Krisestab

Krisestab settes for å håndtere alvorlige hendelser i lokalsamfunnet. Krisestab ledes av ordfører og består av nøkkelpersonell fra administrasjonen. Kommunens beredskapsansvarlige vedlikeholder beredskapsplanen som beskriver hvordan krisestab settes, og samt hvem som er med i denne. 

Legevakt

Det er interkommunalt legesamarbeid i Nesseby og Tana. Legevakten holder til på Helsesenteret i Tana Bru. 

Brann

Brannvesenet består av fast personell som deltar i brannvakt. Ved brann varsler Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) brannvakta om hendelsen via nødsamband og personellet som er på vakt rykker ut. 

Vann og avløp

Det er rullerende vaktordninger for vann og avløp. 

Barnevern

Barnevernet har vakt og kan rykke ut ved akutte hendelser der barn er i fare. Vaktordningen i Nesseby dekker Nesseby og Tana kommune. 

Viltnemd og rovvilt

Fylkesmannen administrerer betinget skadefellingskvote for de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn, ulv i perioden 1. juni til og med 15. februar etter kvote gitt av Rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fylkesmannen har myndighet for kongeørn hele året.

I perioden 1. juni til 15.oktober har Fylkesmannen i Finnmark en beredskapstelefon for rovvilt for å sikre rask behandling av søknader om skadefelling. I tillegg har Miljødirektoratet en beredskapstelefon for rovvilt, som også kan kontaktes ved behov. Tema som besvares i vaktperioden

  • Søknad om skadefelling og oppfølging av fellingsforsøk.
  • Søknad om akutte forebyggende tiltaksmidler ved rovviltskader.
  • Korrespondanse med fellingslag som har oppdrag.
  • Motta meldinger om påskutte dyr som felling, skadeskyting og bomskudd.
  • Korrespondanse med SNO og dyreeier om skadefellingsforsøk


Ved mistanke om skade på beitedyr som reinsdyr og sau forårsaket av fredet rovvilt bør Statens naturoppsyn kontaktes ved lokalkontor, rovviltkontakter eller regionalt rovviltansvarlig Magne Asheim for undersøkelse av kadaver. Videre bør Fylkesmannen i Finnmark kontaktes for å drøfte mulige handlingsalternativer, som f.eks. skadefelling eller forebyggende tiltak.

Det er kommunale skadefellingslag i Nesseby, Porsanger, Sør-Varanger og Tana kommuner. Fellingsforsøk skal fortrinnsvis gjennomføres av disse lagene. Kommunen har ansvaret for administrasjon av fellingslag og bør kontaktes på et tidlig tidspunkt dersom det vurderes å søke om skadefelling.

 

Prest og kirkeverge

Prest og kirkeverge er alltid tilgjengelig på telefon dersom behovet oppstår. 

Kirkens SOS, Alarmtelefonen for barn og unge, Alternativ til Vold, Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet, Angstringen, Arbeidslivstelefonen, osv

psykiskhelse.no finner du vakttelefoner til en rekke andre tjenester som holder beredskap. Disse er ikke i kommunens regi.