Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi assistanse/bistand til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne, likeverd og deltagelse sosialt og i samfunnet.  

Rehabiliteringsløp vil som regel bestå av mange ulike enkelttjenester/-tiltak, for eksempel helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand/opplæring.  

- Det må foreligge et potensiale for rehabilitering og søker må være motivert for dette. 

- Det skal foreligge en klar målsetting med tiltak der det fremgår at dette er søkers målsetting. 

- Behovet/tiltaket krever ikke opphold i institusjon.  

Målet for tjenesten er å
- Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne 

- Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 

- Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

- Målet med habilitering og rehabilitering er å styrke brukernes muligheter for å opprettholde eller få tilbake tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og å opprettholde et best mulig funksjonsnivå.  

Hvem kan få habilitering og rehabilitering
Innbyggere i kommunen med sammensatte behov og med behov for rehabilitering. Rehabilitering kan gjelde for alle målgrupper og alle aldersgrupper og skal kunne dekke både sosiale, psykososiale og medisinske behov.  

Hva kan du forvente av oss
- Vi svarer gjerne på dine spørsmål

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt 

- Tjenesten tar utgangspunkt i din livssituasjon og dine mål

- Det blir utarbeidet en plan for prosessen på bakgrunn av dine mål 

- Tiltakene som tilbys er kunnskapsbaserte

Hva vi forventer av deg
- Aktiv deltagelse fra deg og/eller din representant for å fremme egen helse og mestring 

- Du medvirker i forhold til målsetning og utforming av tiltak 

- Du bidrar med å sette mål for tilbudet