Om SFO

Skolefritidsordningen er et pedagogisk tilrettelagt omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Skolefritidsordningen skal i samarbeid med skolen sikre barna et helhetlig oppvekstmiljø. Innholdet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter, sosial læring og bygge på samisk språk og kultur. Skolefritidsordningen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for skolefritidsordningen.

Skolefritidsordningen åpner ved skolestart, og strekker seg til skolens første planleggingsdag i august året etter. 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune står som eier og er ansvarlig for driften av den kommunale skolefritidsordningen. Virksomhetsleder på Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter er administrativ leder for skolefritidsordningen.

Kommunen har følgende arealnormer for barn med daglig oppholdstid fra 7-9 timer i kommunal skolefritidsordning:

 • Leke- og oppholdsareal inne er minimum 4 kvadratmeter pr. barn.
 • Uteareal er minimum 6 ganger barnets lekeareal inne pr. barn.

Opptak

Søknad om plass søkes på eget skjema (nesseby.oppvekstsenter.no). Utenom hovedopptak er det fortløpende opptak dersom det er ledig plass. 

Plass tildeles for ett år av gangen fra skolestart. Fra høst 2019 er flg alternativer for plass tilgjengelig 

 • 100% plass 5 dager i uka morgen og ettermiddag
 • 30% plass 5 dager i uka morgen
 • 70% plass 5 dager i uka ettermiddag
 • 20% plass  1 dag i uka morgen og ettermiddag
 • 40% plass 2 dager i uka morgen og ettermiddag
 • 60% plass 3 dager i uka morgen og ettermiddag
 • 80% plass 4 dager i uka morgen og ettermiddag

Minimum 20 % plass kan velges. Barnevernet kan i akuttsituasjoner disponere ekstra plasser i skolefritidsordningen.

Gjensidig oppsigelsestid for SFO-plass i skoleåret er 1 måned. Oppsigelsen regnes fra den 1. i påfølgende måned. Rådmannen kan etter vurdering dispensere fra dette. Oppsigelse sendes skriftlig til Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter. Frist for oppsigelse av SFO-plass for sommerferien er 01.05.

Klage
Avgjørelse om opptak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages av søker. Klagen må være fremmet innen tre uker etter at avgjørelsen er kjent for søker. Klagen sendes Nesseby oppvekstsenter ved virksomhetsleder. Dersom klagen ikke tas til følge sendes den til den kommunale klagenemda.

Priser

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret. Betalingen skjer forskuddsvis til kommunen innen 21. i hver måned. Juli er betalingsfri måned. Ved fravær påløper krav om betaling, med mindre det er omsøkt og innvilget permisjon på forhånd av opptaksmyndighet under punkt 4 i vedtektene. Foreldre som sier opp plassen i skolefritidsordningen etter 1. mai betaler for hele skolefritidsåret.

Ligningsattest sendes inn hvert år innen 1. juni. Dersom attest ikke foreligger, blir foreldrebetaling regnet etter høyeste sats.

Manglende betaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Foreldre kan inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse. Før tap av plassen i skolefritidsordningen skal barnets behov gis en faglig vurdering.

Foresatte står ansvarlig for at barn blir hentet innen stengetid. I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid belastes foreldrene med et gebyr på kr 400 pr påbegynte halvtime for å dekke utgiftene til overtid for de tilsatte. Gebyret kreves inn av kommunen i samsvar med kvitterte lister fra SFO.

Permisjon og ferie

Det kan gis permisjon fra fast plass i minimum seks måneder. Skriftlig søknad sendes til Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter minimum 1 måned før permisjonstiden inntreffer. Dersom SFO-plassen ikke blir benyttet i en periode på 1 måned, uten at det foreligger permisjonssøknad eller annen gyldig grunn, kan det føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side.

Foreldrene skal innen 30. april gi melding om når barna skal ha ferie. SFO er stengt 4 uker i juli. SFO er stengt 6 dager pr år til planlegging og kurs for de ansatte. SFO og barnehage samordnes i ferier.

Foreldresamarbeid

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i skolefritidsordningen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og skolefritidsordning. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes og barnas interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Alle foreldre til barna i skolefritidsordningen utgjør foreldrerådet. 

I hovedsak avholdes ett foreldrerådsmøte hver høst innen november. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget ved Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter er samarbeidsutvalg for skolefritidsordningen.

Samarbeidsutvalget består av:

 • 2 representanter for elevene
 • 1 representant for undervisningspersonalet
 • 1 representant for ansatte barnehagen
 • 1 representant for andre ansatte i oppvekstsenteret
 • 2 representanter fra FAU – skole
 • 2 representanter fra FAU – barnehage
 • 2 kommunalt valgte representanter

Alle representanter skal ha personlig vararepresentant. Samisk- og norskspråklig avdelinger i barnehagen skal velge en representant hver til SU.

Regler

Vedtekter for SFO er gitt av kommunestyret. 

Alle ansatte, vikarer og øvrig personale i SFO må legge fram godkjent politiattest. 

Ansatte i SFO har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven § 13.

Ansatte har opplysningsplikt overfor barnevernstjenesten.