Før du vurderer sykehjemsplass

Selv om din helsetilstand er redusert, og du føler deg utrygg eller ikke lenger klarer daglige gjøremål, er det ikke sikkert du behøver å flytte på sykehjem.

Kommunehelsetjenesten har en rekke tilbud, avhengig av ditt hjelpebehov. For eksempel kan hjelpemidler eller hverdagsrehabilitering bidra til at du kan bo lenger hjemme og klare deg selv.

Kontakt oss eller send søknad – lenger nede ser du informasjon om hvordan du søker.

Sykehjem - korttid

Et korttidsopphold på sykehjem kan bidra til at du fortsatt kan klare deg selv. På et korttidsopphold kan du få utredning og rehabilitering.

Korttidsplass kan også tilbys som avlastning for pårørende.

Sykehjemmet har også spesialtilpasset tilbud til personer med demens. Her er plasser i forsterkede skjermede enheter, plasser for observasjon og plasser for yngre personer med demens.

Sykehjem - langtid

Langtidsopphold i sykehjem er aktuelt for deg som ikke lenger mestrer dagliglivet i eget hjem. Dette gjelder dersom hjelp fra hjemmetjenester og andre hjelpemidler ikke er tilstrekkelig for at du skal være trygg hjemme. 

Langtidsplass på sykehjem er plasser som er tilrettelagt for å kunne yte omfattende pleie og omsorg, samt ivareta beboerens behov for trygghet. Plassene er tilrettelagt for personer med betydelig nedsatt fysisk funksjonsnivå. Vi har per i dag 12 sykehjemsplasser ved sykehjemmet i Nyborg.

Slik søker du

Søknad om hjelp kan komme fra brukeren selv, pårørende, verge, lege eller sykehusHvis en annen person søker om hjelpetiltak på dine vegne, trenger vedkommende fullmakt fra deg. Personalet i hjemmetjenestene eller andre helsetjenester kan også forklare hvor du skal henvende deg.  

Det er Bo og omsorg som tar imot søknader om korttids/langtidsplasser på sykehjem. Ta kontakt med kommunen (se under), forklar ditt hjelpebehov, og de vil hjelpe deg i gang med å søke.

 

Saksbehandling

Saksbehandler innhenter opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken. Vi tar kontakt med deg, og dersom vi har behov for å komme på hjemmebesøk gjør vi avtale om det.

På bakgrunn av de opplysningene vi har innhentet, fatter vi et vedtak. Det vil du få tilsendt elektronisk eller per post.

Dersom vedtaket konkluderer med at en sykehjemsplass er nødvendig, vil du bli tildelt plass dersom det er plass.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig, og senest innen fire uker. Hvis saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

 

Søknadsskjema finnes lenger ned på siden.