Hva tilbyr vi ?
Tjenesten skal motivere, veilede og hjelpe søker med:

  • Å ivareta personlig hygiene
  • Å opprettholde døgnrytme
  • Kosthold og måltid
  • Innkjøp av mat og klær
  • Renhold i hjemmet
  • Å delta på aktivitet eller arbeid
  • Sosiale forhold
  • Atferdsregulerende tiltak

Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp og støtte til å ta vare på deg selv og greie daglige gjøremål. Du har potensiale til å kunne klare oppgavene eller deler av oppgavene selv i nær fremtid.

Hva koster det?

Betaling for opplæring vurderes i forhold til de enkelte arbeidsoppgavene som utføres. Det kan ikke kreves betaling for tjenester som gjelder ”personlig stell og egenomsorg”.

Slik søker du: sett inn link til søknadsskjema

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven sett inn link
Pasient- og brukerrettighetsloven sett inn link