Helsehjelp i hjemmet består av; hjelp til personlig stell og pleie, prosedyrebehandling, medisinadministrering, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definerte mål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm. 

Mål for tjenesten
Målet er å tilrettelegge en tjeneste som gir bedre forutsetninger for å bo hjemme så lenge en ønsker det og for å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. 

Hvem kan få helsehjelp i hjemmet
- Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig helsehjelp. Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

- Personer med kortvarig eller langvarig funksjonssvikt hvor denne skyldes psykiske lidelser.

- Personer som trenger hjelp, støtte og veiledning i forhold til personlig stell og pleie, støttesamtaler, prosedyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, tilsyn, oppfølging og observasjoner m.m.

- Personer med behov for akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm. 

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig, herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personer har behov for f.eks. sykepleie, som er avgjørende for:

- Hvilken hjelp pasienten har rett til.

- Hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må ha.

- Omfanget på tjenesten.

- Hvor lenge tjenesten skal ytes. 

Kartlegging av brukers behov med IPLOS skal gjennomføres. IPLOS kartleggingen og vurderingen etter hjemmebesøket legger grunnlaget for om det er praktisk bistand eller helsehjelp i hjemmet. 

Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes. 

Hva kan du forvente av tjenesten
- Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte.

- Vi tilstreber en kontinuitet i tilbudet. 

- Vi overholder taushetsplikten og du møtes med respekt. 

- Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt hjelpeverge og/eller pårørende. 

- Du får beskjed dersom det blir endringer i forhold til avtalt tid for hjelp.

Hva forventes av deg
- Du/din representant melder i fra dersom behovet for tjenesten endres. 

- At du installerer nødvendig medisinsk tekniske hjelpemidler. 

- At du gir beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid. 

Ansatte i Nesseby kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at det i hus hvor det røykes luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når hjemmesykepleien utfører sitt arbeid. Videre skal elektriske installasjoner, ledninger og maskiner være i orden. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, f.eks av hunder/båndtvang. 

Tjenesten omfatter ikke
- Oppgaver du kan utføre selv.

- Følge til f.eks frisør og fotpleier.

- Praktisk bistand/assistanse.

- Hjelpemidler. 

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema 
Søknadskjema SETT INN LINK finnes også på kommunens hjemmeside.