Kriterier:

Samisklærer:

• Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som samiskspråklig barnehage- eller grunnskolelærer

 

Sykepleier:

 • Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier

 

Generelle vilkår:

• Søkere med samisk språklig kompetanse vil bli prioritert.

• Samisk språklig kompetanse må kunne dokumenteres, særskilt for lærerstudenter. Nesseby kommune innehar kartleggingsverktøy til dokumentasjon for språkkompetanse.

• Det må vedlegges følgende dokumentasjon:

-Studie, studieprogresjon, studiested og antall studiepoeng

-Bekreftelse på betalt semesteravgift

-Søker skal dokumentere avlagt eksamen for høst- og vårsemester

-Det gis ikke stipend til andre videreutdanninger

 

Hver student kan tildeles stipend på kr 50 000,- pr skoleår, under forutsetning at det bevilges midler til dette. Stipendet utbetales halvårlig. Det utbetales 50.000,- kr per 60 stp. Stipend gis etterskuddsvis pr. semester. Det påløper 1/1 bindingstid til Unjárgga gielda/Nesseby kommune etter endt utdanning, det vil si ett års binding ved ett års fulltidsutdanning. Dersom brudd på bindingstid eller avbrutt studie kan stipendet kreves tilbakebetalt i sin helhet. Stipendordningen evalueres etter 4 år og forelegges hovedutvalget til ny vurdering

 

Søknadsfrist 20.06.24

 

Søknad sendes post@nesseby.kommune.no