Brannkorpset

Brannkorpset består av 16 personer som går vakter. 

Vaktordningen er slik at hver helg er det vaktberedskap, mens ved høytider og andre perioder der man kan forvente dårlig oppmøte så er det doblet vaktberedskap.

Vi trenger alltid flere våkne og operative folk til å være med i brannkorpset. Vi tilbyr kurs, øvinger, bra vaktgodtgjørelse og godt kameratskap. To jenter i gjengen om dagen, men ønsker gjerne flere. Ring brannsjefen for en prat. 

Feier

Feiertjenesten kjøpes av andre aktører og vil kunne variere fra år til år. Tjenesten dekkes etter selvkostprisnippet. 

Regler

Brann- og eksplosjonsvern reguleres etter Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen og Forskrift om brannforebygging jfr brann- og eksplosjonsvernlovenmed forskrifter.

I tillegg har Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning jfr plan- og bygningsloven en del bestemmelser rundt brannsikring av bygg.

Beredskapsplikten reguleres av Forskrift om kommunal beredskapsplikt jfr sivilbeskyttelsesloven. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også en Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.