Sapmi næringshage

Nesseby benytter Sapmi næringshage for rådgivning til bedrifter i kommunen. 

En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team på fem personer i ryggen, og et stort nettverk. Et nettverk som vokser og vokser. Vi ønsker å gi det beste av det beste til våre gründere og målbedrifter, og bidra til næringsutviklingen i våre vertskommuner. Vi server næringslivet i Tana, Nesseby, Porsanger, Kautokeino og Karasjok.

En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team i ryggen, og du vil få spisskompetansen du har behov for – enten det er rådgivning, nettverk eller viderekobling til virkemiddelapparatet og FoU. Vi er åpen for alle gründere og bedrifter i vår region – ta kontakt!

Ordinært næringsfond

Ordinært næringsfond gjør løpende behandling. Følg linken på siden for søknad: Kommunalt næringsfond

Fond for samfunns- og næringsutvikling

Hvis du driver innenfor primærnæringen og skal søke om tilskudd, må du søke fra Fond for samfunns- og næringsutvikling. Ta kontakt med Nesseby kommune v/næringskonsulent hvis du er i tvil om hvilket fond du kan søke om tilskudd fra.

Retningslinjer for Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond og Ordinært Næringsfond

1) Formål

Nesseby kommunes næringsfond gir støtte i form av økonomisk tilskudd til nyetablerere og eksisterende bedrifter. Samfunns- og næringsutviklingsfondet yter støtte til primærnæringsbedrifter og reiselivsaktører. Ordinært næringsfond yter støtte til øvrige bedrifter.

Formålet med næringsfondene er å bistå etablerte og nye næringsutøvere i verdiskapning i Nesseby kommune. Både offentlige og private næringsprosjekter kan få støtte.

Bedrifter kan søke tilskudd til etablering, produktutvikling, markedsføring, kompetanseheving og investering i maskiner og utstyr. En forutsetning for å få tilskudd fra kommunens næringsfond, er at tilskuddet skal være en utløsende faktor for realisering av omsøkt tiltak. Dette betyr at tiltaket vanskelig kan realiseres uten det omsøkte tilskuddet. Det er også avgjørende at næringsaktiviteten har Nesseby kommune som primærområde. Eget arbeid er ikke godkjent som del av kostnadsberegningen i søknader.

 

2) Kapital og avkastning

Fondskapitalen er: Ordinært næringsfond får tilført kapital fra Stortinget gjennom Regionalt utviklingsprogram(RUP). Beløpet fremgår av årlig tildelingsbrev fra Finnmark fylkeskommune. Samfunns- og næringsutviklingsfondet får tilført kapital gjennom kommunestyrets budsjettvedtak for det kommende år. Avsetningen til fondet kan variere. For å bygge opp en grunnkapital til fondet, avsettes 30 % av utbyttet fra Varanger Kraft AS til fondet hvert år. Av dette disponeres 30 % som urørlig grunnkapital. Dette gjennomføres til grunnkapitalen i fondet er på minimum 3.000.000 kr.

 

3) Bruk av fondsmidlene

Ordinært næringsfond:

-Kommunalt og interkommunalt nærings- og tiltaksarbeid -Fysisk infrastruktur for næringsutvikling, herunder planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer -Bedriftsutvkling og –omstilling. -Etableringer – investeringer i utstyr og maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter

-Investeringer innen reiseliv og turisme: tilskudd ytes med inntil 30 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 200.000 der totalkostnad for investeringen er opptil kr. 1.000.000, og inntil 15 % av kostnadene oppad begrenset til kr. 150.000 der investeringen overstiger kr. 1.000.000. Samlet tilskudd til enkelt bedrift/tiltakshaver kan over en treårsperiode ikke overstige kr. 300.000.

-Investeringer i øvrige bedrifter: tilskudd ytes med inntil 10 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 100.000.

Formannskap og kommunestyre kan ved særskilt politisk behandling fravike de satte avgrensingene, i tilfeller det er åpenbare samfunnsutviklende og/eller sysselsettingsmessige effekter å forvente av omsøkt tiltak/investering. Det vises for øvrig til Finnmark fylkeskommunes retningslinjer og aktuelle handlingsplaner for bruk av RUP-midler.

 

Samfunns- og næringsutviklingsfond:

-Investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift: tilskudd ytes med inntil 10 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 50.000. Det gis ikke tilskudd til kjøp av fiskekvoter.

-For fiskere som investerer i båt med kostnad inntil kr. 500.000, kan det ytes tilskudd på inntil 20 % av kostnadene. Kjøp av båt til samfiske er ikke tilskuddsberettiget.

-Tilskudd til nydyrking, inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag, oppad begrenset til kr. 3000 pr. daa., inntil 20 daa. pr bruk pr år. Tilskudd ytes til eget og festet areal, med en arbeidsfrist på tre år fra tilskuddets dato.

-Tilskudd til fulldyrking av tidligere overflatedyrket areal, inntil 25 % av godkjent kostnadsoveslag, oppad begrenset til kr. 1500 pr. daa., inntil 20 daa. pr. bruk pr. år. Tilskudd ytes til eget og festet areal, med en arbeidsfrist på tre år fra tilskuddets dato.

-Tilskudd i forbindelse med dokumentert generasjonsskifte på fiske, gårdsbruk og reindrift. Det kan innvilges inntil 25 % av dokumenterte kostnader, oppad begrenset til kr. 100.000.

 

4) Krav til søknad

-Skriftlig søknad skal leveres kommunen før investeringen gjøres. Utfyllende informasjon til søknad kan ettersendes dersom dette avtales med kommunen.

-Prosjektplan med oversikt over aktiviteter og målsetninger for virksomheten, økonomiske og sysselsettingsmessige.

-Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan

-Oversikt over evt. samarbeidspartnere/aksjonærer.

-Attester for skatte- og avgiftsrestanser

-Bekreftelse på samlet mottatt offentlig støtte de siste fem kalenderår

 

5) Tilsagn

Melding om vedtak sendes skriftlig, og skal inneholde: Dato for tilsagn og hvordan vedtaket er fattet. Tilsagnsbeløp, og formål for tilsagnet. Eventuelle vilkår som knytter seg til tilsagnet, herunder krav om dokumentasjon. Vilkår og rutiner for utbetaling av tilsagnsbeløp.

Dersom støtteobjektet videreselges innen 5 år fra tilskuddets dato, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt.

 

6) Forvaltning

Tilskudd innvilges normalt av formannskap, som ved behov løfter søknad til kommunestyret.

Administrasjonssjef har fullmakt til å innvilge søknader inntil kr. 50.000, i særlige hastesaker inntil kr. 75.000.

Innvilget tilskudd utbetales mot bekreftet/dokumentert regnskap/kvitteringer for omsøkt investering/tiltak.

Tiltaket skal gjennomføres innen to kalenderår fra tilskuddets dato. Fondsmidlene ytes ikke til dekning av gjeld, offentlige avgifter og gebyrer. Fondsmidlene ytes ikke til utskifting av enheter som allerede finnes i bedriften/enheten, og/eller tidligere er finansiert ved offentlig støtte. Søker kan ikke forvente å få innvilge søknad dersom tidligere mottatt tilskudd er anvendt i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for tilskudd.

Rapportering av tilskudd foretas årlig

Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på www.lanekassen.no.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen

Se artikler hos regjeringen for strategi og gjennomgang av virkemidlene.