SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE

Formål

 • Fremme deltagelse og inkludering, mestring og økt selvhjulpenhet
 • Bidra til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav
 • Gi deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt
 • Gi deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig, ut ifra dine forutsetninger

Målgruppe
Tilbudet er for deg som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter, uavhengig om du er hjemmeboende, bor på institusjon eller går i skole eller barnehage.  

Tilbud om ergoterapi gis til enkeltpersoner i alle aldre, og som helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe,- og samfunnsnivå.

Tilbud om ergoterapi er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Ergoterapeuten

 • Er mer opptatt av løsninger enn problemer
 • Starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • Muliggjør hverdagslige og meningsfulle aktiviteter gjennom tiltak rettet mot personen selv eller omgivelsene
 • Formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Tilrettelegger omgivelsene i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

SJEKK STATUS PÅ DISSE TO TJENSTENE

Kontaktinstans for hørsel er lagt til ergoterapeut og inngår som en del av det helhetlige tjenestetilbudet. 

Kontaktinstans for syn er lagt til kommunal fysioterapeut. 

Hvem kan henvise?
Du kan selv ta direkte kontakt med ergoterapeut. Det kreves ingen henvisning av lege. 

Fastlege, fysioterapeut, hjemmetjenesten, skole eller barnehage kan også formidle kontakt til ergoterapeut, dersom du samtykker til det. 

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere
Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten, NAV og med andre. Det innhentes alltid samtykke før samarbeid etableres.

Tjenesten omfatter også
Hjelpemiddelformidling i samarbeid med kommunal fysioterapitjeneste. HVORDAN GJØR VI DETTE I NESSEBY?

Samarbeid med vaktmester som har ansvar for kommunes korttidslager av hjelpemidler, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, samt å kjøre ut og hente ved opphørt behov.  

Tjenesten omfatter ikke
Bistand til personer som kun har behov for tilrettelegging av arbeidsplass. I slike tilfeller kan bedriftshelsetjenesten benyttes. 

Hva kan du forvente av oss 

 • Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt 
 • Ut fra kartleggingen vil ergoterapeut foreslå tiltak i forhold til dine mål og behov 

Hva vi forventer av deg 

 • Aktiv deltakelse og ansvar for å fremme egen helse og mestring 
 • Medvirkning ved utforming av mål og tiltak/aktivitet 

Generelt
Ansatte i Nesseby kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus hvor det røykes luftes godt, og at det ikke røykes i boligen når ansatte er til stede. Eventuelle dyr må holdes under kontroll.