Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 8/24 den 15.02.24:

  1. Kommunestyret opphever navnevedtak vedtak i sak 5/21
  2. I medhold av Lov om Stadnamn § 1, vedtar Kommunestyret adressenavnet Allaoaivi på boligfeltet mellom Varangerbotn og Nyborg (jfr. kart nr. 1)
  3. Vedtaket kunngjøres med 3 uker klagefrist.

Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn.

Har du innspill til stedsnavnet nevnt over, ber vi om tilbakemelding innen 15.04.2.  Innspill kan sendes: post@nesseby.kommune.no

Fullstendig saksfremlegg og vedtak finner du her: Saksprotokoll Adressesak - det nye boligfeltet i Varangerbotn.pdf

Spørsmål til selve høringen kan rettes til oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no