Praktisk assistanse - daglige gjøremål: Formålet er først og fremst å yte hjelp til oppgaver som er knyttet til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet, egenomsorg og personlig stell. 

Praktisk assistanse: Formålet med opplæring i dagliglivets gjøremål er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, og/eller vedlikeholde ferdigheter. 

Praktisk assistanse og opplæring vil ofte kunne kombineres. 

En forutsetning for å gi praktisk assistanse i form av hjemmehjelp er at dette ansees som den tjenestetypen som er best egnet for å oppfylle behovet for den enkelte tjenestemottaker. 

Mål for tjenesten
Tjenesten skal styrke og/eller kompensere for egen mestring i å ivareta egenomsorg og klare dagliglivets gjøremål. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. 

Hvem kan få praktisk assistanse i hjemmet
Personer som har et særskilt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Tilbudet vurderes hvis personen har sviktende egenomsorg, som for eksempel:

- Problemer med å ivareta personlig hygiene, ernæring m.m

- Problemer med å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i hjemmet.

- Problemer med å mestre matlaging/innkjøp av mat eller inntak av mat.

- Problemer med å komme seg til lege, tannlege og lignende. 

- Problemer med å opprettholde sosial kontakt. 

- Behov for tilsyn og/eller veiledning for å mestre det å bo i eget hjem.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS skal gjennomføres. IPLOS kartleggingen og vurderingen etter hjemmebesøket legger grunnlaget for om det er praktisk bistand eller helsehjelp i hjemmet. 

Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ut fra behov. 

Hva du kan forvente av oss

- Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte. 

- Hjelpen gis til avtalt tid, ved eventuelle endringer skal det gis beskjed en dag i forveien.

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt.

- Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt hjelpeverge og/eller pårørende. 

- Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester. 

Hva vi forventer av deg

- Du utfører selv de oppgaver du kan klare. 

- Du er tilstede når hjemmehjelp ytes. Dersom du ikke kan motta tjenesten til avtalt tid, gir du beskjed senest dagen før innen kl. 15.00.

- Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberklut. 

- Ansatte i Nesseby kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus det røykes luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid. Videre skal elektriske installasjoner, ledninger og maskiner være i orden. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, eks. hunder/båndtvang. 

Tjenestetilbud
Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål i form av: 

Renhold
- Husrengjøring; Vask av gulv, støvsuge, riste matter (ikke tykke/tunge matter), støv tørking utføres ved behov (minimum en gang i året).

- Husrengjøring utføres i rom som er i daglig bruk av tjenestemottaker. Herunder stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og inngangsparti. 

- Det avsettes en øvre grense på 4 timer pr husvask i måneden. 

- Hjelp til oppvask når hjemmehjelpen er tilstede.

- Vindusvask utføres normalt 1 gang pr. år, fortrinnsvis om våren.  

Annet husarbeid/annen praktisk hjelp

- Sengetøy skiftes ved behov (minst en gang i måneden).

- Tøy vaskes ved behov.

Standard for personlig hjelp

- Stå opp og legge seg, kle av og på seg hver dag.

- Tilbud om hjelp til personlig hygiene.

- Dusjing/bading inkl. hårvask som hovedregel minimum en gang pr. uke. 

- Pusser tenner morgen og kveld.

- Barberer seg ved behov. 

Tjenesten omfatter ikke

- Transport og følge til og fra frisør/fotpleier og lignende.

- Hovedrengjøring/rundvask; av tak, vegger, boning av gulv, dra ut store tunge matter, innvendig vask av skap og lignende samt skifte av gardiner. 

- Utvendig vindusvask.

- Stell av hage eller blomsterbed.

- Snørydding og hente ved.

- Tepperengjøring utover støvsuging. 

- Pussing av sølvtøy og annet. 

- Pass og stell av barn.

- Omsorg for kjæledyr. 

- Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og hjemmeboende barn/barnebarn.

- Hjelp til flytting. 

- Det gis ikke praktisk assistanse når du er bortreist. 

Det kan være påkrevd med storrengjøring før hjemmehjelp iverksettes. 

Pris for tjenesten
Satser for praktisk assistanse fra Nesseby kommune vedtas årlig av kommunestyret,se Egenbetalingssatser.