Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon, med fire hovedoppgaver:

  • Kommunen som politisk-demokratisk arena
  • Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne
  • Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter
  • Kommunen som samfunnsutvikler


Måles mot den ideelle kommune

Kommunekompasset beskriver den ideelle forvaltningspraksisen i en kommune, etter kriterier som jevnlig revideres i takt med blant annet samfunns- og teknologiutvikling.

Kommunene måles så opp mot dette idealet, og får en beskrivelse gjennom poeng og tekst hvor nære eller langt unna deres kommunen står "beste praksis". Rapporten gir et veldig godt bilde på hva som er kommunens strategiske utfordringer som organisasjon, og er dermed et godt grunnlag for  hva kommunen bør prioritere av utviklingsarbeid fremover. 

Dette er første gang Nesseby kommune gjennomfører en slik evaluering.  Hensikten er å få vurdert status på hvilke områder vi har en god forvaltningspraksis i dag, og på hvilke områder det er rom for forbedringer. 

Vi vil bruke resultatet fra evalueringen i en kontinuerlig pågående organisasjonsutviklingsarbeidet i kommunen. Målet er å gjennomføre en ny tilsvarende undersøkelse i 2026. 

Resultatet av evalueringen finner du her

Lavest skåre 

Vi skårer lavest på disse tre områdene: 

  • Kvalitetsutvikling
  • Effektivitet
  • Styring og kontroll 

Høyst skåre 

  • Samfunnsutvikling
  • Lederskap og medarbeiderskap
  • Offentlighet og demokrati ¨

Resultatet, rapporten som du kan lese her, angir hvordan Unjargga gielda/Nesseby kommune skårer på de ulike fokusområdene som kommunekompasset evaluerer. 

Kort oppsummering fra rapporten

Kartleggingen viser at Unjargga gielda/Nesseby kommune har en forvaltningspraksis rett under snittet for kommuner under 5000 innbyggere. Det er imponerende for en kommune med 870 innbyggere. Kommunen har startet et arbeid med å utvikle sin forvaltningspraksis og kan nå benytte denne rapporten som utgangspunkt for videre arbeid. 

Det er både «lavt hengende frukter» og mer omfattende temaer som kommunen nå kan jobbe videre med. Det er mange nye ledere i Unjargga gielda/Nesseby kommune og sammen med et nyvalgt kommunestyre så er det viktig å prioritere en systematisk utvikling og holde stø kurs.