Komplett søknad om dispensasjon må være mottatt av kommunen senest 1(en) uke før fastsatt møte i dispensasjonsutvalget. Søknader med mangler eller som er innkommet etter dette vil ikke bli behandlet før påfølgende møte.

Med behandlingstid og postgang kan ikke svar på dispsøknad forventes før tidligst 1 uke etter møte i dispensasjonsutvalget.

Krav til søknader:

  • Kartgrunnlag (1:50000) med ønsket kjøretrasé må følge med søknad om dispensasjon – gjelder alle søknader. Kartet må være lesbart og entydig vise traseen. Bruk f.eks. http://nordatlas.no/ 
  • Legeerklæring (helst av nyere dato) må vedlegges søknad om dispensasjon etter § 5b.
  • Formål med kjøringen må fremkomme på søknaden – gjelder alle søknader.
  • Næringsoppgave ved søknad etter § 5b - vedlegges
  • Dersom hytte disponeres av andre enn eier, må det foreligge dokumentasjon på dette.
  • Alle med hytter skal dokumentere eierforhold ved innsending av festekontrakt.
  • Alle «eiere»/ brukere av gamme må dokumentere dette ved innsending av gammeerklæring.
  • Det utstedes én dispensasjon til hver gamme med gammeerklæring/ representant for brukerne. Dersom flere brukere søker om dispensasjon, skal alle føres på samme søknadsskjema.
  • For elgjakt har de fleste jaktfelt bestemt leirplass og kjørespor. Kun leder av jaktlag skal søke på vegene av jaktlaget.

 

Elekronisk søknadsskjema

Søknadsskjema PDF Fyll ut på PC (Søknaden må ikke underskrives når du sender den på e-post)

Adobe PDF leser

Søknad sendes til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn, eller som e-post til post@nesseby.kommune.no