Vi må derfor bruke av disposisjonsfondet vårt, som etter dette vil være på 9,1 millioner (disposisjonsfondet er «sparepengene» til kommunen).
Hovedårsaken til overforbruket er bla. sterk lønnsøkning, høyere pensjonskostnader enn budsjettert. Det er også stort overforbruk på virksomheten bo- og omsorg, dvs. på 9,9 mill. kr. På denne virksomheten ble det i september i fjor satt inn flere tiltak, men disse har ikke hatt den ønskede effekten bla. på grunn av mangel på ledere på virksomheten.
Det er også gjort en korrigering i regnskapet for 2022, som medfører en ekstra utgift på 0,5 millioner for 2023. Det betyr at vi også i 2022 hadde et merforbruk, dvs. på 0,3 millioner.
Vi ser også at vi i Nesseby kommune generelt sett har et svært høyt kostnadsnivå på tjenestene vi leverer, og denne trenden fortsetter inn i 2024. Vi må derfor umiddelbart innføre følgende tiltak (som gjelder inntil ny melding sendes ut):
• Det innføres innkjøpsstopp. Det kan kun kjøpes inn strengt nødvendig rekvisita/driftsmidler for å ivareta forsvarlig drift. Alle innkjøp utover dette må godkjennes av kommunedirektør
• Det innføres ansettelsesstopp i alle virksomheter. Kommunedirektøren kan vurdere godkjenning av nøkkelstillinger, eksempelvis sykepleiere
• Stopp på alle kurs og reiser som ikke allerede er bestilt. All deltakelse på kurs og reiser må godkjennes av kommunedirektør
• Vikar- og overtidsbruk begrenses til et absolutt minimum i alle virksomheter. Virksomhetsleder skal godkjenne eventuell bruk av vikarer og overtid, og rapportere på begrunnelse for overtid/vikarbruk hver måned.
Alle virksomhetsledere skal fra begynnelsen av mars månedlig rapportere skriftlig på status regnskap i forhold til budsjett.
Det er nå svært viktig at vi alle sammen jobber for å få redusert kostnadene i kommunen, slik at vi får rettet opp den økonomiske situasjonen vi står overfor.