeidet for å få igangsatt en kulturskole i kommunen. Kulturskolen skal legge hovedvekt på samisk språk og kultur og kulturuttrykk som trenger å bli styrket i kommunen.

Delmål

1- å styrke satsingsområdene musikk, duodji, bilde og drama
2- elevene skal ha utviklingsmuligheter innefor sitt interessefelt
3- å stimulere til læring via deltakelse i arrangementer
4- å utvikle kulturskolen

 

Regler

Yjenesten ytes etter opplæringslovas §13-6 Musikk- og kulturskoletilbod. Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.