Arbeidstidsreglement

Arbeidstidsreglement Unjárgga gielda /Nesseby kommune
Gjelder fra: 1.august 2023


 

 1. Omfang

Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 1.

 

Reglementets bestemmelser gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler, eller andre bestemmelser som er bindende for Unjárgga gielda /Nesseby kommune.

 

 1. Tilsetting

Arbeidstakere tilsettes i Unjárgga gielda /Nesseby kommune som sådan og ikke på det enkelte tjenestested, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, tilsettingsdokument og tariffavtaler.

 

Alle arbeidstakere i Unjárgga gielda /Nesseby kommune har 6 måneders prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven (aml)§ 15-6. Gjensidig oppsigelsestid er 14 dager i prøvetiden. Oppsigelsen gjelder fra 1. i påfølgende måned. Ved overgang til annen stilling i kommunen, er det ikke adgang til å kreve ny prøvetid. Unntaket er hvis vedkommende tilsettes i en vesentlig annen stilling og samtidig beholder retten til å gå tilbake til sin tidligere stilling.

Arbeidsavtalen skal være skriftlig og inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, jf. aml §§ 14-5, 14-6 og HTA kap. 1 § 2.

 

Ved tilsetting skal arbeidstakeren informeres om Unjárgga gielda /Nesseby kommune sine reglementer, retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet og hvor disse dokumentene finnes på arbeidsplassen og på de interne nettsidene.

 

Det er utarbeidet et eget dokument om introduksjon av nytilsatte.

 

 1. Helseattest

For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse, skal det før tiltredelse i stillingen fremlegges tilfredsstillende helseattest. Krav om helseattest skal fremgå av utlysningsteksten.

 

 1. Politiattest

For stillinger hvor det etter bestemmelser i særlov kreves politiattest, skal slik attest fremlegges før tiltredelse. Krav om politiattest skal fremgå av utlysningsteksten.

 

 1. Arbeidsmiljøet

Arbeidet skal utføres i samsvar med påbud og instrukser gitt av arbeidsgiver og de bestemmelser som følger av lover, reglement og avtaler.

 

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette innebærer bl.a. at alle skal behandles med respekt og verdighet. Trakassering og diskriminering på bakgrunn av bl.a. kjønn, seksuell orientering, religion, livssyn, etnisitet, språk, funksjonshemming eller politisk syn skal ikke forekomme og vil ikke bli tolerert. Jf. aml § 13–, 4-3 og diskrimineringsloven.

 

Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø og delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Det er utarbeidet egne rutiner for helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Rutinene er tilgjengelig på det enkelte tjenestested og på de interne nettsidene.

 

Den enkelte arbeidstaker har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med og forholde seg til de til enhver tid gjeldende reglementer/retningslinjer for brann, adgangskontroll og sikkerhetsprosedyrer på arbeidsstedet. Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu.

 

Av hensyn til kommunens produksjon, arbeidsmiljø og sikkerhet vil bruk av rusmidler under arbeid og i arbeidstiden ikke bli tolerert. Å møte til arbeid i ruspåvirket tilstand, eller å bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær eller at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende, kan gi grunn for bortvisning, advarsel, oppsigelse eller avskjed. Dette gjelder også ved deltakelse på kurs, konferanser, ekskursjoner o.l. betalt av kommunen.

Kommunale bygg og arbeidsplasser skal være røykfrie, jf. § 6 i lov om vern mot tobakksskader.

 

 1. Annet lønnet arbeid/egen næringsvirksomhet

Arbeidstaker skal orientere arbeidsgiver om annet lønnet arbeid som vil medføre at vedkommende overstiger 100 prosent stilling til sammen.

 

Alle kommunale arbeidstakere plikter å opplyse om næringsutøvelse eller andre arbeidsforhold. Slike må ikke komme i konflikt eller konkurranseforhold til Unjárgga gielda /Nesseby kommune. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan gå ut over vedkommende sin arbeidsytelse i kommunen eller medføre inhabilitet etter forvaltningsloven kap. 2.

 

Det vises for øvrig til kommunens etiske retningslinjer som bl.a. omhandler habilitet og registrering av økonomisk virksomhet.

 

 1. Arbeids- og hviletider

Den ordinære ukentlige arbeidstid skal være i henhold til HTA kap. 1 § 4.

Unjárgga gielda /Nesseby kommune har en ordning med fleksibel arbeidstid. Denne ordningen omfatter alle arbeidstakere i kommunen, med de unntakene som fremkommer i reglement for fleksibel arbeidstid.

 

Det vises for øvrig til arbeidsmiljøloven § 14-6 om hva som skal fremgå av arbeidsavtalen.

 

 1. Overtidsarbeid

Overtidsarbeid pålegges av nærmeste overordnede innen arbeidsmiljølovens rammer og skal godtgjøres i henhold til gjeldende hovedtariffavtale. Jf. aml § 10-6 og HTA kap. 1 § 6. Arbeidstaker kan ikke alene beslutte å arbeide overtid.

 

 1. Arbeidstid i jule- og nyttårshelgen

Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid i tidsrommet 08.00 – 15.30 har fri jule- og nyttårsaften og arbeidstid fra kl.10.00 til kl. 14.00 i romjula.

 

Det er en forutsetning at arbeidstidsordningen i jule- og nyttårshelgen ikke skal føre til økte lønnsutgifter for kommunen. Det skal ikke tas inn vikarer for å avvikle fritiden.

 

 1. Fravær fra arbeidet

Sykefravær - eller annet akutt fraværsbehov – meldes til tjenestestedet første fraværsdag. Egenmeldingsdager kan ikke dels opp i timer, men regnes som en dag

 

Egenmelding kan benyttes første gang etter en tilsettingstid på to måneder for egen sykdom og etter fire uker ved barns eller barnepassers sykdom, jf. forskrift om egenmelding og Unjárgga gielda /Nesseby kommune sine rutiner for oppfølging av sykemeldte.

 

Arbeidstakere i Unjárgga gielda /Nesseby kommune har med bakgrunn i avtalen om inkluderende arbeidsliv rett til å benytte egenmelding i inntil 24 kalenderdager pr. år. Disse dagene kan brukes med maksimalt 8 kalenderdager pr. egenmeldingstilfelle. Retten til egenmelding medfører at arbeidstakere ikke må ha legeerklæring før etter åtte kalenderdager sykefravær.

11.Permisjoner

For permisjoner gjelder bestemmelsene i Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og permisjonsreglementet for Unjárgga gielda /Nesseby kommune.

 

 1. Ferie

Ferien avvikles i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale. Arbeidsgiver fastsetter ferietid etter drøftinger med arbeidstakeren eller vedkommende tillitsvalgte. Når det gjelder avtale om overføring av ferie og forskuddsferie er det utarbeidet et eget skjema.

 

 1. Utbetaling av lønn og feriepenger

Lønn utbetales den 12. i måneden, eller nærmeste foregående virkedag. Feriepenger for foregående år utbetales 12.06, samtidig trekkes lønn for fem evt. seks uker ferie.

Arbeidstakere som starter sin tjeneste i kommunen i ferieåret, mottar ikke feriepenger fra Unjárgga gielda /Nesseby kommune dette året, jf. ferieloven § 11.

 

Den enkelte arbeidstaker skal så langt mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig.

 

Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller, jf. aml § 14-15:

 

 1. Lovbestemte trekk.
 2. Pensjonsinnskudd. Pensjonsinnskudd trekkes fra tiltredelsesdato.
 3. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren.
 4. Fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det jf. hovedavtalen.
 5. Erstatning for skade eller tap arbeidstaker forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført kommunen. Betingelsene for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller at arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.
 6. når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging i avregningsperioden.

 

Lønnstrekk etter pkt. e og f skal begrenses til den delen av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk etter e foretas skal arbeidsgiver drøfte grunnlaget for trekket og beløpets størrelse med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte med mindre arbeidstakere selv ikke ønsker det.

 

 1. Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring

Arbeidstakere i kommunen har egen gruppelivsforsikring, jf. HTA § 10.

 

 1. Yrkesskade/yrkessykdom

Arbeidstakerne i kommunen har egen yrkesskadeforsikring, jf. HTA § 11.

 1. Pensjonsordning

Unjárgga gielda /Nesseby kommune har egen pliktig tjenestepensjonsordning, jf. HTA kap. 2, samt HTA vedlegg 4 og 5. Undervisningspersonale er tilknyttet Statens Pensjonskasse og kommunens øvrige arbeidstakere er tilknyttet KLP. Det er utarbeidet egne rutiner for pensjon.

 

 1. Etiske retningslinjer

Unjárgga gielda /Nesseby kommune har egne etiske retningslinjer som beskriver den etiske standarden som må respekteres av alle folkevalgte og arbeidstakere.

 

 1. Varsling

Arbeidstakere i Unjárgga gielda /Nesseby kommune oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Det er utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

 

 1. Taushetsplikt

Når person- eller saksopplysninger er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, andre bestemmelser, eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker omtale saken overfor utenforstående. Dette gjelder også etter at arbeidsforholdet er opphørt. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker underskriver erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. jf. forvaltningsloven § 13.

 

 1. Oppsigelse

Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.

 

Oppsigelse gjelder fra 1. i påfølgende måned. Oppsigelse fra kommunen skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og hvilke frister som gjelder. Før oppsigelse finner sted, skal spørsmålet så langt mulig drøftes med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Jf. aml §§ 15-1, 15-4, 17-3 og 17-4. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

 

Oppsigelsesfrister skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Det organ som har tilsettingsmyndighet fatter også vedtak om oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra 1. i påfølgende måned. Ved fratreden etter lovlig oppsigelse har arbeidstakeren krav på sluttattest.

 

 1. Avskjed

Kommunen kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

 

Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Før avskjed finner sted, skal spørsmålet så langt mulig drøftes med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Jf. aml §§ 15-14, 17-3 og 17-4. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

 

Det organ som har tilsettingsmyndighet fatter også vedtak om avskjed.

 

 1. Suspensjon

Dersom det er grunn til å anta at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter aml § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes.

 

Før vedtak om suspensjon finner sted, skal spørsmålet så langt mulig drøftes med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

 

Suspensjonen skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Jf. aml §§ 15-13, 17-3 og 17-4.

For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser, herunder også bestemmelser om ankeadgang.

 

Arbeidstakeren har krav på å beholde lønn fram til suspensjonen opphører. Kommunaldirektør fatter vedtak om suspensjon.

 

 1. Brudd på arbeidsreglementet

Brudd på bestemmelsene i arbeidsreglementet kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

 

 1. Endringer

Endringer i arbeidsreglementet kan gjøres etter avtale med de tilsette sine arbeidstakerorganisasjoner, jf. arbeidsmiljøloven § 14-20.

Etisk reglement for folkevalgte og ansatte

Etisk reglement for folkevalgte og ansatte i Nesseby kommune

Vedtatt i kommunestyret 13.juni 2023


«Nesseby kommune skal gjennom åpenhet og ansvarlighet være en tillitsskapende virksomhet»

 

 1. Innledning

Folkevalgte og ansattes adferd og holdninger danner grunnlaget for innbyggernes tillit til kommunen. Folkevalgte og ansatte i Nesseby kommune skal arbeide for fellesskapets beste og i tråd med lover og regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. De skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

Alle har ansvar for at åpenhet og ansvarlighet kjennetegner enhver del av organisasjonen og at det tas aktivt avstand fra uetisk forvaltningspraksis. Alle ansatte har rett til å ytre seg.

 

1.1 Formål

Nesseby kommunes etiske reglement definerer en felles etisk standard for folkevalgte og ansatte. Reglementet skal bidra til å sikre god etisk praksis.

 

1.2 Forventinger

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stiller kommunen høye krav til folkevalgte og den enkelte ansattes etiske holdninger. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet.

Alle ansatte plikter også å forholde seg lojalt til beslutninger og vedtak, være konstruktive i samarbeidsrelasjoner og legge til rette for trygge meningsutvekslinger og et positivt arbeidsmiljø.

 

1.3 Ansvar

Ansatte i Nesseby kommune skal bidra til å bygge en organisasjonskultur basert på verdiene åpenhet og ansvarlighet. Ledere skal også sørge for at organisasjonen er seg bevisst de etiske krav som stilles i kommunen – og at brudd på lover og regler blir håndtert.

Alle ansatte i Nessebykommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske reglement. Dersom de er usikre på hva som er forsvarlig praktisering, skal de søke råd og veiledning hos sin nærmeste leder.

 

1.4 Samisk forvaltningsområde

Nesseby kommune er del av samisk forvaltningsområde. Samisk språk skal kunne benyttes og høres i alle sammenhenger i Nesseby kommune. Det er viktig at ansatte er med på å skape et positivt miljø for det samiske språket og den samiske kulturen i kommunen.

Ifølge sameloven § 1-5, kapittel 3 er samisk språk likestilt med norsk språk i den kommunale forvaltningen i kommunen. Bestemmelsene i samelovens språkkapittel er et minimumskrav, men alle offentlige organer oppfordres til å ta hensyn til brukere av språk, også utover lovens regler. 3

2. Hoveddel

Nesseby kommune skal gjennom åpenhet og ansvarlighet være en tillitsskapende virksomhet

Folkevalgte og ansattes adferd danner grunnlaget for innbyggernes tillit til kommunen. Alle skal opptre på en måte som er i tråd med kommunens holdninger i forhold til likestilling, inkludering og mangfold, og ta aktivt avstand fra all uetisk praksis.

Ansatte i Nesseby kommune skal møte innbyggere og kolleger med åpenhet og ansvarlighet. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn for rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

 

2.1 Åpenhet

Nesseby kommune skal gi offentligheten merinnsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

 

2.2 Forvaltning av kommunens fellesmidler

Folkevalgte og ansatte i Nesseby kommune skal være bevisste på at de forvalter kommunens fellesmidler på vegne av innbyggerne. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte.

Lov om offentlige anskaffelser legger premissene for hvordan offentlige innkjøp skal foregå. Saksbehandling og beslutninger i forbindelse med innkjøp på vegne av Nesseby kommune skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende rutiner for økonomi og innkjøp.

 

2.3 Likestilling, inkludering og mangfold

I Nesseby kommune er det nulltoleranse for mobbing, diskriminering, trusler og trakassering, herunder seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Ansatte og folkevalgte skal ha en bevisst holdning mot slik uønsket adferd og vi tar alle ansvar for å virkeliggjøre denne holdningen.

Likestilling, inkludering og mangfold er en forutsetning for at Nesseby kommune skal være en god arbeidsplass for alle å jobbe i, og ansatte eller folkevalgte skal på disse områdene ikke oppføre seg på en måte, som er egnet til å sette Nesseby kommune i et dårlig lys. 4

2.4 Nære relasjoner

I et samfunn som Nesseby kommune kan det forekomme at ansatte med nære relasjoner er eller kan bli nære kollegaer. Ansatte med nære relasjoner grunnet bl.a. ekteskap/samboerskap, slektskapsforhold eller vennskapsforhold, som arbeider tett sammen, kan skape utfordringer i forhold til habilitet i beslutningsprosesser, virksomhetens omdømme og innad i arbeidsmiljøet.

Det bør som hovedregel unngås at ektefelle/samboer eller foreldre/barn, ansettes i direkte linje til hverandre i organisasjonen, rapporterer til samme leder eller er i samme ledergruppe.

Tilsvarende gjelder ved nært slektskapsforhold eller vennskapsforhold.

Det kan forekomme at ansatte utvikler nære relasjoner underveis i arbeidsforholdet. I slike tilfeller er det viktig at ansatte informerer sin leder når dette oppstår. Leder må da foreta en konkret vurdering av det enkelte tilfellet mht. behovet for å iverksette tiltak.

I noen tilfeller vil det kunne være behov for å iverksette tiltak. Dette kan for eksempel være ny oppgavedeling mellom de nære relasjonene, ny rapporteringslinje. Hvis slike tiltak ikke er mulig, vil det kunne være nødvendig med en frivillig eller ensidig omplassering.

 

2.5 Taushetsplikt, fortrolighet og habilitet

Fortrolig opplysninger som kommunens folkevalgte og ansatte mottar i forbindelse med sitt arbeid, skal forvaltes i henhold til lover og regler. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet i kommunen er avsluttet.

Folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og praktisere likebehandling. Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Nesseby kommune, er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler.

Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at de kan fritas fra videre tilknytning til saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder. Dersom en medarbeiders personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak som en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal dette tas opp med nærmeste leder, slik at habiliteten kan vurderes.

I de tilfeller hvor kommunedirektøren er inhabil fattes alle beslutninger og vedtak i saken av det nærmeste kompetente politiske organet. I slike tilfeller må ordføreren vurdere om sakens art tilsier at saksforberedelse bør gjøres av en annen kommune.

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette gjelder også tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

 

2.6 Lobbyvirksomhet, gaver og andre fordeler i tjenesten

Folkevalgte og ansatte skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser og fordeler som kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Folkevalgte og ansatte kan ikke ta imot ytelser eller gaver som kan bli oppfattet som 5

forsøk på påvirkning eller som kan stille folkevalgte og ansatte i et uheldig lys. Det er uansett ikke anledning til å motta gaver, blomster og lignende til en verdi over kr. 500,-.

Tilbud om gaver eller fordeler for å innta et bestemt standpunkt i enkeltsaker skal avslås og rapporteres til nærmeste leder. Folkevalgte rapporterer tilsvarende til ordfører. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens etiske reglement.

Folkevalgte, herunder også varamedlemmer, oppfordres til ikke å drive lobbyvirksomhet mot folkevalgte organer i saker hvor de har en personlig økonomisk interesse. Folkevalgte skal heller ikke utføre betalte oppdrag med hensikt å påvirke andre folkevalgte. Med personlig økonomisk interesse menes i denne sammenheng en personlig fordel for den folkevalgte.

 

2.7 Biarbeid, andre verv og/eller annet lønnet oppdrag

Ansatte plikter ved tiltredelse, og så lenge arbeidsforholdet varer, på forhånd å informere kommunen om biarbeid, verv og/eller annet lønnet oppdrag. Ansatte i Nesseby kommune skal ikke ha biarbeid, verv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlig med kommunens interesser, eller som er egnet til å svekke tilliten til kommunen.

Ansatte kan ikke uten arbeidsgivers tillatelse inneha annet lønnet arbeid (eksempelvis mer enn 100 % fast stilling) eller drive næringsvirksomhet som er av et slikt omfang, at det kan gå ut over ansattes arbeidsytelse i kommunen.

 

2.8 Digitale kommunikasjonsverktøy og sosiale medier

Digitale kommunikasjonsverktøy må brukes med nødvendig bevissthet. Personsensitive og konfidensielle opplysninger må ikke behandles på en måte som gjør dem tilgjengelig for uvedkommende.

Folkevalgte og ansatte skal i ytringer på internett og i sosiale medier sikre at det ikke oppstår utydelighet i forhold til rolleutøvelse. Hvis en får en henvendelse av profesjonell karakter, skal denne videreformidle den til rette instans. Det skal ikke saksbehandles i sosiale medier.

Hver ansatt har et individuelt ansvar for bruk av sosiale medier og digitale kommunikasjonsverktøy. Kolleger, arbeidsmiljø og brukere/ elever/pasienter skal ikke bli belastet som følge av den enkeltes publiseringer og meldinger.

 

2.9 Offisielle sammenhenger og tjenestereiser

Folkevalgte og ansatte skal ha et bevisst forhold til sin egen opptreden i offisielle sammenhenger og på tjenestereiser. I slike sammenhenger vil den enkelte arbeidstaker og folkevalgte først og fremst bli oppfattet som representant for Nesseby kommune. Det forventes at ansatte og folkevalgte opptrer på en måte som ikke kan skade kommunens omdømme. 6

2.10 Rusmidler

I Nesseby kommune er det nulltoleranse for å være ruspåvirket når man er på jobb.

Når en som ansatt eller folkevalgt representerer Nesseby kommune, forventes det måtehold i omgang med alkohol.

Alkohol dekkes normalt ikke av Nesseby kommune på kurs, konferanser eller lignende. Kun unntaksvis og ved spesielle anledninger kan Nesseby kommune dekke utgifter til alkohol.

 

2.11 Ansattes rett og plikt til å varsle

Alle ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Det er et mål for Nesseby kommune at slike forhold avdekkes og følges opp.

Ansatte som opplever eller oppdager kritikkverdige eller uetiske forhold har en rett og plikt til å melde dette videre. Varsling av kritikkverdige forhold skal fortrinnsvis skje til nærmeste leder eller leders overordnede. Andre måter ansatte kan varsle på er til tillitsvalgte, verneombud, varslingssekretariat eller tilsynsmyndighet.

 

3. Avslutning

3.1 Brudd på etisk reglement

Brudd på etisk reglement kan i henhold til arbeidsreglementet bli behandlet som disiplinær reaksjon.

 

3.2 Fortolkninger, tvist og implementering

Redaksjonelle endringer kan gjøres av kommunedirektøren. Ansatte og kommunestyrets representanter med vara, utvalg, nemder bekrefter med signatur for at kommunens etiske reglement er lest og forstått.

Fleksibel arbeidstid

Reglement fleksibel arbeidstid

Gjelder fra: 1.august 2023

Innledning

Alle arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven §10.2 (3) rett til fleksibel arbeidstid hvis det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.
Hensikten med fleksibel arbeidstid er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid. Fleksibel arbeidstid bygger på et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Minimumskravet for å opprettholde en slik ordning er at arbeidstid registreres. Arbeidstid og fleksitid registreres i kommunens digitale system som er p.t.
Hvis arbeidstid ikke registreres i digitalt system som er gjeldende p.t foretas trekk i lønn for ikke registrert arbeidstid. Ordningen med fleksibel arbeidstid vil kunne opphøre for ansatte som ikke registrer arbeidstid, slik at fast arbeidstid fra 08.00 til 15.30 innføres for disse.
Arbeidstakere som ikke innbefattes av ordningen med fleksibel arbeidstid kan fremme en skriftlig søknad til arbeidsgiver om dette. Det bør komme frem av søknaden hvilken ordning som ønskes og om søknaden gjelder for en begrenset tidsperiode eller ikke.
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om hvorvidt arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid, kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda jf. arbeidsmiljøloven § 10-13
Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker jf. arbeidsmiljøloven § 17-2.


3. Grunnlag
Innføring av fleksibel arbeidstid i Unjárgga gielda /Nesseby kommune er betinget av at følgende vilkår blir oppfylt:
a. Den enkelte virksomhets tilgjengelighet for brukerne må fortsatt være like god som før innføringen.
b. Ordningen gjelder alle arbeidstakere i Unjárgga gielda /Nesseby, med unntak av virksomheter nevnt i pkt.2, som av tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen.
Etter drøftelser med tillitsvalgte unntas følgende arbeidstakere av tjenstlige grunner for følgende virksomheter:
a. Ansatte i virksomheten skole.
b. Ansatte i virksomheten for barnehage.
c. Ansatte i virksomheten for helse- og forebygging som har turnus eller skiftordning.
d. Ansatte i virksomheten bo- og omsorg som har turnus eller skiftordning.
e. Andre ansatte i Unjárgga gielda /Nesseby kommune som har turnus, skiftordning eller har arbeidstid der de må være til stede innenfor gitte tidspunkt.

En delvis sykmeldt arbeidstaker kan – med arbeidsgivers og legens samtykke – opparbeide fleksitid, men kan likevel ikke samlet sett opparbeide plusstid i løpet av sykmeldingsperioden, da dette vil stride mot den sykmeldingsprosent sykmeldingen lyder på.
En arbeidstaker med delvis uførepensjon omfattes av fleksitidsreglene i samme grad som deltidsansatte.

Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid, skal være underlagt kontroll med arbeidstiden. Kontrollordningen utføres av virksomhetsleder ved måneds slutt.
3. Kjernetid og ytre arbeidstid
a. Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes her det tidsrom hvor fleksibel arbeidstid kan benyttes.
b. Kjernetiden er fra kl. 0900 til kl. 1430 hele året for alle ansatte unntatt arbeidstakere nevnt i punkt 7.
c. Kjernetid for vedlikeholdsteamet er: 07.00 – 12.00
d. Den ytre arbeidstid er fra kl. 0600 til kl. 0900 og fra kl. 1430 til kl. 2100 mandag til fredag hele året. Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12,5 timer pr. dag eller 48 timer pr. uke.
e. Etter individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan det arbeides fleksitid også på frilørdager med inntil 5 timer mellom kl. 0700 og kl. 1800.
f. Det er ikke anledning til å opparbeide plusstimer utenom ytre arbeidstid.
g. For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalens §5.
h. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid, innenfor rammene av daglig og ukentlig arbeidstid. Avtalen skal være skriftlig og ha en tidsbegrensning på maksimalt 12 måneder.

4. Avregningsperioden
Avregningsperioden for fleksibel arbeidstid er 3 måneder og fordeler seg slik: januar – mars, april-juni, juli-september og oktober-desember.
Reglement fleksibel arbeidstid i Unjárgga gielda /Nesseby kommune 1.august 2023

5. Anvendelse av avspasering og tidsoverføring av plusstimer
Avvikling av avspaseringstid skal avtales minst 2 dager før og godkjennes av arbeidsgiver. Avviklingen skal avtales og godkjennes av virksomhetsleder, eller den som arbeidsgiver har bemyndiget, i hvert enkelt tilfelle.

Avvikling av avspaseringstid som ikke er avtalt og godkjent av arbeidsgiver anses som ureglementert fravær.
Det tillates overført 45 plusstimer eller 15 minustimer til neste avregningsperiode.
• Tid utover 15 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 45 blir strøket uten kompensasjon.
Ved opphør av ansettelsesforholdet skal plusstimer og minustimer avvikles i oppsigelsestiden.
Senest 2 måneder før avregningsperiodens utløp, skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

Hvis arbeidstaker ønsker å avspasere både hele og halve dager, kan det avspaseres plusstimer tilsvarende 5 dager sammenhengende og i alt 24 hele dager pr. kalenderår.
Deltidsansatte kan ta ut antall avspaseringsdager forholdsmessig etter avtalt stillingsprosent.

Dersom en arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å arbeide utover ordinær arbeidstid, er dette overtidsarbeid etter hovedtariffavtalens § 6. Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid. Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, skal holdes adskilt.
Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer som etter avtale med arbeidsgiver kan avspaseres time for time, jf. fellesbestemmelsene § 13 nr. 3, i stedet skal overføres til fleksitidsregnskapet ved avregningsperiodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i lønn. I slike tilfeller skal overtidstillegget utbetales.

6. Varighet
Avtalen reforhandles jevnlig med tillitsvalgte minimum hvert 4 år. Gjeldende reglement oppdateres med frist 1.januar og skal tilgjengeliggjøres for alle ansatte i Unjárgga gielda /Nesseby kommune

Permisjonsreglement

Permisjonsreglement
Unjárgga gielda /Nesseby kommune
Gjelder fra: 1.august 2023
 

1. Fellesbestemmelser

1. Formål: Personalpolitikken i Unjárgga gielda /Nesseby kommune skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for våre medarbeidere. Samtidig skal permisjonsreglementet fremme fleksibilitet i arbeidsforhold for våre medarbeidere.

1.1. Reglenes omfang
a. Permisjonsreglene gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med Unjárgga gielda /Nesseby kommune, jfr. hovedtariffavtalen § 1.1.
b. Reglementet kommer ikke til anvendelse dersom det kommer i strid med til enhver tid gjeldende rett på området, herunder lov om arbeidsmiljø, lov om folketrygd, hovedtariffavtale, samt hovedavtale.
c. All permisjon skal avklares på forhånd. Søknader om permisjon skal skje skriftlig og sendes tjenestevei i god tid før permisjonen ønskes påbegynt. Søknaden skal begrunnes og inneholde nødvendige opplysninger og dokumentasjon.
d. Innstillende og avgjørende myndighet skal ta hensyn til den budsjettmessige ramme og personalmessige begrensninger. Dette gjelder særlig når permisjonen gis etter skjønn: «kan gis med lønn».
e. Det presiseres at ingen har krav på permisjon med mindre dette er hjemlet i lov eller tariffavtale.

1.2. Søknad om permisjon/fri
Alle søknader om permisjon og fri etter permisjonsreglementet skal sendes til virksomhetsleder

1.3. Avgjørelsesmyndighet, fortolkning og klagebehandling
a. Kommunedirektøren eller den som av kommunedirektøren er gitt fullmakt behandler søknad.
b. Avgjørelsesmyndighet i saker om permisjon kortere en 2 uker er tillagt virksomhetsleder.
c. Virksomhetsleder har adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet til, avdelingsleder eller stedfortreder.
d. Avslag på permisjonssøknader skal begrunnes.

1.4 Lønn og ansiennitet
a. Med lønn menes stillingens faste årslønn dersom ikke annet følger av lov eller tariffavtale.
b. Deltidsansatte gis lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse.
c. Ved permisjon med lønn/delvis lønn er arbeidstaker pliktig til å gi opplysninger om eventuelle ytelser fra andre instanser. Som hovedregel skal det gjøres fradrag i lønnen tilsvarende ytelsens størrelse.
d. Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det samme gjelder sykepermisjon inntil 1 år, fødsels-/adopsjonspermisjon inntil 2 år og tvungen verneplikt.
e. Permisjon for å utføre offentlig ombud og tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i lønnsansienniteten.
f. Ulønnet utdanningspermisjon regnes med i lønnsansienniteten med inntil 2 år når utdanningen har betydning for den ansattes arbeid i Unjárgga gielda /Nesseby kommune.

1.5 Feriepenger
a. Permisjon med lønn medregnes i feriepengegrunnlaget. Ulønnet permisjon gir ikke opptjening av feriepenger.
b. For syke- og svangerskapspermisjon, samt pliktig militærtjeneste vises til ferieloven § 10 nr. 4 og nr. 5.
1.6. Pensjonsmedlemskap
a. Arbeidstakere som er innvilget permisjon med lønn beholder sitt pensjonsmedlemskap.
b. Arbeidstakere som innvilges permisjon uten lønn for et lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakere tilbys samtidig frivillig medlemskap etter reglene som gjelder i de respektive pensjonsordningene.

2. Sykdom, svangerskap, amming, adopsjon, omsorg for barn under 12 år mv.
Reglene for permisjon i disse tilfellene reguleres av arbeidsmiljøloven kapitel 12 og hovedtariffavtalen kapitel 1, § 8, samt lov om folketrygd kapitel 8, 9 og 14.
Etter arbeidsmiljøloven § 12-7 skal varsel om permisjon etter aml. § 12-2 til § 12-6 gis arbeidsgiver snarest mulig, og senest en uke i forveien dersom permisjonens skal vare mer enn to uker. Skal permisjonen vare mer enn 12 uker skal varsel gis senest 4 uker i forveien.
2.1 Adopsjon
a. Lønnet permisjon gis i hht. arbeidsmiljøloven § 12-5, hovedtariffavtale § 8.3 og folketrygdloven kap. 14.
b. Omsorgspermisjon for adoptivforeldre innvilges etter arbeidsmiljøloven § 12-3.

2.2 Amming
a. Lønnet permisjon gis inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme sitt barn i barnets første leveår i hht. arbeidsmiljøloven § 12-8 og hovedtariffavtale § 8.3.4. Ved særskilte behov hos barnet gis fri med lønn også ut over barnets første leveår jf. hovedtariffavtale § 8.3.4.
2.3 Svangerskap og fødsel
a. Lønnet permisjon gis i hht. arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-4 og 12-5, hovedtariffavtalen kap. 1 § 8.3 og folketrygdloven kap. 14.
b. Lønnet permisjon til gravid arbeidstaker i forbindelse med svangerskapskontroll gis i hht. arbeidsmiljøloven § 12-1.

2.4 Egen sykdom
a. Lønnet permisjon gis i hht. Folketrygdloven § 8 og hovedtariffavtalen kap. 1 § 8.2
b. Unjárgga gielda /Nesseby kommune har inngått samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med NAV. Tilsatte i Unjárgga gielda /Nesseby kommune har dermed utvidet rett til egenmelding ved egen sykdom. Dette innebærer en rett til inntil 24 dager egenmelding siste 12 måneder, herunder 8 dager sammenhengende inkl. lørdag og søndag.
c. Arbeidstakere som har vært sykemeldt til oppnådd maksdato (ett år) kan etter søknad innvilges inntil 1 års permisjon uten lønn. Ved innvilgelse av slik permisjon skal det avtales møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker senest 3 måneder før permisjonstidens utløp for å avklare hva som skal skje etter endt permisjonstid.

2.5 Barns eller barnepassers sykdom
a. Arbeidstaker med omsorg for barn til og med det årete barnet fyller 12 år gis lønnet og/eller ulønnet permisjon i hht. til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 12-9, hovedtariffavtalen kap. 1 § 8.4 og folketrygdloven kap. 9.
b. Er barnet funksjonshemmet eller har en alvorlig kronisk sykdom gis permisjon utover 12 års aldersgrensen, jf. arbeidsmiljøloven § 12-10.

2.6 Omsorg for barn
a. Lønnet permisjon gis til barnets far eller annen som bistår barnets mor i forbindelse med fødsel i hht. hovedtariffavtalen § 8.3.5 og arbeidsmiljøloven § 12-3.
b. Ulønnet permisjon gis til hver av foreldrene i barnets første leveår i hht. arbeidsmiljøloven § 12-5. Denne permisjonen kommer i tillegg til foreldrenes rett til permisjon når det ytes fødselspenger fra folketrygden.

2.7. Utgifter til omsorgsarbeid
a. Arbeidstakere med omsorgsforpliktelser for mindreårige barn, eldre og uføre kan ved deltakelser på tjenestereiser, kurs og konferanser som er pålagt av arbeidsgiver få dekket legitimerte utgifter som skyldes omsorgsforpliktelsen.
b. Overnevnte forutsetter at omsorgsforpliktelsen ellers ville forhindret arbeidstakeren fra å delta på aktuell tjenestereise, kurs eller konferanse.

2.8. Pleie av pårørende
Permisjon innvilges etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-10, samt i hht. folketrygdloven § 9-13 og § 9-15.
a. Arbeidstaker som pleier nære pårørende i terminalfasen, har rett til 60 dagers permisjon for pleie av den enkelte pårørende. Folketrygden yter pleiepenger i inntil 60 dager for hver pasient. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utbetales med 100 % av sykepengegrunnlaget til arbeidstaker.
b. Arbeidstaker har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager per kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner, jf. Arbeidsmiljøloven § 12-10 andre ledd. Av disse 10 dagene kan arbeidstaker innvilges inntil 5 dager lønnet permisjon.

3. Permisjon og tjenestefri for utføring av offentlige verv, tillitsverv mv.
3.1. Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonen
Permisjon for tillitsvalgte reguleres av hovedavtalens del B §§ 3-5 og 3-6.
a. Det gis permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager per kalenderår for valgte, faste medlemmer som skal møte i arbeidstakerorganisasjonens sentrale organer, distrikts- og fylkesorganer, øverste organ på distrikts- /fylkesplan, samt landsmøter, kongresser, styrende (vedtektsfestede) sentrale, styrende (vedtektsfestede) distrikts-/fylkesorganer, øverste (vedtektsfestede) organ på distrikts-/fylkesorgan, samt den enkelte arbeidstakerorganisasjons/ hovedorganisasjons høyeste organ. jf. Hovedavtalen del B § 3-5
b. Det innvilges permisjon med hel eller delvis lønn for å delta på kurs/konferanser for tillitsvalgte eller deltakelse på organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning, jf. hovedavtalen del B § 3-6
c. Ved deltakelse og nødvendig forberedelse til lokale eller sentrale forhandlinger gis permisjon med lønn, jf. hovedavtalen del B § 3-5

3.2 Ansatte i arbeidstakerorganisasjonen
Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon uten lønn i inntil 4 år.
Retten til permisjon for tillitsverv, jfr. Hovedavtalen del B §3-3 kan likevel ikke tidsmessig avgrenses i et permisjonsreglement.

3.3 Politisk virksomhet
a. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.
b. Arbeidstaker som velges til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg, landsstyrer eller landsmøter i forbindelse med politisk virksomhet innvilges permisjon med lønn for nødvendige møte- og reisedager.

3.4 Utførelse av kommunale og offentlige verv
a. Med offentlige og kommunale verv forstås møter i offentlige og kommunale organer som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov.
b. Tjeneste som doms- eller skjønnsmann og rettsvitne regnes som offentlig verv.
c. Møte i offentlige organer omfattes på lik linje, herunder representasjon til statlige, fylkeskommunale og kommunale verv, styrer, råd og utvalg opprett ved lov eller med hjemmel i lov.
d. For deltakelse på overnevnte verv innvilges permisjon med lønn i inntil 12 dager per kalenderår.

3.5 Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjon
Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med eller uten lønn for utøvelse av vervet, herunder kurs som har betydning for arbeidstakers arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser.

3.6. Generelt om permisjon for utførelse av overnevnte verv (pkt. 3.1 til 3.5)
a. Det forutsettes at vervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid.
b. Dersom vervet medfører særskilt godtgjøring kan Unjárgga gielda /Nesseby kommune gjøre fradrag for dette beløpet, det skal likevel ikke gjøres fradrag for møtegodtgjøring og diettgodtgjøring.

4. Utdanningspermisjoner
Arbeidsmiljøloven § 12-11 og hovedtariffavtalen kap. 1 § 14 regulerer retten til permisjon i forbindelse med utdanning og kompetanseutvikling.
4.1 Rett til utdanningspermisjon
a. Arbeidstakere har rett til utdanningspermisjon i inntil 3 år, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 og hovedtariffavtalen kap. 1 § 14.2. Permisjonen kan være enten på heltid eller deltid. Retten til utdanningspermisjon gjelder både arbeidstakere med full stilling og deltidsansatte, samt uavhengig om de er fast eller midlertidig tilsatt.
b. Følgende vilkår må være oppfylt for at utdanningspermisjon skal innvilges:
o Arbeidstaker må ha vært i arbeidslivet i minst 3 år o Arbeidstaker må ha vært ansatt hos Unjárgga gielda /Nesseby kommune de siste 2 år
o Arbeidstaker må delta i et organisert utdanningstilbud
o Utdanningen ut over grunnskole eller videregående opplæring må være yrkesrelatert
o Arbeidstaker kan ikke kreve permisjon dersom det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personalendringer.

4.2. Utdanningspermisjon med lønn/ økonomisk støtte
Retten til utdanningspermisjon reguleres av AML §12-11. Fast ansatte arbeidstakere kan gis permisjon med full eller delvis lønn.
a. Dersom det er av interesse for Unjárgga gielda /Nesseby kommune at arbeidstaker gjennomgår utdanning kan det gis lønn eller økonomisk støtte i inntil 3 år.
b. Ved vurdering om permisjon skal følgende forhold vektlegges:
o Arbeidsgivers behov for den aktuelle kompetansen
o Budsjettsituasjonen
o Personellsituasjonen
o Den ansattes utviklingsbehov
c. Samelovens §3-7 for samisk kompetanse gir ansatte rett til permisjon med lønn for å lære samisk når det er behov for slik kunnskap i Unjárgga gielda / Unjárgga gielda /Nesseby kommune.
d. Et vilkår for lønnet permisjon er at opplæringen har et innhold av betydning for den ansattes arbeid i Unjárgga gielda /Nesseby kommune eller som tillitsvalgt i hht. hovedavtalen del B § 3.
e. Arbeidsgiver skal snarest mulig skriftlig svare arbeidstakeren på om permisjonen aksepteres eller ikke, jf. aml. § 12-11 5.ledd.
Svarfristen er i henhold til aml. § 12-11 5.ledd:
o seks måneder hvis utdanningen vil vare seks måneder eller mer
o tre måneder hvis utdanningen vil vare mellom seks måneder og en måned
o to måneder hvis utdanningen vil vare kortere enn en måned

4.3 Bindingstid/plikttjeneste
a. Bindingstid er den tid arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i Unjárgga gielda/ Nesseby kommune etter endt utdanning.
b. Ved alle utdanningspermisjoner hvor det ytes økonomisk støtte fra Unjárgga gielda /Nesseby kommune skal det avtales en bindingstid etter endt utdanning. Det skal komme frem hvilke avtaler som er inngått knyttet til permisjonen samt lengden på bindingstid som beskrevet i punkt c.
c. Det kan fastsettes en bindingstid på mellom 6 måneder og 2 år. Bindingstidens lengde fastsettes i forhold til den økonomiske ytelsen som gis i form av permisjon med lønn, stipend, kursavgift, oppholdsutgifter o.l. (reisetid, diett etc. ytes som hovedregel ikke) etter følgende veiledning:
o 6 måneder binding ed ytelser inntil 0,25 g (folketrygdens grunnbeløp)
o 12 måneder binding ved ytelser inntil 0,5 g (folketrygdens grunnbeløp)
o 18 måneder binding ved ytelser inntil 0,75 g (folketrygdens grunnbeløp)
o 24 måneder ved ytelser over 1 g (folketrygdens grunnbeløp)
d. Slutter arbeidstaker før bindingstiden er utløpt skal en forholdsmessig del av den økonomiske støtte tilbakebetales.
e. Den som har fastsatt bindingstiden kan oppheve den.
f. Avtale om bindingstid skal være skriftlig og undertegnet før permisjonen innvilges.
g. Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver, jf. hovedavtalen del B § 3-4

4.4 Permisjon for å avlegge eksamen, fagprøver, prosjekt mv.
a. Arbeidstaker som i sin fritid gjennomgår utdanning gis permisjon med lønn for eksamensdagen, samt inntil to virkedager før hver eksamen, jf. hovedtariffavtalen kap. 1 § 14.4
b. Ved eksamensformer som strekker seg over flere dager gis permisjon med lønn den dagen besvarelsen leveres, samt inntil 5 dagers lønnet permisjon avhengig av eksamensform og lengde. Ulønnet permisjon utover dette kan innvilges.
c. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Jf. hovedtariffavtalen 14.4

5. Velferdspermisjoner
5.1 Generelt
a. Velferdspermisjon med lønn kan innvilges for maksimalt 12 arbeidsdager med full lønn eller inntil 24 arbeidsdager med halv lønn i løpet av et kalenderår, jf. hovedtariffavtalen kap. 1 § 14.1.
b. Andre velferdspermisjoner utover denne grensen kan innvilges uten lønn.
c. Ved permisjon i forbindelse med alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie (se pkt. 5.2.a og b) kan det etter en vurdering gis lønnet permisjon utover denne grensen.
d. For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender kan det innvilges lønnet permisjon i inntil 2 dager pr.år. Arbeidstakere som ønsker å benytte retten til fri, skal varsle arbeidsgiver senest 14 dager før høytidsdagen Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere. Jf. trossamfunnsloven § 18 og AML § 12-15.
e. All velferdspermisjon skal avtales på forhånd.

5.2 Lønnet velferdspermisjon
a. Ved alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie eller andre som står arbeidstaker nær gis permisjon med lønn i inntil 10 dager, inkl. nødvendige reisedager, jf. aml § 12- 10 2 ledd
b. Ved dødsfall i nær familie eller andre som står arbeidstaker nær gis permisjon med lønn i inntil 5 arbeidsdager inkl. nødvendige reisedager.
c. Ved eget eller egne barns lege-, tannlege-, fysioterapeutbesøk gis arbeidstaker lønnet permisjon. Det kreves muntlig avtale med nærmeste overordnende.
d. Ved egen reise til sykehus / spesialisthelsetjeneste gis lønnet permisjon. Bekreftelse på time ved vedkommende sykehus eller spesialisthelsetjeneste leveres til nærmeste overordnet.
e. I forbindelse med ledsagelse av egne foreldre, egne barn over 12 år, ektefelle/samboer til sykehus/spesialhelsetjeneste gis lønnet permisjon. Bekreftelse på at slik ledsagelse er nødvendig leveres til nærmeste overordnet.
f. Ved egne 50- og 60-årsdager innvilges permisjon med lønn på selve årsdagen
g. I forbindelse med idretts- og kulturarrangement gis permisjon i inntil 5 dager ved utøving eller ledelse av større nasjonale og internasjonale idretts- og kulturarrangementer. Arrangementet må være i forbindelse med OL, VM, EM, NM eller World Cup tilknyttet Norges idrettsforbund, Samenes idrettsforbund eller kulturarrangement med status som nasjonalt knutepunkt.
h. For fysisk aktivitet i arbeidstiden gis permisjon med lønn inntil 1 time per uke etter avtale med nærmeste overordnede.
i. For tilvenning av barn i barnehage/skole /SFO/dagmamma kan det gis permisjon med lønn i inntil 3 dager, forutsatt at begge foreldre med omsorg er i arbeid eller utdanning. Permisjoner i forbindelse med planleggingsdager i skole/barnehage gis uten lønn.
j. I forbindelse med flytting kan det gis inntil 2 dager lønnet permisjon. Bestemmelsen gjelder kun flytting uten skifte av arbeidsgiver.
k. Arbeidstaker knyttet til hjelpekorps eller beredskap innvilges permisjon med lønn i forbindelse med uttrykning til redningsaksjoner, herunder hjelp for nødstilte og berging av samfunnsverdier (oljevern, naturvern o.l.).

5.3 Ulønnet velferdspermisjon
Ulønnet velferdspermisjon kan som hovedregel innvilges inntil 2 uker. Det er ikke satt noen øvre grense på antall dager en arbeidstaker kan gis ulønnet velferdspermisjon i løpet av et kalenderår.
a. For eget bryllup, samt ved dåp og konfirmasjon av egne barn kan det innvilges 2 dager ulønnet permisjon dersom hendelsen foregår på en dag med ordinært arbeid.
Side 12
Permisjonsreglement Nesseby kommune. 1.august 2023
b. Ved overgang til ny stilling innvilges som hovedregel ingen permisjon. Unntaksvis kan det innvilges inntil 2 års ulønnet permisjon.
c. Unjárgga gielda /Nesseby Kommune kan innvilge permisjon uten lønn i inntil to år for arbeidstakere som skal arbeide i norske hjelpetiltak i utviklingsland eller i land hvor folk er i nød.
d. Arbeidstakere i Unjárgga gielda /Nesseby Kommunes som følger ektefelle eller samboer som er beordret til nytt midlertidig tjenestested (militærbeordring, forskning o.l.) kan innvilges ulønnet permisjon i inntil 2 år.
6. Redusert arbeidstid
Arbeidstakere som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette i en periode dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Redusert arbeidstid er uten lønnskompensasjon.

7. Verneplikt
Det innvilges permisjon etter hovedtariffavtalen kap. 1 § 9 og arbeidsmiljøloven § 12-12.
8. Klage/anke
Forvaltningsloven § 2 definerer ikke søknad og vedtak om permisjon som enkeltvedtak, søker har derfor ikke ordinær klagerett. Vedtak i sammenheng med permisjon er derfor endelig.
Dersom det skulle oppstå tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven sine regler, kan hver av partene bringe saken inn for Tvisteløsningsnemda jf. aml §12-14.