Tilbudet er et alternativ til innleggelser på sykehus som ikke er planlagte. Det kan gis når kommunen kan gi forsvarlig hjelp.

Kriterier

Kriteriene nedenfor er retningsgivende. De skal brukes av ansvarlig sykepleier før innleggelse. Det er ansvarlig sykepleier som velger hjelpetiltak. Det skjer i samråd med brukeren, og eventuelt vedkommendes lege. Kriteriene er som følger:

  • Brukeren skal være sett til av lege før innleggelse i akuttplass. 

  • For brukere som er innskrevet i hjemmetjenestene, skal det følge med nødvendige papirer. 

  • Er brukeren ikke kjent av hjelpeapparatet, må personopplysningene innhentes av ansvarlig sykepleier og legges ved. 

  • I begge tilfellene skal legeopplysninger medbringes.

  • Innleggelse kan også skje fordi pårørende, grunnet egen akutt oppstått tilstand, ikke lenger kan ha omsorg for den omsorgstrengende.

Varighet

Varigheten er inntil tre døgn. Det er ansvarlig sykepleier som tar avgjørelsen. Akutt innleggelse kan skje hele døgnet og alle dager. Men akutt innleggelse om nettene og i helger bør vurderes spesielt nøye.
 
Ansvarlig sykepleier ved innleggelsen har ansvar for at brukeren følges opp. Oppfølgingen skjer av sykepleier som tilhører brukerens gruppe. Denne sykepleieren har ansvar for at nødvendige tiltak blir igangsatt slik at brukeren igjen kan utskrives til hjemmet, eventuelt til videre behandling i sykehus. Det kan være oppfølging med legetilsyn, samarbeidsmøter med mer.
 

Pris for tjenesten

Se Egenbetalingssaster kan det settes inn link her?