Vi har 107 % barnehagedekning, pga. at kommunen inntil i fjor har tilbudt barn fra nabokommuner barnehageplass hos oss.
Vi har høyt utdanningsnivå blant våre ansatte. Vi har 100 % pedagogdekning, mot landsgjennomsnittet som er på 67 %. Pr. i dag har 50 % av de ansatte i barnehagen pedagogutdanning, og neste vår vil dette tallet være 70 %.
Økningen i antall yngre barn har ført til at barnehagen har en ny organisering fra oppstart nytt barnehageår 2023/24. Foreldrene ble informert om at dette 12.juni.
Den nye organiseringen innebærer at barnehagen nå har tre avdelinger med aldersblanding fra 0-6 år. En avdeling har norsk som driftsspråk, og to avdelinger har samisk som driftsspråk.
Den nye organiseringen gjør at barnehagen i mye større grad vil fokusere på et tettere samarbeid på tvers av avdelingene, da barna vil ha felles lek og aktiviteter sammen med jevnaldrende i andre avdelinger. Samtidig vil de eldre barna være viktige rollemodeller for de yngre barna, både i lek, språkaktivitet og sosialt samspill.
Det betyr at alle avdelinger i barnehagen nå er aldersblandede, slik avdeling med norsk som driftsspråk har vært de 3 siste år