Barne- og ungdomsskolen er en 1- 10 skole som følger nye fagplaner 2020- samisk.

Elevene er organisert i grupper etter valg av opplæringsspåk samisk eller norsk. Elever som har norsk som opplæringsspråk er organisert i fådelte grupper, ca 1/3 av elevene går i klasser som har samisk som opplæringsspråk. Skolen har tilbud om SFO .

Oppvekstsenteret er bygd etter baseprinsippet. Skolen er lokalisert i base 1-5, samt i en del klasserom i administrasjonsdelen. Vi har også egne rom til duodji, musikk og naturfag. 

Administrasjonen er lokalisert i administrasjonsdelen, og består per i dag av rektor og merkantilt ansatt.