Vårt naboland Russland har valgt å invadere Ukraina, og dette har påvirket hele den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og ikke minst vårt nærområde. Nesseby kommune er et knutepunkt i Øst-Finnmark. Kommunen ser det derfor som svært viktig å oppdatere vår risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2016.
I tillegg er det store klimaendringer på gang, og dette påvirker også risikosituasjonen. Kommunestyret behandler oppstart av analysen 20.juni, og målet er at den skal være ferdigstilt før årets utløp.
Radisevic har erfaring og utdannelse innenfor krisehåndtering og beredskapsplanlegging, noe som gjør ham godt rustet til å styrke kommunens beredskap. Hans bakgrunn inkluderer arbeid med risikoanalyser og beredskapsstrategier, han har en bachelor i samfunnssikkerhet
Risiko og sårbarhetsanalysen skal ta for seg flere scenarioer:
• Smittsomme sykdommer
• Naturfarer
• Tap av kritisk infrastruktur (strøm, drikkevann, sperring av vei).
• Svikt i matforsyningen
• Storulykker
• Krig og terror
• Voldshendelser
Disse scenarioene er valgt ut på grunnlag av kommunens spesifikke utfordringer, som naturforhold, infrastruktur og næringsliv. Vi ser for eksempel av det er flere scenarier som har potensiale for å utvikle seg til svært alvorlige situasjoner for innbyggerne i kommunen. Kommunens eneste matvarebutikk har for eksempel sitt lager på Gardermoen. Konsekvensen av dette er noe vi eksempelvis må se nærmere på.
At Nesseby kommune fra nyttår skal etablere en egen legetjeneste med akuttfunksjon, vil også styrke den lokale beredskapen. Dette vil gi oss en helsetjeneste som kan håndtere langvarige krisesituasjoner ved brudd på samfunnskritisk infrastruktur.
Nesseby kommune skal i løpet av et år være mye bedre forberedt på å møte fremtidige utfordringer og sikre tryggheten til våre innbyggere.