Om barnehagen

Nesseby barnehage er en kommunal samisk barnehage med målsetting om å ivareta og utvikle samisk språk og kultur i barnehagehverdagen. 

Barnehagen er delt i avdelinger med samisk som driftsspråk der all kommunikasjon foregår på samisk, og avdelinger med norsk som driftsspråk der det foregår begrepslæring på samisk med ulike tema som utgangspunkt.

I avdelinger med samisk som driftsspråk tar språkopplæringen utgangspunkt i alle hverdagssituasjoner, og all kommunikasjon foregår på samisk. I avdelinger med norsk som driftsspråk har barna begrepslæring på samisk med utgangspunkt i ulike temaområder. Her bruker man også samiske sanger og noe samisk litteratur. Alle barn i vår barnehage deltar i samiske lokalkulturaktiviteter. 

Barnehageplass

Søknad gjøres digitalt, og du finner link til søknadsskjema i nederste tekstboks på høyre side. 

Opptak gjøres administrativt gjennom hele året, med søknadsfrist minimum 2 måned før ønsket oppstart.  

Opptaket reguleres etter Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Klage

Svar på søknad om barnehageplass er et enkeltvedtak og kan iht. forvaltningsloven § 28 påklages. Fristen for å klage er 3 uker regnet fra det tidspunkt søker ble underrettet om vedtaket.  Avgjørelse om opptak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages av søker. Klagen må være fremmet innen tre uker etter at opptaket er kjent for søker.

Klagen sendes Nesseby oppvekstsenter ved barnehagen. I klagen bør du nevne den endring som ønskes samt en begrunnelse.Dersom klagen ikke tas til følge sendes den til den kommunale klagenemda, for endelig avgjørelse.

Dagsrytme

Struktur på dagen gjør at barna opplever forutsigbarhet, og skaper trygghet. 

 • 07.30 Barnehagen åpner
 • 07.00-9.00 Barna spiser medbrakt frokost etter hvert som de kommer til barnehagen. Barn som kommer etter kl.09.00 må ha spist frokost hjemme, da aktivitetene starter fra kl. 09.00.
 • 9.00 Barnehagen må få beskjed om barnet skal ha fri eller kommer sent! Benytt MyKid eller telefon/SMS ved beskjed.
 • 9.00-14.00 Kjernetid. Hovedvekten av planlagte aktiviteter skjer i dette tidsrommet.
 • 10.00-11.00 Lunsj, avdelingsvis tilpasning
 • 14.00 Lite måltid med brød og frukt
 • 16.00 Barnehagen stenger, arbeidstiden er slutt for personalet.

Selv om vi har satt opp en dagsrytme, er det samtidig viktig å presisere at barnehagen kan være fleksibel blant annet for å kunne ivareta barns medvirkning.

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre gjøres i foreldrerådet, foreldrenes arbeidsutvalg, samarbeidsutvalget og i foreldremøter.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet velger to representanter fra barnehagen med personlige vararepresentanter til Foreldrenes arbeidsutvalg. 

Representanter i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) fungerer som kontaktledd mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Oppvekstsenteret har felles FAU for barnehage og skole.

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende og kontaktskapende organ. FAU representanter for barnehagen sitter også i SU. 

Foreldremedvirkning sikres også gjennom foreldremøter der fokuset er det helhetlige pedagogiske tilbudet i barnehagen, og foreldresamtaler der fokuset er enkeltbarnets utvikling.

Foreldrebetaling

Fra 1. august 2023 får alle barn i Finnmark og Nord- Troms (tiltaksonen) gratis barnehageplass. 

Forsinket henting av barn
Ved for sen henting belastes foreldre/foresatte med et gebyr pålydende kr. 400 for å dekke personalets overtidslønn.

Pedagogisk plattform

Nesseby oppvekstsenter er et PALS-oppvekstsenter. PALS står for Positiv Atferd, Læringsmiljø og Samhandling. Gjennom arbeidet med PALS stilles det tydelige forventninger til både voksne og barn, og vi har tre hovedregler som skal være fundamentet i vår virksomhet: Vis ansvar – vis omsorg – vis respekt.

At vi er en samisk barnehage vil også gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet. Den samiske kulturen har fokus på selvstendighet hos barn, hvilket for oss også betyr at barn skal få være delaktig i alle prosessene i barnehagen, og at de skal øve seg på å ta gode valg. Vi skal sette søkelys på barns mestring og gi dem erfaringer å bygge videre på.

Lover og regler

Barnehageloven beskriver formålet med barnehagen slik: "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier”. Barnehagens innhold;

 • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
 • Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.
 • Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
 • Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Tilbudet ytes etter barnehageloven med forskrifter; Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte, Forskrift om familiebarnehager, Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven), Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat, Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat, Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, Forskrift om politiattest i barnehager, Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, Forskrift om innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret ved utføring av oppgaver etter barnehageloven   

Området berøres også av kommunens planstrategi og kommunens språkplan