Henting av avfall

Husholdningsavfall hentes av Øfas Husholdning AS.

Se hentekalender på ØFAS sine nettsider. 

 

Gjenbruksstasjon

 

Miljøstasjonen for Tana og Nesseby  ligger samlokalisert med deponiet på hovedanlegget på Gassanjarga.

Adresse:

Deanugeaidnu 163, 9845 Tana

Åpningstider:
Mandag-Fredag – kl. 08:00 – 15:00

Kontakt:

mobil: 952 92 812

E-post: motgas@ofas.no

 

Lovverk

Renovasjon reguleres etter forurensningsloven med forskrifter.

Sentrale forskrifter er avfallsforskriften, forurensningsforskriften, Forskrift om endring i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter), Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv, Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer, Forskrift om rammer for vannforvaltningen, Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv, Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, Forskrift om inngrep på åpent hav og i Norges økonomiske sone i tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke, Forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger, Forskrift om midlertidig utvidelse av rammer for mottak og mellomlagring av ordinært avfall, storulykkeforskriften, Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften), Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp, Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), Forskrift for definisjon av begrepet olje og oljeholdig blanding i lov om vern mot oljeskader,