Dette er en lovpålagt tjeneste som gir den med behov for bistand reell frihet til å leve slik den vil. Det er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, som har behov for hjelp i hverdagen. Brukeren bestemmer selv hva den skal assisteres med, av hvem, hvordan og når. 

Kriterier
BPA er for de under 67 år som har behov for bistand over 2 år og mer enn 32 timer pr. uke eller med et tjenestebehov innenfor 25-32 timer i uken, hvis ikke kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre en vesentlig kostand for kommunen. 

Målet for tjenesten
Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål. 

Målgruppe
- Personer som har omfattende og sammensatte tjenestebehov.

- Personer som har behov for bistand for omfattende praktisk bistand i dagliglivets gjøremål.

- Personer som har behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle sitt sosiale nettverk og til aktiviteter i og utenfor hjemmet.

- Personer som ikke kan ivareta arbeidsgiver rollen og brukerstyringen kan få brukerstyrt personlig assistanse ved at foreldre, verge eller andre ivaretar denne. 

Tjenesten omfatter også (hva vi forventer av deg)

- At du selv utfører de oppgaver du klarer.

- At du styrer dine timer selv innenfor tildelt timeramme.   

- At du utarbeider arbeidsplaner og eventuelt stillingsbeskrivelser.

Tjenesten omfatter ikke
- Oppgaver du selv kan ivareta.

- Huslige oppgaver i forbindelse med gjester.

- Storrengjøring av tak og vegger, utvendig vindusvask og hagearbeid.

- Hjelp til husdyr.

Det gjøres oppmerksom på at ubrukte BPA-timer ikke kan overføres til påfølgende år. 

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.