Rapporten er basert på budsjett og vedtatte mål i økonomiplanen. Den er viktig for å vurdere om kommunen følger budsjettet og for å identifisere eventuelle behov for justeringer.
Økonomisk oversikt:
I 2024 ser vi at driftsinntektene er 3,5 millioner kroner høyere enn budsjettert for perioden. Dette gir et positivt brutto driftsresultat på 2,3 millioner kroner. Vi har også redusert overtidsbruken i bo- og omsorgssektoren med en besparelse på 1 million kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel viser overtidsbruken fortsatt et merforbruk sammenlignet med budsjettet.
Selv om vi har hatt positive inntektsstrømmer, står vi fortsatt overfor utfordringer. Kjøp av varer og tjenester er 2,2 millioner kroner over budsjett i 2024, og lønnsutgiftene er 1,4 millioner kroner over budsjett. Dette indikerer behov for strengere kostnadskontroll.
Til tross for høyere driftsinntekter enn utgifter, resulterer netto driftsresultat i et negativt avvik på 771 224 kroner, som er 106 570 kroner over budsjettet for perioden. Hvis vi ikke klarer å justere dette, må vi bruke fondsmidler for å dekke merutgiftene. Dette må unngås.
Kommunens likviditet er stabil, og det har ikke vært nødvendig å ta opp kassekreditt for å møte løpende utgifter. Bruk av premiefond og årets låneopptak vil bidra til å opprettholde likviditeten.
Vi ser en reduksjon i inntektsutjevningen på 1,1 millioner kroner fra det opprinnelige budsjettet, og med befolkningsnedgang forventes ytterligere kutt i rammeoverføringer. Lønnsoppgjøret for 2024 er beregnet til 5,2 %, noe høyere enn budsjettert.
Utfordringer og tiltak:
Vi står overfor flere økonomiske utfordringer, inkludert høyere renteutgifter og reduserte rammetilskudd. Prognosen for lønnsoppgjøret er også høyere enn forventet. Administrasjonen jobber med å få budsjettet i balanse gjennom ulike tiltak, inkludert justeringer for nye ressurskrevende brukere og tilskudd til legevakttjenesten.
Per 1. tertial ligger de frie inntektene 785 000 kroner over budsjettet. Dette inkluderer rammetilskudd som har økt til 77,8 millioner kroner og inntektsutjevning som har gått ned til 6,2 millioner kroner. Kommunen må følge nøye med på utviklingen av disse inntektene gjennom året.
Renter og pensjon:
Rentenedgangen har latt vente på seg, og renteutgiftene er derfor høyere enn forventet. Det vil bli gjort en gjennomgang av periodiseringen av budsjettet for å tilpasse dette bedre.
Reguleringspremien for pensjon er anslått til 4,09 % for fellesordningen og 10,59 % for sykepleierordningen. Dette vil bli nøye fulgt opp gjennom året for å sikre at kommunen har tilstrekkelige midler til å dekke pensjonskostnadene.
Sykefraværet:
Sykefraværet for 1. tertial 2024 er på 10,84 %. Det har spesielt vært høyt sykefravær på bo- og omsorg, med 13,8 % i 1. tertial. Dette er en nedgang fra 24 % i januar og februar. Stabiliteten i ledelsen av denne virksomheten har sannsynligvis bidratt til denne nedgangen. Det har også vært noe høyere sykefravær på oppvekstsenteret, med skolen på 10 % og barnehagen på 11 %.
Tiltak for å opprettholde økonomisk balanse:
Vi har iverksatt flere tiltak for å sikre budsjettbalansen, inkludert strømlinjeforming av ressurser og nøye overvåking av kostnadsutviklingen gjennom månedlige økonomirapporter fra virksomhetene til kommunedirektøren. Vi har holdt og vil holde flere stillinger vakante, og vi ser at elevtallet vil synke fra litt over 90 elever til ca. 75 til høsten.
Vi har startet omstillingen av bo- og omsorg, og vil se en større effekt av dette fra høsten. Utfordringen her er at vi sannsynligvis ikke vil klare å ta ned hele omstillingen på 3,5 millioner i år. Vi vil over sommeren derfor legge frem sak til politisk behandling om budsjettreguleringer. Dette skulle egentlig ha vært lagt frem for kommunestyret i juni, men pga. kapasitetsproblemer i Vestre Varanger økonomi har dette ikke vært mulig.
Rekruttering:
Til tross for et stramt arbeidsmarked, har vi i 1. tertial klart å rekruttere godt kompetente ansatte på flere områder. Vi jobber spesielt aktivt med å rekruttere Nessebyværinger med god kompetanse som jobber i nabokommunene. Det er avgjørende å tilby gode arbeidsmiljøer og spennende stillinger. Dette er en langsiktig jobb, som krever gode ledere, ansatte som tar ansvar for eget arbeidsmiljø og er endringsvillige.
Per i dag har vi utfordringer med å rekruttere sykepleiere, så vi har måttet bruke vikarbyrå i sommer, men vi satser på å unngå dette til høsten. Vi jobber langsiktig med å få inn lokale sykepleiere, og vi har tro på at oppbyggingen av en egen legetjeneste i kommunen vil gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsplass for sykepleiere.
Vi har også rekruttert en kommunepsykolog, som vil være på plass til høsten. Vi fokuserer også på å få på plass en ny kommunal legetjeneste for Nesseby kommune fra nyttår, slik at vi har etablert en robust helse- og omsorgstjeneste på «Nye Nyborg» fra nyttår.
Jeg vil takke alle ansatte for den innsatsen og engasjement dere viser for å opprettholde våre tjenester. Sammen skal vi fortsette å arbeide målrettet for å utvikle en bærekraftig økonomi som kan støtte vekst og utvikling i Nesseby kommune.
Charles Petterson
kommunedirektør